The Essence of the Concept of Responsibility

Kristīne Ķinēna

Abstract


Social responsibility is a concept used across many field, for example, business, economics, political science, social and human science, etc. In every country has been made development plan,which is related to citizen's social responsibility and envionmental front. Every human daily routine begins with a sense of obligation and resposibility and action. People do not understand their actions and behavior of the direct consequences on the environment, other people and to ourselves.Conversely, by understanding ourselves as social and natural part, you can expect a long term positive results in the formation of responsibility and joint resposibility.This article deals with the concept of accountability structure and its relationship to the social environment.

Keywords


responsibility; attitude; social environment

Full Text:

PDF

References


Broks, A. (2000). Izglītības sistemoloģija. RaKa.

Garleja, R. (2006). Cilvēkpotenciāls sociālā vidē. RaKa.

Kūle, M., Kūlis, R. (1998). Filosofija. Zvaigzne ABC.

Meikšāne, Dz., Plotnieks, I. (1998). Personības pašizjūta un identitāte. JUMI.

Pauloviča, I. (1995). Sociālās reformas un sociālo vērtību izmaiņas sabiedrībā. Dzīves jautājumi. Rakstu krājums. R: Attīstība.

Pētersons, A., Pavāre, L. (2005). Korporatīvā sociālā atbildība. Turība, Rīga.

Svence, G. (2009). Pozitīvā psiholoģija. Zvaigzne ABC.

Špona, A. (2001). Audzināšanas teorija un prakse. Raka.

Vanaga, D., Sedvale, E. (2003). Kopienas filantropija – iespējas un ierobežojumi. Dzīves jautājumi. IX. – Jumi.

Vorobjovs, A. (1996). Psiholoģijas pamati. Mācību Apgāds, 1996.

Žukovs, L. Ievads pedagoģijā. RaKa.

Es piedalos: pilsoniskās līdzdalības rokasgrāmata. (2004).Rīga: Madonas poligrāfists.

Pašvaldību grantu konkursi pilsoniskās sabiedrības veicināšanai. (2007). Labās prakses piemēri: rokasgrāmata. Talsi: Ziemeļkurzemes Nevalstisko organizāciju atbalsta centrs.

Pedagoģijas terminu skaidrojošā vārdnīca. (2000). Rīga: Zvaigzne ABC.

Крейг, Г. (2000). Психология развития. Санкт Peterburg, Питер.

Fromm, E. (1989). The Art of Loving. – Perrenial, Highlighting edition.

Lake L., Syvertsen Amy K. The Developmental Roots of Social Responsibility in Childhood and Adolescence. Youth civic development: Work at the cutting edge. New directions for Child and Adolescent Development, 134, 11-25. (skatīts 22.11.2011.)

Internal versus external control of reinforcement: A case history of a variable. Rotter, Julian B. American Psychologist, Vol 45(4), Apr 1990, 489-493. doi: 10.1037/0003-066X.45.4.489 (skatīts 03.02.2012.)

Public sector roles in strenghtening corporate social responsibility: a baseline study. http://wopared.parl.net/senate/committee/corporations_ctte/completed_inquiries/2004-07/corporate_responsibility/submissions/sub63_attach1.pdf (skatīts 16.02.2012.)

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2007 – 2013 http://polsis.mk.gov.lv/LoadAtt/file44075.doc (skatīts 13.12.2011.)

Pētījums. Mazāk nekā puse iedzīvotāju dzīvo videi draudzīgi. http://www.atkritumi.lv/aktualitates_a.php?lang=lv&region=6&kid=0&id=13&k=35 (skatīts 05.01.2012.)

Raksts. Palielinājies ēnstrādnieku skaits. http://www.ekonomika.lv/palielinajies-enstradnieku-skaits-apkopots-aploksnu-algu-nozarutrijnieks/ (skatīts 06.01.2012.)

Vēlētāju aktivitāte. http://web.cvk.lv/pub/public/29957.html (skatīts 22.01.2012.)

A renewed EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=7010 (skatīts 14.01.2012.)

Employment, social affairs and inclussion. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=331&newsId=1012&furtherNews=yes (skatīts 20.01.2012.)

Viktor E. Frankl Quotes. http://www.brainyquote.com/quotes/authors/v/viktor_e_frankl.html (skatīts 18.02.2012.)
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2012vol2.515

Refbacks

  • There are currently no refbacks.