MODERN DIDACTIC TERMS IN THE CONTENT OF LATVIAN LANGUAGE AND LITERATURE STUDIES

Authors

  • Anna Vulāne University of Latvia (LV)
  • Elita Stikute University of Latvia (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2014vol1.785

Keywords:

latvian language, literature, methodology, methods, terminology

Abstract

The article is devoted to a pending matter in the Latvian linguistics and methodology of language and literature – the formation of the system of terminology. The 90-ies of the 20th century when Latvia gained its national independence brought changes not only in the political and economic life but also in the terminology because new realities, which appeared in life, needed new names. Essential transformation in education brought along changes in the nomination system of the specific realities in the sphere. By establishing broader contacts with the pedagogical information field of the Western countries, translating scientific articles one comes in touch with specific concepts of the sphere for which there are no matching nominative units in Latvian and, judging by publications, in most cases equivalent terms are successfully formed. Unfortunately, this is not true of all innovatons, which, due to lack of time, amount of work or other reasons, in most cases are not submitted to language experts or the terminology commission for approval. The research provides analysis of several terms used in the methodology of the Latvian language and literature, as well as other subjects, yet are contraversial from the viewpoint of terminology and the quality of the Latvian language. The research presents the analysis of the semantic structure of active teaching methods and methodological approaches in language and literature in the context of the Latvian language world view with the aim to encourage teachers, lecturers of institutions of higher education, specialists in pedagogy and didactics and other people concerned to consider whether one or another name (which can hardly be referred to as ‘term’) fits into the education process.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Anspoka, Z. (2008). Latviešu valodas didaktika. 1.-4. klase. Rīga: RaKa.

Baldunčiks, J. (2008). Terminoloģiskie mutanti mūsdienu latviešu valodā. In G.Smiltniece (Ed.), Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi, 3 (pp. 26-37). Rīga: LU.

Baldunčiks, J. (2006). Angļu-latviešu tulkotāja viltusdraugi: teorija un prakse. In I. Žogla (Ed.), LU raksti, 700. Pedagoģija un skolotāju izglītība (pp. 260-269). Rīga: LU.

Baldunčiks, J. (2005). Neparasts daudzskaitlis mūsdienu zinātnes un izglītības valodā. In A. Veisbergs (Ed.), Latviešu valoda – robežu paplašināšana (pp. 6-12). Rīga: VVK.

Baldunčiks, J. (Ed.) (1999). Svešvārdu vārdnīca. Rīga: Jumava.

Baltiņš, M. (2007). Terminoloģijas procesa normatīvā bāze: esošais un vēlamais. In A. Veisbergs (Ed.), Latviešu valoda – pastāvīgā un mainīgā (pp. 32-53). Rīga: VVK.

Burkevica, O. et al. (1999). Metodikas rokasgrāmata skolotājiem. Rīga: LVAVP.

Cabré, M. T. (2003). Theories of Terminology: their description, prescription and explanation. Terminology, Vol. 9, Nr. 2, 163-199. Retrieved December 5, 2013 from http://www.hf.uib.no/ forskerskole/cabre.pdf

Cabré, M. T. (1999). Terminology: Theory, Methods and Applications. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. Retrieved December 5, 2013, from http://www.worldcat.org/title/terminology-theory-methods-and-applications/oclc/ 70769318/viewport

Golubova, V., & Ikale, I. (2009). Ideju banka 1. Mācību metodes un metodiskie paņēmieni. Rīga: Zvaigzne ABC.

ISO 704:2000/TC37/SC1. Terminology work. – Principles and methods. Retrieved September 17, 2013 from http://www.ap233.org/ap233-public-information/reference/ ISO-FDIS-704-Terminology-Development.pdf

Kas ir sešas domāšanas cepures? Retrieved December 2, 2013 from ttp://www. radosumapils.lv/index.php?p=9476&kategorija=Par%20rado%EF%BF%BDo%20dom%EF%BF%BDanu%20Latvijas%20skol%EF%BF%BDs&page=2&b=1&lbu=9362&lang=

Plaude, I. (Ed.) (2004). Kooperatīvā mācīšanās. Rīga: RaKa, 2004.

