ALTERNATION OF STANDPOINT (ATTITUDE ) IN EDUCATION SYSTEM TOWARDS A CHILD WITH SPECIAL NEEDS

Authors

  • Rita Virbalienė M.Romeris universitety Social Technologies faculty Sciences and Social Work institute (LT)

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2014vol3.727

Keywords:

attitude towards integration, special education, special education needs

Abstract

The article represents alternation of standpoint (attitude) in reformed education system towards a child with special needs. In the theory and practice of integrated education so far is paid relatively low attention towards improvement of social interaction between disabled scholars and teachers, analysis and elimination of the reasons of prejudices, alternation of positive attitude. Very relevant issue in Lithuania, as well as throughout Europe, is slow alternation of attitude towards integration of children with special needs into the system of general education. Although experience that was gained in Lithuania is fair enough, good results gained during organization of methodological, scientific research work in the field of special and social pedagogy, however there is a lack of works which would analyse the attitude of general education teachers towards the opportunities of special children’s education in the context of alternation of education system.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ališauskas, A., Ambrukaitis J. ir k t. (1993). Specialiųjų poreikių asmenų integracija. Mokslinės konferencijos tezės. Šiaulių Pedagoginis institutas.

Adomaitienė, R., Samsonienė, L. (1997). Pedagogų požiūris į neįgaliųjų mokinių integraciją bendrojo lavinimo mokyklose. Lietuvos mokyklai – 600 m.: konferencijos medžiaga.

Ambrukaitis, J. (1996). Specialiųjų poreikių vaikų integruoto ugdymo prielaidos// LKMA suvažiavimo darbai XVI, Vilnius.

Ambrukaitis, J. (1997). Specialiųjų poreikių vaikai. Šiauliai.

Ambrukaitis, J. (1999). Pedagogų požiūris į specialiųjų poriekių vaikų integraciją// Specialusis ugdymas: Mokslo darbai II.

Ambrukaitis J., Ruškus J. (2003). Specialiųjų poreikių vaikas bendrojo lavinimo mokykloje // Specialusis ugdymas, 2 (9)

AAngermeyr, M.C., Matschinger, H. (2005). Labelling – Stereotipe – Discrimination. Social Psychiatry Epideniology, 40.

Angermeyer, M.C., Schulze, B., Dietrich, S. (2003). Courtesy Stigma/Afocus Group Study of Relatives of Schizophrenia patients. Social Psychiatry Epidemiology 38.

Balčiūnaite, R. (2003). Proto negalios asmenų artimųjų (brolių ir seserų) tapatumo problemos socializacijos procese. Socialiniai neįgaliųjų aspektai: kai žmogui reikia žmogaus. Kaunas.

Barkauskienė, R., (2004). Tėvų ir pedagogų požiūris į vaikų, turinčių mokymosi negalių, psichologinį prisitaikymą. Specialusis ugdymas: mokslo darbai. Nr. 2 (11).

Balton, J. (2003). Reducing the stigma of mental illness. Student Bmj, 11.

Gibačiauskas, E., Merkys, G. (2003). Pedagogų nuostata į ugdytinių integraciją ir segregaciją. Specialusis ugdymas: mokslo darbai Nr.1.

Gudonis, V., Gailiene, I., (1996). Adekvataus tėvų požiūrio svarba vaiko ugdymuisi// Gimtoji kalba ir jos mokymo problemos IV klasėje: Konferencijos m. Šiauliai.

Gudonis, V., (1994). Meno įtaka formuojant visuomenės požiūrį į aklą žmogų// Lietuvių katalikų mokslo akademijos XVI suvažiavimo pranešimų medžiaga. Kaunas.

Gudonis, V. (1996). Požiūrio svarba integruoto mokymo sąlygomis// Vaikų, turinčių specialiųjų mokymosi poriekių, ir suaugusių asmenų socializacija: Konferencijos pran. Medžiaga. Šiauliai.

Gudonis, V.,(2004), Aklieji mene kaip specifinis nuostatų atspindys. Aklumas įvairiose kultūrose. Vilnius.

Gudonis, V., Novogrockiene, E., (2000). Visuomenės požiūris į neįgaliuosius suaugusius ir specialiųjų poreikių vaikus. Specialusis ugdymas Nr.3.

Gudonis, V., Valantinas, A., Strimaitienė L. (2003). Bendrojo lavinimo mokyklos bendruomenės nuostatos į specialiasias klases ir jų ugdytinius. Specialusis ugdymas: mokslo darbai Nr.2(9).

Galkienė A. (1999). Negalios vaikų ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje //Pedagogika.

Galkienė A. (2001). Keli integruoto ugdymo aspektai. Vilnius.

Galkienė A. (2003). Pedagoginė sąveika integruoto ugdymo sąlygomis. Šiauliai.

Galkienė A. (2005). Heterogeninių grupių didaktika: specialieji poreikiai bendrojo lavinimo mokykloje. Šiaulai.

Grincevičienė,V., (2006). Mokinių tėvų požiūris į mokyklą ir ugdymo procesą . Mokslo darbai. Pedagogika, 83.

Hallahan, D.P., Kauffman, J.M. (2003) Ypatingieji mokiniai: specialiojo ugdymo įvadas. Vilnius.

Hallahan, M.E., Pliner, S. (1983). Tichers attidudes toward handicapped children: Review and synthesis. Shool psichology rewied 12.

Kaffemanienė, I., (2001). Specialiųjų poreikių vaikų integracija. Požiūrio problema // Specialiųjų poreikių vaikų pažinimas ir ugdymas: konferencinė medžiaga. Šiauliai.

Leonavičius, V. (2004). Sociologija. Kaunas.

Ruškus J. (2002). Negalės fenomenas. Šiauliai.

Ruškus J.(2003). Specialiųjų poreikių vaikų ugdymo metodologija: modeliai, metodai, kontekstai, pokyčiai, kryptingumas.// Specialiojo ugdymo pagrindai. Šiauliai

Samsonienė l. (2006). Specialiųjų poreikių vaikai ir jų socialinė integracija: mokomoji knyga. VU.

Rogers, Carl. (1961), kaip tapti asmuo:. Terapeutas požiūris į psichoterapijos. Londonas.

Vanier J. (1998) Bendruomenė atleisti ir švęsti. Vilnius.

Downloads

Published

2015-07-24

How to Cite

Virbalienė, R. (2015). ALTERNATION OF STANDPOINT (ATTITUDE ) IN EDUCATION SYSTEM TOWARDS A CHILD WITH SPECIAL NEEDS. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 3, 160-170. https://doi.org/10.17770/sie2014vol3.727