UKRAINIAN IN EDUCATION OF STUDENTS FROM UKRAINE: MODERN FEATURES

Authors

  • Larysa Shevchuk Institute of Pedagogy of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine (UA)
  • Lyudmila Kalinina Institute of Pedagogy of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine (UA)
  • Oksana Melnyk Institute of Education Content Modernization (UA)

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2024vol1.7884

Keywords:

features of studying the Ukrainian language, studying at school in Ukrainian, studying the Ukrainian language, teaching in Ukrainian, the Ukrainian language

Abstract

The purpose of the research is to find out the modern features of studying the Ukrainian language by students from Ukraine and to propose ways and means to improve the effectiveness of this process.

The following research methods were used: theoretical analysis of scientific literature on the issue; processing, analysis and comparison of statistical data; survey of headmasters of general secondary education institutions and students; classification and generalization of the survey results; graphic methods.

The dynamics of changes in the number of students from Ukraine who are studying (were studying) in the Ukrainian language and the number of relevant educational institutions in Ukraine were monitored. Particular attention is paid to the features of studying Ukrainian by students who, because of the war, are living abroad now. The article analyzes the features of studying the Ukrainian language as a state language, and the identified cases of changing the language of studying. The current study investigates the discrepancies between the teachers’ assessment of the students’ level of the Ukrainian language proficiency and the students self-assessment. The authors propose the ways and means for improving the effectiveness of studying the Ukrainian language and raising the level of students’ mastery of the state language are proposed.

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Boiko, M. (2023) Funktsionuvannia ukrainskoi movy v osvitnomu prostori Donechchyny na pochatku KhKhI stolittia. (Dysertatsiia doktora filosofii.) Kyivskyi universytet imeni Borysa Hrinchenka. Kyiv, Ukraina.

Boiko, M. (2020) Movna sytuatsiia u sferi shkilnoi ta vyshchoi osvity Donechchyny na pochatku KhKhI stolittia (za rezultatamy sotsiolinhvistychnoho doslidzhennia). Retrieved from: https://ling-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4149

Danylevska, O. (2019a) Movna sytuatsiia ta movna polityka v ukrainskii shkilnii osviti za otsinkamy movtsiv riznykh vikovykh hrup. Retrieved from: http://philmessenger.knlu.edu.ua/article/view/192049

Danylevska, O. (2019b) Ukrainska mova v ukrainskii shkoli na pochatku KhKhI stolittia: sotsiolinhvistychni narysy. Kyiv: Kyievo-Mohylianska akademiia, 2019.

Hanton, A. (2010). 10 Modern Cases of Linguistic Genocide. Retrieved from https://listverse.com/2010/02/26/10-modern-cases-of-linguistic-genocide/

Hurak, R. (2023). Osvitnii prostir shkil dedali ukrainizuietsia. Kruhlyi stil «Tsinnisna ukrainizatsiia v osviti: suchasnist i stratehii na maibutnie. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=z1tdfL7pdM4

IEA. (2022). Vidomosti pro movy navchannia ta vyvchennia movy yak predmeta u zakladakh zahalnoi serednoi osvity (bez spetsialnykh ZZSO) Ministerstva osvity i nauky Ukrainy, inshykh ministerstv ta pryvatnykh zakladakh (2021 / 2021 n. r. ta 2021 /2022 n. r.). Retrieved from https://iea.gov.ua/naukovo-analitichna-diyalnist/analitika/informatsijni-byuleteni/2022-2/informaczijni-byuleteni/

IEA. (2023). Vidomosti pro movy navchannia ta vyvchennia movy yak predmeta u zakladakh zahalnoi serednoi osvity (bez spetsialnykh ZZSO) Ministerstva osvity i nauky Ukrainy, inshykh ministerstv ta pryvatnykh zakladakh (2022/2023 n.r.). Retrieved from: https://iea.gov.ua/naukovo-analitichna-diyalnist/analitika/informatsijni-byuleteni/2023-2/informaczijni-byuleteni/

IEA. (2024). Vidomosti pro movy navchannia ta vyvchennia movy yak predmeta u zakladakh zahalnoi serednoi osvity (bez spetsialnykh ZZSO) Ministerstva osvity i nauky Ukrainy, inshykh ministerstv ta pryvatnykh zakladakh (2023/2024 n.r.). Retrieved from https://iea.gov.ua/naukovo-analitichna-diyalnist/analitika/informatsijni-byuleteni/2024-2/informaczijni-byuleteni/

Kovach, L. (2010) Movna sytuatsiia ta movna polityka v Ukraini. Naukovi zapysky Instytutu politychnykh i etnonatsionalnykh doslidzhen im. I. F. Kurasa NAN Ukrainy, 46, 138-158. Retrieved from: https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/kovach_movna.pdf

Levchuk, P. (2015). Bilingwizm ukraińsko-polski w świetle badań ankietowych. Іn I. Bundza, A. Krawczuk, J. Kowalewski & O. Slywynski (Ed.), Język polski i polonistyka w Europie Wschodniej: Przeszłość i współczesność. / Kijów: INKOS, 143–158.

