CASE MANAGERS' EXPERIENCES IN HANDLING PERSONAL DATA IN THE CASE MANAGEMENT PROCESS

Authors

  • Rita Virbalienė Vilnius College / Higher Education Institution (VIKO) (LT)
  • Margarita Jusel Vilnius College / Higher Education Institution (VIKO) (LT)
  • Janina Čižikienė Vilnius College / Higher Education Institution (VIKO) (LT)

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2024vol1.7921

Keywords:

case management, case manager, families experiencing, personal data protection, social risk, social work

Abstract

The article aims to uncover the personal data protection requirements within the case management process and outline areas for improvement. Objectives include analyzing case management, assessing families in social risk, and discussing personal data protection's concept and necessity in case management. The study examines factors influencing personal data protection in case management and identifies opportunities for improvement when working with families facing social risks. Participants are Vilnius-based case managers with at least one year of social work education and experience. Research methods involve analyzing literature, conducting interviews, and evaluating gathered data. The application of case management to families in social risk is viewed as a complex system, with a coordinated support network reducing social risk factors. Personal data is defined as information identifying an individual, necessitating protection due to technological advancements. The study reveals case managers lack knowledge about personal data protection requirements but strive to adhere to prudent principles. Institutional fear impedes information gathering from various sources due to concerns about violating personal data protection.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Augutavičius, R. (2019). Įtraukiantis santykis socialinės rizikos veiksnius patiriančių šeimų narių neformaliojo ugdymo (si) procese: grindžiamoji teorija (Doctoral dissertation, Vilnius: MRU). Retrieved from https://cris.mruni.eu/server/api/core/bitstreams/1b91bf2c-e7ee-4918-a3bd-4c5c3cd3a3aa/content

Augutavičius, R., Butvilas, T. (2018). Non-formal education of adults from families at social risk: grounded theory approach. Social Inquiry into Well-Being, 16(2), 240-253.

Bajoraitė, R., Norvaišaitė, G. (2018). Socialinis darbas su šeima: atvejo vadybininkas Lietuvoje. Iš Teorija ir praktika: studentiškos įžvalgos. Tarptautinė studentų konferencija. Kaunas: Kolpingo kolegija

Braslauskienė, R. et al. (2022). Bendradarbiavimas atvejo vadybos procese, teikiant pagalbą mokyklos nelankantiems paaugliams. Bridges/Tiltai, 89(2).

Čižikienė, J. (2018). Institutional care system transformation: Trends and perspectives for the development of child care institutions. Education Reform in Comprehensive School: Education Content Research and Implementation Problems, 2, 22-35. DOI: https://doi.org/10.17770/ercs2018.2.3652

Costin, A., Bran, R. L. (2017). To be a case manager in child care services. Agora Psycho-Pragmatica, 11(1), 165–172

Gitterman, A., Germain, C. B. (2008). The life model of social work practice: Advances in theory and practice. Columbia University Press

Gražulis, V., Čižikienė, J. (2016). Evaluation of non-financial social assistance to families in child day care centers: situation analysis in Lithuania. Acta Prosperitatis, 7. Retrieved from: https://m.turiba.lv/storage/files/ap7-makets-internetam.pdf#page=60

Gudžinskienė, V., Šinkevičė, A. (2023). Vaiko teises siekiančio užtikrinti atvejo vadybininko atsakomybė ir kylantys iššūkiai: patirčių analizė. Social Inquiry into Well-Being, 1(21). DOI: https://doi.org/10.13165/SD-23-21-1-03

Gursansky, D., Harvey, J. (2020). Case management: Policy, practice and professional business. Routledge. DOI: https://doi.org/10.4324/9781003115113

Holosko, M.J. (2018). Current trends shaping social work case management. In M. J. Holosko, Social Work Case Management: Case Studies From the Frontlines. Sage. DOI: https://doi.org/10.4135/9781483396910

Kiaunytė, A., Lygnugarienė, V. (2019). Vaiko globos sisteminė pertvarka kaip iššūkis socialinių darbuotojų profesionalumui: kas parodo supervizijos ir intervizijos poreikį? Social Work. Experience & Methods/Socialinis Darbas: Patirtis ir Metodai, 23(1).

Lietuvos Respublikos Seimas. (2006). Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas. Valstybės žinios, 17-589

Lietuvos Respublikos Seimas. (1996). Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas. Retrieved from https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.270342/asr

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras. (2003). Dėl darbo su socialinės rizikos šeimomis metodinių rekomendacijų patvirtinimo. Retrieved from https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.225359

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras. (2018). Dėl atvejo vadybos tvarkos aprašo patvirtinimo. Retrieved from: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/11e612d5345711e884a38848fe3ec9e2

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras. (2019). Įsakymas Dėl Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. A1-141 ”Dėl atvejo vadybos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Retrieved from: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/69139d402b0711ea8f0dfdc2b5879561

McLaughlin-Davis, M. (2018). The integrated case management program: Essential for today’s case manager. Professional Case Management, 23(3), 147–149. DOI: http://dx.doi.org/10.1097/NCM.0000000000000288

Nikolajenko, E., Raudytė, V. (2023). Tarpinstitucinis bendradarbiavimas atvejo vadybos procese, teikiant pagalbą socialinę riziką patiriančioms šeimoms. Bridges/Tiltai, 90(1). DOI: http://dx.doi.org/10.15181/tbb.v90i1.2523

Eur-lex. (2016). 679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas). Retrieved from https://gdpr-text.com/lt/

Parton, N., O'Byrne, P. (2000) Constructive Social Work: Towards a New Practice, Basingstoke, MacMillan.

Račkauskienė, S., Zbarauskienė, A. (2023). Šeimų, patiriančių socialinę riziką, informavimas apie pakartotinio smurto prevenciją. Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose., 19(2), 71-79. DOI: https://doi.org/10.59476/mtt.v2i19.625

Raipa, A., Čepuraitė, D. (2017). Atvejo vadybos modelio taikymas asmens sveikatos priežiūros įstaigose modernaus viešojo valdymo kontekste. Viešoji politika ir administravimas, 16(2), 165–178. DOI: https://doi.org/10.13165/VPA-17-16-2-01

Shier, M. L. (2011). Problem solving and social work. Social work treatment: Interlocking theoretical approaches, 364-373. Retrieved from: http://ndl.ethernet.edu.et/bitstream/123456789/72045/1/17.pdf#page=410

Vasiliauskienė, I., Kavaliauskienė, V. (2021). Activity of a case manager in providing social services to a family experiencing social risk. In 21st national scientific conference "Towards a healthy lifestyle and a transparent existence on the Vydūnas road": proceedings of the conference. Klaipėda University Publishing House.

Žukauskienė, R. (2008). Kiekybiniai ir kokybiniai tyrimai. Vilnius: Technika.

Žydžiūnaitė, V., Sabaliauskas. (2017). Kokybiniai tyrimai: principai ir metodai. Vilnius: Vaga.

Downloads

Published

2024-05-22

How to Cite

Virbalienė, R., Jusel, M., & Čižikienė, J. (2024). CASE MANAGERS’ EXPERIENCES IN HANDLING PERSONAL DATA IN THE CASE MANAGEMENT PROCESS. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 1, 585-598. https://doi.org/10.17770/sie2024vol1.7921