PROMOTION OF ADULT EDUCATION IN THE INNOVATIVE BUSINESS

Authors

  • Daina Silakalne - Arāja
  • Raimonds Arājs

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2012vol2.519

Keywords:

adult education, innovative entrepreneurship, lifelong learning, further education, innovation, innovative activity, scientist, entrepreneur, innovative product, innovative enterprise, self-directed adult learning

Abstract

The notions of adult education and innovative entrepreneurship have been described and analysed in the article. According to the characterization of the essence of notions, conditions of innovative entrepreneurship have been analysed. The emphasis has been put on the main problem concerning sustainable community development related to the contributions made to human resources and adult education, enabling innovative entrepreneurship oriented on the human ability to create and use their knowledge in constantly changing environmental conditions, responsible for work organisation satisfying current people’s social and economical needs, thought at the same time not endangering next generations. The following theories like the essence and process of adult education, innovations as a source of a rising viability and competitiveness and development trends of innovative activities in Latvia and the rest of the world are revealed in the article.

References

Baldiņš, A. (2005). Andragoģija. Teorija. Prakse. Metodika. Rīga: RTU Izdevniecība.

Baumane-Vītoliņa, I. (2010). Uzņēmumu resursi kā inovācijas ietekmējošais faktors. Rīga: Latvijas Universitāte.

Beļickis, I., Blūma, D., Koķe, T. u.c. (2000). Pedagoģijas terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga: Zvaigzne ABC.

Darkenwald, G.G., Merriam, S.B. (1982). Adult Education: Foundations of Practice. NewYork.

Eiropas Komisija. (2000). Mūžizglītības memorands. Brisele.

Eiropas Komisija. (2010). Eiropa 2020. Stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un integrējošaiizaugsmei. Brisele.

Gardner, H. (1983). Frames of Mind. New York: Basic Books.

Knowles, M.S. (1988). The Adult Learner. Texas: Gulf Publishing.

Koķe, T. (1999). Pieaugušo izglītības attīstība: raksturīgās iezīmes. Rīga: SIA Mācību apgāds NT.

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam. (2010). Rīga: LR Saeima.

Latvijas nacionālais attīstības plāns 2007 – 2013. (2006). Rīga: LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija.

Latvijas pieaugušo izglītības apvienība. (1997). Pieaugušo izglītības gadagrāmata. Rīga: LR Izglītības un Zinātnes ministrija.

Lieģeniece, D. (2002). Ievads andragoģijā jeb mācīšanās „būt” pieaugušo vecumā. Rīga: RaKa.

Lonstrupa, B. (1995). Mācīt pieaugušos – ar atklātību. Denmark: Forlaget KLIM, Horning Kreative Center.

Pelše, G., Ruperte, J. (2003). Uzņēmēja rokas grāmata. Rīga: SIA J.L.V.

Rurāne, M. (1998). Uzņēmējdarbības pamati. Rīga: Turības mācību centrs.

Sarnovičs, A. (2010). Cilvēkresursu mērķtiecīga attīstība valsts pārvaldē un tās pilnveidošanas virzieni. Rīga: Latvijas Universitāte

Slavinska, I. (2003). Uzņēmējdarbības plānošana un kontrole. Rīga: Biznesa augstskola Turība.

Stašāne, J. (2007). Pieaugušo izglītības pārvaldība kā mūžizglītības veicināšanas nosacījums. Rīga: Latvijas Universitāte.

Svence, G. (2003). Pieaugušo psiholoģija. Personības brieduma perioda attīstības akcenti un profesionālā motivācija. Rīga: RaKa.

Šibajevs, V. (2002). Neformālā izglītība interešu centros. Rīga: RaKa.

Timmons, Jeffry, A. (1994). New venture creation: entrepreneurship for the 21st century. New York, USA: WM. C. Brown Communications, Ins.

UNESCO. (2000). Nākotnes izglītības meti UNESCO Starptautiskās komisijas „Izglītība divdesmit pirmajam gadsimtam” ziņojumā. Rīga: UNESCO.

Zinātne, pētniecība un inovācija Latvijas izaugsmei. (2007). Rīga: SIA Apgāds Zinātne.

http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=2169

http://www.likumi.lv/doc.php?id=50759

http://www.csb.gov.lv/dati/dati-245.html

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database

Downloads

Published

2015-05-09