Laiveniece, D. (2000). Valodas didaktikas metodiskie jautājumi. Rīga: RaKa.

Laiveniece, D. (2003). Valodas mācības pusaudzim. Rīga: Raka.

LRIL – Latvijas Republikas Izglītības likums, 1998. Retrieved January 20 from http://izm.izm.gov.lv/normativie-akti/likumi/912.html

Laugale, V. Citvalodu ietekme pedagoģijas terminoloģijas veidošanā. In B. Laumane (Ed.), Vārds un tā pētīšanas aspekti, 6 (pp. 240-245). Liepāja: LiePA, 2002.

LTSV – Skujiņa, V., Anspoka, Z., Kalnbērziņa, V. & Šalme, A. (2011). Lingvodidaktikas terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga: Latviešu valodas aģentūra.

LVLMIP – Latviešu valoda un literatūra 1.–9. klasei skolām, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas. Mācību priekšmeta programmas paraugs. Rīga: ISEC, 2005. Retrieved November 28, 2013 from http://visc.gov.lv

Nītiņa, D. (2003). Daži profesionālās valodas pragmatiskas aspekti. In B. Laumane (Ed.) Vārds un tā pētīšanas aspekti, 7 (pp. 371-376). Liepāja: LiePA.

Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem. 2006. gada 19. decembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 1027, 13. piel. Latvijas Vēstnesis, Nr. 204 (3572), 2006, 22. decembris.

Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās izglītības mācību priekšmetu standartiem. 2008. gada 2. septembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 715, 23. piel. Latvijas Vēstnesis, Nr. 145 (3929), 2008, 18. septembris.

Programma 2005 – Latviešu valoda 1.–9. klasei. Programmas paraugs. 2. variants. Rīga: ISEC, 2005. Retrieved 12 October, 2013 from http://visc.gov.lv

Programma 2008 – Latviešu valoda. Programmas paraugs. 2. variants. Rīga: ISEC, 2008. Retrieved 12 October, 2013 from http://visc.gov.lv

PTSV – Beļickis, I., Blūma, D., Koķe, T., Markus, D., Skujiņa, V. & Šalme, A. (2000). Pedagoģijas terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga: Zvaigzne ABC.

Pudule, I. (2009). Kāda ir jūsu uzņēmuma mārketinga komunikāciju atdeve? Retrieved 12 October, 2013 from http://www.tns.lv/newsletters/2009/23/

Rubana, I. M. (2000). Mācīties darot. Rīga: RaKa.

Rune, M. (2003). Stratēģijas literatūras apguvē pamatskolā. Rīga: RaKa.

Skujiņa, V. (1993). Latviešu terminoloģijas izstrādes principi. Rīga: Zinātne.

Skujiņa, V. (2004). Lai taptu vārds. Valodas ceļi, krustceļi. Rīga: Garā pupa, 5–24.

Stikute, E. (2011). Latviešu literatūras didaktika. Rīga: RaKa.

VPSV – Bušs, O. et al. (2007). Valodniecības pamatterminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga: VVA, LU LVI.

Veisbergs, A. (2003). Zinātniskais stils dažādās kultūrās, to ietekme uz latviešu stilu. In Konferences „Zinātnes valoda” materiāli. Rīga: Valsts valodas komisija, 22-27.

Vulāne, A. (2011). Kādus terminus izmantojam izglītības sistēmā: problēmas pieteikums. In Ar mūsdienu acīm uz klasiskām lietām: saturs un metodika. Rīga: LVA, 7-17.

Downloads

Published

2015-07-24

How to Cite

Vulāne, A., & Stikute, E. (2015). MODERN DIDACTIC TERMS IN THE CONTENT OF LATVIAN LANGUAGE AND LITERATURE STUDIES. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 1, 324-335. https://doi.org/10.17770/sie2014vol1.785