Development of Podiatrists Career Management Skills in Studying Process

Authors

  • Mārīte Saulīte University of Latvia (LV)
  • Rudīte Andersone University of Latvia (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2014vol3.720

Keywords:

career management skills, podiatrists career management skills, study process

Abstract

In podiatrists, same as any other specialists, development career management have significant meaning. Article analyzes podiatrists career management skills, which are included in different theoretical sources and documents. In result of this analyze there are selected eight essential podiatrists career management skills. Article have researched skill development in study process in specific study courses emphasizing their meaning in further podiatrists career management

Downloads

Download data is not yet available.

References

Berufenet. Podologe.(2014). Ielādēts 2014. gada 04. 02 no http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/: http://www.berufe.tv/ausbildungsberufe/gesundheit/pflege-und-therapie/podologe-in/

Bikse, V. (2004). Uzņēmējspēju attīstīšana:starptautiskā pieredze, problēmas un risinājumi. LU raksti. Ekonomika III, 671.sējums (lpp. 38.-47.). Rīga: LU. Ielādēts 2013. gada 28. 12 no www.lu.lv/materiali/apgads/raksti/671.pdf#page=38

Careerplanner.com. Podiatrist. (2013). Ielādēts 2014. gada 18. 01 no http://www.careerplanner.com: http://job-descriptions.careerplanner.com

Cedefop. (2011). Lifelong guidance across Europe: reviewing policy progress and future prospects. Ielādēts 2013. gada 28. 12 no http://www.cedefop.europa.eu/: http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/6111_en.pdf

Cedefop. (2014). Work progamme 2014. Luxemburg, European Union. Ielādēts 2014. gada 14. 02 no http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/22432.aspx

Collin, A., Watts, A.G. (1996. gada 3). The death and transfiguration of career – and of career guidance? In British Journal of Guidance and Counselling Vol. 24, No. 3, 385 – 398.

Gravina, D., Lovšins, M. (2013). Karjeras vadības prasmes. Eiropas Mūžilga karjeras atbalsta politikas tīkls. Rīga: ELGPN. Ielādēts 2014. gada 04. 02 no http://ktl.jyu.fi/img/portal/23552/LV_CMS_concept_note.pdf?cs=1382423636%22

ELGPN. (2010). http://www.elgpn.eu/publications. Ielādēts 2013. gada 28. 12 no http://www.elgpn.eu/: http://www.elgpn.eu/glossary

ELGPN. (2012). European Lifelong Guidance Policy Network. Ielādēts 2012. gada 02. 05 no http://ktl.jyu.fi/ktl: http://ktl.jyu.fi/ktl/elgpn

ELGPN. (2013). EMKAPT karjeras atbalsta glosārijs. Rīga: EMKAPT. Ielādēts 2014. gada 18. 01 no http://ktl.jyu.fi/img/portal/23552/LV_Glossary_web.pdf?cs=1368598756

Feller, R., Walz, G. (1996). Career Transitions in Turbulent Times: Exploring Work, Learning and Careers. Greensboro: NC: ERIC/CASS and NCDA.

IZM, L. (2013. gada 02. 08). Izglītības politikas attīstības risinājumu plānotās ietekmes novērtējums. Ielādēts 2014. gada 01. 02 no http://izm.izm.gov.lv: http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Ministrija/2013/Ex_Ante_novertejums_02082013.pdf

Jaunzeme, I. (2011). Karjeras vadības un atbalsta sistēmas pilnveidošanas problēmas augstākajā izglītībā Latvijā. Promocijas darbs. Rīga. Ielādēts 2014. gada 06. 01 no https://luis.lanet.lv/pls/pub/luj.fprnt?l=1&fn=F857457731/Inta_Jaunzeme_Dokt010022.pdf

Krūmiņš, J. (2007). Augstāko un profesionālo mācību iestāžu absolventu profesionālā darbība pēc mācību beigšanas. Eiropas Savienības struktūrfondu nacionālā programma „Darba tirgus pētījumi” Projekts „Labklājības ministrijas pētījumi”. Rīga: LU. Ielādēts 2012. gada 10. 05 no http://www.lm.gov.lv/upload/darba_tirgus/darba_tirgus/petijumi/absolventu_profesionala_darbiba.pdf

LPB. (2011). Podologu ētikas kodekss. Rīga: Nepublicēts dokuments (apstiprināts 6.Podologu kopsapulcē).

LUPSK. (2008). Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītības programma. Podoloģija 4172204. Pašnovērtējuma ziņojums. Ielādēts 2012. gada 12. 05 no www.aiknc: www.aiknc.lv/zinojumi/lv/PSMKpodologi08.doc

Oganisjana, K. (2010). Studentu uzņēmības veicināšana studiju procesā. Promocijas darbs .Augstskolas pedagoģija. Rīga: LU. Ielādēts 2014. gada 02. 01 no https://luis.lu.lv/pls/pub/luj.fprnt?l=1&fn=F1648681065/Karine%20Oganisjana%202010.pdf

Patton, McMahon. (2006). Career Development and Systems theory. Netherlands: Sencepublishers. Ielādēts 2014. gada 18. 01 no http://books.google.lv/books?id=kmNsp7joDBYC&pg=PA236&lpg=PA236&dq=career+management+skills+theory&source=bl&ots=WmUytd-aMC&sig=q-8Zbi7q6uLtOIoyRkOnpuT0t8E&hl=lv&sa=X&ei=CLoAU7erHYL8ywOKoYHgDA&ved=0CFoQ6AEwAw#v=onepage&q=career%20management%20skills%20the

Podologa profesijas standarts. (2012. gada 18. 06). Ielādēts 2012. gada 20. 05 no http://izm.gov.lv: http://izm.izm.gov.lv/upload_file/.../Podologs_sask_PINTSA_080612.doc

PSK, L. (2010). LU PSK pašnovērtējuma ziņojums. Jūrmala: LU PSK. Ielādēts 2011. gada 10. 12 no www.lupsk.lv/

PSK, L. (2011). LU PSK studiju programmas "Podoloģija" saturs. Jūrmala: LU PSK Medicīnas tehnoloģiju katedra, nepublicēts dokuments.

VIAA. (2009). Karjeras izglītība skolā. Rīga: VIAA. Ielādēts 2012. gada 12. 05 no http://www.viaa.gov.lv/files/news/727/karjeras_izgliitiiba_skolaa_2010.pdf

VIAA. (2012). Mūžilgs karjeras atbalsts Eiropā:politikas attīstības pamatnostādnes. Rīga: VIAA.

Downloads

Published

2015-07-24

How to Cite

Saulīte, M., & Andersone, R. (2015). Development of Podiatrists Career Management Skills in Studying Process. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 3, 484-492. https://doi.org/10.17770/sie2014vol3.720