Pedagogical Environment for Strengthening of Child Health

Authors

  • Sandra Ivanova University of Latvia, Pedagogy, Psychology and Art Faculty

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2014vol1.750

Keywords:

preschool educational institution, preschool educational process, the environment, the teaching environment, pedagogical environment in preschool, child’s healthy lifestyle

Abstract

Preservation and strengthening of human health problem is acute in the world and in our country. Implementation of the preschool education program, one of the tasks is to strengthen and to protect the child's safety and health. The program does not set, unfortunately, at the child's healthy lifestyle habits. It only indirectly provides life without harmful habits valuable skills and implementation, in co-operation with the children's parents. It also said the aim: to attempt to develop pedagogical environment, preschool educational institution for the definition of a healthy lifestyle and to update its structure.

References

Černova, E. (2002) Pirmsskolas un sākumskolas pedagoģiskā procesa pēctecība. ATEE Spring University Changing education in a changing society: Teachers, Students and Pupils in a Learning Society. II. SIA „Izglītības soļi”, 2002.

Ivanova, S. (2014) Bērnu veselīga dzīvesveida komponentu esamība pirmsskolas izglītības iestādē un ģimenē. Referāts ikgadējā starpaugstskolu maģistrantu lasījumos „Izglītība ilgtspējīgai attīstībai”. Rēzeknes Augstskola, 2014.g. 12.februārī.

Katane, I. (2005) Lauku skolas kā izglītības vides izvērtēšanas modelis. Daugavpils, 2005.

Korčaks, J. (1979) Kā mīlēt bērnu. Rīga, 1979.

Lieģeniece, D. (1999) Kopveseluma pieeja bērnu audzināšanā. Rīga: RaKa, 1999.

Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām. (2012) Ministru Kabineta noteikumi Nr. 533., 2012.g. 31.jūlijā.

Pedagoģijas terminu skaidrojošā vārdnīca. (2000) Rīga: Zvaigzne ABC, 2000.

Raituma, I. (2012) Skolas iekšējās un ārējās vides mijiedarbība. Rīga: RaKa, 2012.

Valtneris, A. (1998) Tavai veselībai. Rīga: Mācību grāmata, 1998.

Гребенщикова, Е. (2013) Деятели дошкольной педагогики. Дошкольное воспитание, № 2. С.35-38.

Каптерев, П.Ф. (1982) Избранные педагогические сочинения. Под ред. А.М.Арсеньева. Москва: Педагогика, 1982.

Корчак, Я. (1990) Как любить ребенка. Москва: Изд. политической литературы, 1990.

Лебедев, П. (2012) Педагогические идеи и общественная деятельность П.Ф.Каптерева в области первоначального воспитания. Дошкольное воспитание, 2012, № 9. С.90-97.

Радина, Е. (2013) Деятели дошкольной педагогики. Е.А.Аркин. Дошкольная педагогика, 2013, № 8. С.31-34.

Рубинштейн, С.Л. (1959) Принципы и пути развития психологии. Москва, 1959.

Ясвин, В.А. (2001) Образовательная среда: от моделирования к проектированию. Москва: Смысл, 2001.

Downloads

Published

2015-07-24