Levchuk, P. (2020). Trójjęzyczność ukraińsko-rosyjsko-polska ukraińców niepolskiego pochodzenia. Kraków: Księgarnia Akademicka.

Makarets, Yu. (2019) Derzhavna movna polityka nezalezhnoi Ukrainy. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia Filolohiia, 40 (1), 53-58.

Masenko, L. (2004) Mova і polіtyka. Kyїv: Sonіashnik.

MON. (2023a). Pro zabezpechennia navchannia uchniv, yaki vyikhaly z Ukrainy vnaslidok povnomasshtabnoho vtorhnennia Rosiiskoi Federatsii i zdobuvaiut osvitu v zakladakh osvity krainy perebuvannia ta Ukrainy. №1022. Retrieved from https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zabezpechennya-navchannya-uchniv-yaki-viyihali-z-ukrayini-vnaslidok-povnomasshtabnogo-vtorgnennya-rosijskoyi-federaciyi-i-zdobuvayut-osvitu-v-zakladah-osviti-krayini-perebuvannya-

MON. (2023b). Pro zatverdzhennia Metodychnykh rekomendatsii shchodo okremykh pytan zdobuttia osvity v zakladakh zahalnoi serednoi osvity v umovakh voiennoho stanu v Ukraini. №563. Retrieved from https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi-dlya-navchannya-ditej-yaki-viyihali-z-ukrayini-vnaslidok-povnomasshtabnogo-vtorgnennya-rosijskoyi-federaciyi-i-zdobuvayut-osvitu-odnochasno-v-zakladah-osviti-krayini-perebuvannya-ta-ukrayini

MON. (2023c). Pro zatverdzhennia Typovoi osvitnoi prohramy dlia navchannia ditei, yaki vyikhaly z Ukrainy vnaslidok povnomasshtabnoho vtorhnennia Rosiiskoi Federatsii i zdobuvaiut osvitu odnochasno v zakladakh osvity krainy perebuvannia ta Ukrainy. №1014. (2023) Retrieved from https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi-dlya-navchannya-ditej-yaki-viyihali-z-ukrayini-vnaslidok-povnomasshtabnogo-vtorgnennya-rosijskoyi-federaciyi-i-zdobuvayut-osvitu-odnochasno-v-zakladah-osviti-krayini-perebuvannya-ta-ukrayini

NAN Ukrainy. (2008). Movna sytuatsiia v Ukraini: mizh konfliktom i konsensusom. Kyiv: Instytut politychnykh i etnonatsionalnykh doslidzhen im. I. F. Kurasa NAN Ukrainy.

Pearce, M. (2022). For centuries, the Ukrainian language was overshadowed by its Russian cousin. That’s changing. Retrieved from https://www.latimes.com/entertainment-arts/story/2022-03-30/la-ent-ukrainian-language

Salimi, A. (2019). Linguistic Genocide Linguistic rights of minorities as a blind spot in International law: A study on the potential for a convention on linguistic genocide. Retrieved from: https://repository.gchumanrights.org/server/api/core/bitstreams/017ecd9d-f64b-4008-b8fa-9ffbbeaa0a9e/content

Sokolova, S. & Danylevska, O. (2018). Movna sytuatsiia v shkolakh Ukrainy. Ukrainska mova, 3, 3-27. Retrieved from: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Ukrm_2018_3_3

The State Education Quality Service of Ukraine. (2023). Zvit za rezultatamy provedennia pershoho tsyklu monitorynhu shchodo zabezpechennia funktsionuvannia derzhavnoi movy v osvitnomu protsesi v zakladakh zahalnoi serednoi osvity, 2022/2023 n. r. Retrieved from: https://sqe.gov.ua/wp-content/uploads/2023/11/Zvit_Funkcionuvannya_derzhavnoi_movi_ZZSO-2023_SQE_Upovnovazheniy.pdf

Verhovna Rada Ukrainy. (2019). Pro zabezpechennia funktsionuvannia ukrainskoi movy yak derzhavnoi. №2704-VIII. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19#Text

Yaremenko, S. (2002) Do pytannia pro movnu sytuatsiiu v Ukraina (kinets KhIKh – pochatok KhKh stolittia. Retrieved from: https://dspace.nuft.edu.ua/bitstream/123456789/6465/1/6.pdf

Downloads

Published

2024-05-22

How to Cite

Shevchuk, L., Kalinina, L., & Melnyk, O. (2024). UKRAINIAN IN EDUCATION OF STUDENTS FROM UKRAINE: MODERN FEATURES. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 1, 517-527. https://doi.org/10.17770/sie2024vol1.7884