Operational Efficiency Criteria of School

Authors

  • Audra Visockaitė Mykolas Romeris University
  • Janina Čižikienė Mykolas Romeris University

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2015vol2.454

Keywords:

organizations, work quality, work efficiency

Abstract

The article analyses the problem of school work efficiency. The research of efficiency is provided with evaluation criteria offered by various authors, the possibilities of their application in Lithuanian schools are being analysed in the aspect of work efficiency. Modern comprehension of efficient school in Lithuania should be clear and understandable for all groups of interest: students, teachers, parents, school leaders and founders, education institutions and the society. During the continuous changes and reforms, school education in Lithuania is often based on the traditional model of institutional education, which is based on the principles of discipline, obedience and competitiveness. However, in the modern stage, characteristics of analytic thinking, creativity are appreciated. Therefore, emerges a need to change the attitude to requirements for efficient school, evaluate the work fields of school as an organization by improving them with regard to the needs of ever-changing society. In the end of the article, conclusions are presented which distinguish the peculiarities of school work efficiency.

References

Bagdonas A., Jucevičienė P. (2000). Bendrojo lavinimo mokyklos veiklos efektyvumo sampratos problema epistomologiniu ir vartojamuoju aspektu. Socialiniai mokslai. Nr.4 Downloaded from :

http://info.smf.ktu.lt/edukin/zurnalas/archive/pdf/2000%204%20%2825%29/11%20bagdonas,juceviciene.pdf. (access 2015.01.15).

Bitinas B. ir kt. (2008). Kokybinių tyrimų metodologija. Klaipėda: S. Jokužio leidykla-spaustuvė

Butkus S. (2003). Vadyba: organizacijos veiklos operatyvaus valdymo pagrindai. Vilnius: Eugrimas.

Česaitė, E. (2005). Viešųjų institucijų veiklos efektyvumo vertinimo elementai. Jaunasis Mokslininkas. Kaunas. Downloaded from:

http://jaunasis-mokslininkas.asu.lt/smk_2005/Kaimo%20pletra/Cesaite%20Erika.htm

(access 2015.01.17).

Davies B., Ellison L. (2006). Naujoji strateginė kryptis ir mokyklos plėtra. Mokyklos tobulinimo planavimo pagrindai. Vilnius: Homo liber

Dittenhofer M., (2001). Internal auditing effectiveness: an expansion of present methods . Managerial Auditing Journal, Vol. 16.

Fidler B. (2007). Strateginis mokyklos plėtros valdymas. Vadovavimas mokyklos tobulinimo strategijai. Vilnius: Žara.

Fullan M. (1998). Pokyčių jėgos. Skverbimasis į ugdymo reformos gelmes. Vilnius: Tyto alba.

Fullan M. (2001). The New Meaning of Educational Change (3rd Edn). New York, Teachers College Press and London: Routledge Falmer.

Fullan M. (2004). Mokomės vadovauti pokyčiams kurdami sisteminius gebėjimus. Downloaded from: http://www.mtp.smm.lt/uzsienio.htm (access 2014.12.01).

Fullan, M. (2001). Leading in a culture of change. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Giedraitytė V., Raipa A. (2012) Inovacijų įgyvendinimo trukdžiai šiuolaikiniame viešajame valdyme. Viešoji politika ir administravimas. Kaunas: Technologija.

Hargreaves A. (1999). Keičiasi mokytojai, keičiasi laikai. Vilnius: Tyto alba.

Heerwagen J., Kampschroer K., Kelly K. V., Powell K M., Designing for Organizational Effectiveness. Downloaded from: http://workdesign.com/2011/09/designing-for-organizational-effectiveness/.

Heerwagen, J. K. Kelly, K. Kampschroer, and K. Powell, 2006. The Cognitive Workplace. Creating the Productive Workplace. London: Taylor & Frances, Spon Press.

Hopkins D., Ainscow D., West M. (1998). Kaita ir mokyklos tobulinimas. Vilnius: Tyto alba.

Jovaiša L. (2007). Enciklopedinis edukologijos žodynas. Vilnius: Gimtasis žodis.

Jucevičienė P. (1996). Organizacijos elgsena. Kaunas: Technologija.

Jucevičius R., Jucevičienė P., Janiūnaitė B., Cibulskas G. (2003). Mokyklos strategija: strateginio vystymo vadovas. Kaunas: Žinių visuomenės institutas.

Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“. Downloaded from: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=425517&p_query=&p_tr2=2.

Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas „Dėl Valstybinės švietimo strategijos 2003 – 2012 metų nuostatų“. Downloaded from: http://www.smm.lt/uploads/lawacts/docs/.

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas. Downloaded from: http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=458774.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas „Dėl konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo patvirtinimo“. 2011 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. V-1193.

Mackevičius J., Daujotaitė D. (2011). Veiklos auditas: veiklos tikrinimo ir vertinimo instrumentas. – Informacijos mokslai 57, 26–38.

Puškorius S. (2002). 3E koncepcijos plėtra. Viešoji politika ir administravimas. Vilnius: LTU.

Puškorius S. (2006). Bendradarbiavimo efektyvumo vertinimas //Šiuolaikinės tarporganizacinės sąveikos formos viešajame sektoriuje. Mokslo darbai.

Puškorius S. (2007). Bendradarbiavimo efektyvumas. Viešoji politika ir administravimas.

Sammons, P., Hillman, J., & Mortimore, P. (1995). Key characteristics of effective schools: a review of school effectiveness research. London: Office for standards in education

Stid K. K. D. The Effective Organization: Five Questions to Translate Leadership into Strong Management . Downloaded from:

http://www.bridgespan.org/getattachment/099fa836-b185-4107-92b3-4a87d4590c67/The-Effective-Organization-Five-Questions-to-Trans.aspx.

Stoll L., Fink D. (1998). Keičiame mokyklą. Vilnius: Margi raštai.

Targamadzė V. (1996). Švietimo organizacijų elgsena. Kaunas: Technologija.

Targamadzė V. (1999). Bendrojo lavinimo mokykla: mokinių edukacinio stimuliavimo aspektas. Kaunas: Technologija.

Targamadzė V. (2000). Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos tikslų įgyvendinimo galimybė, taikant Herzbergo dviejų veiksnių teoriją. Pedagogika. Nr. 41.

Targamadzė V. (2010). Alternatyvi bendrojo lavinimo mokykla: mokyklos naratyvo kontūrai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla.

Želvys R. (1999). Švietimo vadyba ir kaita. Vilnius: Garnelis.

Želvys R. (2003). Švietimo organizacijų vadyba. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.

Želvys R. (2006) Švietimo vadyba naujojo tūkstantmečio pradžioje: kylančių iššūkių sprendimo kelių beieškant . Socialiniai mokslai. Nr. 2 (52).

Downloads

Published

2015-05-17