SOCIAL EMOTIONAL COMPETENCE AND PROFESSIONAL ETHICS: PROFESSIONAL CHALLENGES OF THE POLICE OFFICER IN A MULTICULTURAL SOCIETY

Authors

 • Ēriks Treļs Rīgas Stradiņa universitāte, Latvijas Kultūras akadēmija
 • Ivans Jānis Mihailovs Rīgas Stradiņa universitāte, Latvijas Kultūras akadēmija
 • Juris Matisāns Rīgas Stradiņa universitāte

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2023vol2.7142

Keywords:

ethnics, multicultural society, policing, socio-emotional competence

Abstract

In every profession, where basic activities are carried out in direct interaction with people, often solving diverse problem situations and providing assistance to victims, cooperating with representatives of different cultures, not only professional knowledge and skills are important, but also interpersonal cooperation and emotional skills. The aforementioned raises the issue of socio-emotional competence, which directly interacts with the professional ethics of a police officer, so that it is possible to effectively perform official duties and overcome personal and professional challenges, including in the context of a multicultural society. The purpose of the article is to describe important aspects of the interaction between the socio-emotional competence and professional ethics of a police officer, providing proposals for their promotion in professional everyday life, which would allow the police officer to overcome personal and professional challenges while performing official duties in a multicultural society. The research uses the analysis of documents and scientific literature, methods of interpretation of legal norms (historical method; teleological method; grammatical method; systemic method), analyzing regulatory acts, as well as induction and deduction methods, drawing conclusions and making proposals for the improvement of regulatory acts and police service practice.

 

Author Biographies

 • Ēriks Treļs, Rīgas Stradiņa universitāte, Latvijas Kultūras akadēmija
  Dr. iur., docents
 • Ivans Jānis Mihailovs, Rīgas Stradiņa universitāte, Latvijas Kultūras akadēmija
  Dr.iur. M.art.
 • Juris Matisāns, Rīgas Stradiņa universitāte
  M.iur

References

Ben-Porat, G. (2008). Policing multicultural states: lessons from the Canadian model. Policing and Society, 18(4), 411-425.

Bērziņa-Ruķere, I., Avota, I, Grūbis, N., Tošovskis, M. (2012). Uz sabiedrību vērsts policijas darbs Latvijā 2009.–2012. Pieredze un nākamie soļi. Retrieved from: https://www.vp.gov.lv/lv/media/643/download?attachment

Beyer, J. (2022) Hiring Police Officers Using Emotional Intelligence Skill Evaluation. Retrieved from: https://www.policechiefmagazine.org/hiring-police-officers-using-emotional-intelligence-skill-evaluation/

Black, D. (2022). The role of emotional intelligence in public safety. Retrieved from: https://www.cordico.com/2022/05/04/role-of-emotional-intelligence-in-public-safety/

Elsiņa, I., & Perepjolkina, V. (2017). Sociāli emocionālās kompetences integratīvā modeļa izveides pamatojums. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION Proceedings of the International Scientific Conference. Volume I, May 26th-27th, Rēzekne, 513-523.

Ferreira, M., Simoesa, C., Matosa, M. G., Ramiroa, L., & Diniza, J. A. (2012). The role of social and emotional competence on risk behaviors in adolescence. Emotional Education, 4(1), 43-55.

Findlay, M., (2004). Introducing policing, challenges for police and Australian communities. Oxford University Press.

Halle, T. G., Darling-Churchill, K. E. (2016). Review of measures of social and emotional development. Journal of Applied Developmental Psychology, 45, 8-18.

Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likums. (2006). Latvijas Republikas likums. Pieņemts: 15.06.2006. Stājas spēkā: 01.10.2006. Retrieved from: https://likumi.lv/ta/id/138750-iekslietu-ministrijas-sistemas-iestazu-un-ieslodzijuma-vietu-parvaldes-amatpersonu-ar-specialajam-dienesta-pakapem-dienesta-gai.

Izglītības likums. (1998). Latvijas Republikas likums. Pieņemts: 29.10.1998. Stājas spēkā: 01.06.1999. Retrieved from: https://likumi.lv/ta/id/50759-izglitibas-likums

Inzuzna, M. (2015). Empathy from a police work perspective Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, 16, 1, 60-75, Retrieved from: http://dx.doi.org/10.1080/14043858.2014.987518

Kiikov, V. (2013). The Social Competence of Police Cadets as Sociology Conception. Studies of Changing Societies: Comparative and Interdisciplinary Focus, 2(8), 64-76.

Kobe, L. M., Reiter-Palmon, R., Rickers, J. D. (2001). Self-Reported Leadership Experiences in Relation to Inventoried Social and Emotional Intelligence. Current Psychology 20, 2, 154-163.

Latviešu literārās valodas vārdnīca. (1980). 4. sējums. Rīga: Zinātne.

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 16.02.2010. spriedums lietā Nr. A42466905, SKA-104/2010. Retrieved from: https://www.at.gov.lv/downloadlawfile/4722

Likums “Par policiju”. (1991). Latvijas Republikas likums. Pieņemts: 04.06.1991. Stājas spēkā: 04.06.1991. Retrieved from: https://likumi.lv/ta/id/67957-par-policiju

Martinsone, B., Niedre, R., Bērziņa, S. (2021). Sociāli emocionālā mācīšanās. Nodarbību plāni 1.–12. Klasei. Retrieved from: https://mape.skola2030.lv/resources/12532

Meikališa, Ā. (1997). Sabiedrība un policija. Administratīvā un Kriminālā justīcija. LPA, 1, 17-19.

OSCE High Commissioner on National Minorities. (2006). Recommendations on Policing in Multi-Ethnic Societies. Retrieved from: https://www.osce.org/hcnm/policing-recommendations

Top 10 skills of 2025. (n.d.). Retrieved from: https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020/in-full/infographics-e4e69e4de7

Treļs, Ē. (2017). Kriminālatbildība par reliģiskā naida vai nesaticības izraisīšanu. Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls Socrates, 1(7), 9-19. DOI: https://doi.org/10.25143/socr.07.2017.1.9-19

Treļs, Ē. (2020). Valsts policijas darbinieka profesionālās ētikas pamatprincipi. Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls Socrates, 3(18), 97-113. DOI: https://doi.org/10.25143/socr.18.2020.3.097-113

Valsts policijas ētikas kodekss. (2020). Valsts policijas iekšējie noteikumi Nr.3. Pieņemti: 05.02.2020. Retrieved from: https://www.vp.gov.lv/lv/media/715/download

Downloads

Published

2023-07-03