REGULATION OF THE RIGHTS OF CHILDREN IN OUT-OFHOME CARE BY TRUSTEE IN LATVIAN AND INTERNATIONAL POLITICS

Authors

  • Lubova Vasechko University of Latvia (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2014vol3.725

Keywords:

interests of the child, out-of-home care, regulatory framework, rights of children, trustee

Abstract

This article provides an analysis of the way in which the Latvian regulatory framework in force determines the fulfilment of the needs of the child in out-of-home care by trustee and stability. This analysis indicates that in Latvian legislation the concept of “interests of the child” has not been clearly stated, in this regard, the Latvian legislation provides information of the rights of the child and the fulfilment of his physical needs. The concept of trustee and the existence of the concept is not mentioned. In contrast, international declarations and conventions on the topic of the protection of the rights of the child are much more humanitarian; in those documents, love and understanding from adults are acknowledged as the primary components in the harmonious development of the personality of the child.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bērni Latvijā, 2013 (Children in Latvia, 2013). Rīga: Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde, 2013. [reference 24.01.14.]. Retrieved from http://www.csb.gov.lv/dati/e-publikacijas/berni-latvija-2013-38420.html

Bērnu tiesību aizsardzības likums (Protection of the Rights of the Child Law). Rīga: Latvijas Saeima, 1998. [reference 13.01.14.]. Retrieved from http://likumi.lv/doc.php?id=49096

Bērnu tiesību deklarācija (Declaration of he Rights of the Child). Apvienoto Nāciju organizācija, 1959. [reference 20.11.11.]. Retrieved from http://www.humanrights.lv/doc/vispaar/berndekl.htm

Civillikums (Civil Law). Rīga: Latvijas Saeima, 1937. [reference 21.11.11.]. Retrieved from http://www.likumi.lv/doc.php?id=90223

Deklarācija par bērna aizsardzības un labklājības sociālajiem un tiesiskajiem principiem, it īpaši attiecībā uz bērnu nodošanu audzināšanā vai nacionālo vai starptautisko adopciju (Declaration on Social and Legal Principles relating to the Protection and Welfare of Children, with Special Reference to Foster Placement and Adoption Nationally and Internationally). ANO: 1986. [reference 20.02.12.]. Retrieved from http://www.tiesibsargs.lv/lat/tiesibu_akti/ano_dokumenti/?doc=98

Grozījumi Civillikumā (Amendments to the Civil law). Rīga: Latvijas Saeima, 2002. [reference 12.03.12.]. Retrieved from http://www.likumi.lv/doc.php?id=69563&from=off

Liepiņa, L. (Liepina) (2009) Bērnu intereses un ārpusģimenes aprūpe Latvijā: maģistra darbs (The Interests of the Child and out-of-home care in Latvia: Master's Thesis). LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. Rīga: Latvijas Universitāte, 77. lpp.

Maslow, A. H. (2000) Motivation and Personality. New York: Harpaer & Row, 1954

Pedagoģijas terminu skaidrojošā vārdnīca (Dictionary of Pedagogical Terms): autoru kolektīvs V. Skujiņas vadībā. Rīga: Zvaigzne ABC, 248. lpp.

Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem (Requirements for Providers of Social Services). MK noteikumi Nr. 291, Rīga: Ministru Kabinets, 2003. [reference 21.11.11.]. Retrieved from http://www.likumi.lv/doc.php?id=124793

Psiholoģijas vārdnīca (Dictionary of Psychology): G. Breslava redakcijā. Rīga: Mācību grāmatas, 1999. 157. lpp.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (Law on Social Services and Social Assistance). Rīga: Latvijas Saeima, 2002. [reference 21.11.11.]. Retrieved from http://www.likumi.lv/doc.php?id=68488

Боулби, Дж. (Bowlby) (2006) Создание и разрушение эмоциональных связей (Creation and Destruction of Emotional Bonds). 2-е издание. Москва: Академический проект, 238 c.

Боулби, Дж. (Bowlby) (2003) Привязанность (The Attachment). Москва: Гардарики, 447 c.

Downloads

Published

2015-07-24

How to Cite

Vasechko, L. (2015). REGULATION OF THE RIGHTS OF CHILDREN IN OUT-OFHOME CARE BY TRUSTEE IN LATVIAN AND INTERNATIONAL POLITICS. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 3, 335-344. https://doi.org/10.17770/sie2014vol3.725