Heritage of the Soviet Ideology in parenting nowadays : the case of Latvia

Authors

  • Zanda Rubene University of Latvia (LV)
  • Nora Jansone-Ratinika University of Latvia (LV)
  • Ilze Dinka University of Latvia (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2014vol3.718

Keywords:

Soviet ideology, child`s image, child`s room, father`s discourse, gender roles in family, parenting

Abstract

The Soviet period has shaped the history of Latvia in different areas. This article offers an insight into the ideological heritage which has significantly transformed the pedagogical discourse in theoretical as well as instrumental level. Article describes a part of two researches “Social transformations of the child's image in children's room” and “Father`s Pedagogical Competence in Family Nowadays”, revealing common features characterizing Soviet issues. Narrative explores crucial systemic changes, transformation of social and family life, deals with the deformed relationship between individuals in public sphere and family members in private and shows consequences still actual nowadays, pointing out the question of gendered and “Sovietized” identities.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Arāja, D., Edelstam, G., Eglīte P. (2000). Dzimumlīdztiesība Latvijā gadsimtu mijā.. LZA ekonomikas institūts. Izdevējs: LSPIC 2000, 165 lpp. [Gender Equality in Latvia at the Threshold of the New Millennium]

Avotiņš, E. (1967). Jāpaplašina tēva loma audzināšanā. //Skola un Ģimene. Nr.2, 2.–3.lp. [There should be father`s role in upbringing enlarged. School&Family (S&F)]

Ārente, H. (2000). Totalitārisma izcelsme. Rīga: Elpa, 609 lpp. [Origins of totalitarianism]

Eglīte, P. (1994). Latvijas sieviete valsts 75 gados. Pētījumi. Statistika. Atmiņas. Rīga: Zvaigzne. 216 lpp. [Latvian The women of Latvia in 75 years of the State]

Flugins, J. (1964). Pedagoģiskā doma ģimenes dzīvē. Skola un Ģimene. Nr. 1, 10.–11. lp. [Pedagogical opinion in the life of family. School&Family. S&F]

Iļjina, T. (1971). Pedagoģija. Rīga: Zvaigzne, 485 lpp. [Pedagogy]

Ivanovs, A. (2004). Latvijas sovetizācija 1944.–1956. gadā Latvijas padomju historiogrāfijas skatījumā. No: Totalitārie okupācijas režīmi Latvijā 1940.–1964. gadā. Latvijas vēsturnieku komisijas raksti. 13. Sējums. Sast. Ērglis, Dz. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 389. – 424. lp. [Sovietisation of Latvia 1940.-1964. in the view of historiography]

Kaprāns, M. (2012). Padomju laika sociālās reprezentācijas latviešu pēcpadomju biogrāfiskajā diskursā. Promocijas darbs komunikācijas zinātnē. Rīga: LU Sociālo zinātņu fakultāte. [Social representations of Soviet Period in the Latvian Post Soviet biographical discourse]

Karpovics, E. (1968). Filozofija, tās priekšmets un loma sabiedrībā. Dialektiskais materiālisms. 1. Burtnīca. Rīga: Zvaigzne. 88 lpp. [Philosophy its subject and role in society]

Lewin, M., Elliott, G. (2005). The Soviet Century. UK: Verso, 407 p.

Ļubļinska, A. (1967). Pārrunas ar audzinātājiem par bērna attīstību. Rīga: Zvaigzne, 272 lpp. [Colloquy with educators about the development of a child]

Makarenko, A. (1952). Lekcijas par bērnu audzināšanu. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība. 59 lpp. [Lectures about the upbringing of children]

Miķelsons, R. (1964). Oktobrī dzimusi Padomju ģimene. Skola un Ģimene. Nr. 10, 4.-5.lp. [Soviet family born in October. S&F]

Pavlovičs, J. (2012). Padomju Latvijas ikdiena: mūsu vienīgā vakardiena. Rīga: Jumava, 141 lpp. [Daily life of Soviet Latvia: our only yesterday]

Plakans, A. (2011). Concise History of the Baltic States. UK: Cambridge University Press, 490 p.

PSKP Programma (jaunā red.) // PSKP XXVII kongresa materiāli. (1986). Rīga, 181 lpp. [Materials of Congress]

Seļezņovs, B. (1978). Tēvs ģimenē. // Skola un Ģimene.] Nr. 2, 58. – 59. lp. [Father in family. S&F]

Studente A. (red.) (1982) Ģimene. Rīga: Zvaigzne. [Family]

Šneidere, I. (2004). Padomju pirmā okupācija Latvijā: daži aspekti. No: Totalitārie okupācijas režīmi Latvijā 1940.–1964. gadā. Latvijas vēsturnieku komisijas raksti. 13.sējums. Sast. Ērglis, Dz. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 13. – 25. lp. [The first occupation in Latvia: few aspects]

Ūsiņš, V. (1964). Audzināt rītdienai. Skola un Ģimene. Nr. 1, 8. lp. [To educate for tomorrow]

Zelče, V. (2003). Latvijas padomju sievietes konstrukcija... Pirmā identitāte – darba sieviete (1940–1941) No: LU Raksti. Komunikācija. 655. sējums Atb. red. Brikše, I. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 34. – 59. lp. [The construction of a Soviet woman...First identity – work women]

Zelmenis, V. (1978). Pedagoģija ģimenē. Rīga: Zvaigzne, 247 lpp. [Pedagogy in family]

Zīle, Ļ. (1980). Sociālisma celtniecības vēsturiskais ceļš: monogrāfija veltīta LPSR 60. gadadienai un padomju varas atjaunošanas 40.gadadienai Latvijā. Rīga: Avots, 266 lpp. [The historical way of building socialism: monograph dedicated to Latvian Soviet Socialistic Republic.]

Downloads

Published

2015-07-24

How to Cite

Rubene, Z., Jansone-Ratinika, N., & Dinka, I. (2015). Heritage of the Soviet Ideology in parenting nowadays : the case of Latvia. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 3, 304-314. https://doi.org/10.17770/sie2014vol3.718