CONTENT MODELING THE ENVIRONMENTAL TRAINING OF FUTURE LABOR TRAINING TEACHERS IN UNIVERSITIES

Authors

  • Vitaliі Hlukhaniuk Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University (UA)
  • Iryna Shymkova Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University (UA)
  • Svitlana Tsvilyk Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University (UA)
  • Oksana Marushchak Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University (UA)
  • Oksana Buha Communal institution of higher education «Vinnytsia Humanitarian and Pedagogical College» (UA)

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2023vol1.7129

Keywords:

environmental competence, forms, model of ecological training, organizational and methodical conditions, teacher of labor training, technologies and methodical methods

Abstract

The purpose of the article is the theoretical substantiation, development of the effectiveness of the organizational and methodological conditions of the environmental training of the future labor training teachers and the formation of their environmental competence. The directions of ecological training of future teachers are defined as: formation of ecological consciousness in students, environmentalization of the content of professional disciplines, students' study of ecological education technologies, organization of ecological labor activities of students during lectures, practical classes, ecological projects, exhibitions of artistic products on ecological topics, etc. The readiness of the future teacher of labor training for the ecological education of students at school is formed under the following conditions: the development of awareness of the role of the teacher in solving environmental problems; familiarization with the purpose, tasks and content of environmental education; forming a valuable attitude towards nature; environmentalization of professional training; organization of artistic nature conservation work. Organizational forms of ecological training of the future teacher of labor training have been developed on the basis of environmentalization of the content and modeling of innovative variable activities of the future teacher of labor training.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Chystiakova, L. O. (2020). Ekokultura maibutnikh uchyteliv trudovoho navchannia ta tekhnolohii: teoriia i praktyka. [Ecoculture of future teachers of labor training and technology: theory and practice]. Dnipro: Seredniak T. K. (In Ukrainian).

Demidova, Yu. Ye., & Shakhova, H. A. (2019). Ekolohichna kultura v konteksti formuvannia dukhovno-moralisnykh tsinnostei maibutnikh fakhivtsiv. [Ecological culture in the context of the formation of spiritual and moral values of future professionals]. Problemy ta perspektyvy formuvannia natsionalnoi humanitarno-tekhnichnoi elity [Problems and prospects of formation of the national humanitarian and technical elite]. Kharkiv: NTU «KhPI». Issue. 50(54). 17-23 (In Ukrainian).

Dushechkina, N. Yu. (2018). Formuvannia ekolohichnoho svitohliadu studentiv u zakladakh vyshchoi osvity. [Formation of ecological worldview of students in higher education institutions]. Uman: VPTs «Vizavi» (In Ukrainian).

Harmata, O. M. (2017). Formuvannia ekolohichnoi kultury maibutnikh uchyteliv tekhnolohii z vykorystanniam zasobiv multymedia [Formation of ecological culture of future teachers of technologies with the use of multimedia tools]. Extendet abstract of candidate’s thesis. Kyiv (In Ukrainian).

Hlukhaniuk, V., Soloveі, V., Tsvilyk, S., & Shymkova, I. (2020). Steam Education as a Benchmark for Innovative Training of Future Teachers of Labour Training and Technology. Proceedings of the International Scientific Conference SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. May 22th-23th. Rēzekne: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Volume I. 211-221. DOI: http://dx.doi.org/10.17770/sie2020vol1.5000

Honcharuk, V. V. (2019). Formuvannia ekolohichnoi kultury maibutnikh uchyteliv pryrodnychykh spetsialnostei u protsesi profesiinoi pidhotovky [Formation of ecological culture of future teachers of natural specialties in the process of professional training]. Extendet abstract of candidate’s thesis. Khmelnytskyi (In Ukrainian).

Huz, V. V. (2011). Dydaktychni umovy formuvannia ekolohichnoi kultury starshoklasnykiv u protsesi navchannia predmetiv pryrodnycho-naukovoho tsyklu [Didactic conditions for the formation of ecological culture of high school students in the process of teaching subjects of the natural science cycle]. Extendet abstract of candidate’s thesis. Kyiv (In Ukrainian).

Kasianova, O. M., & Demidova, Yu. Ye. (2012). Sutnist ta osoblyvosti formuvannia ekolohichnoi kultury maibutnikh fakhivtsiv [The essence and features of the formation of ecological culture of future professionals]. Problemy ta perspektyvy formuvannia natsionalnoi humanitarno-tekhnichnoi elity [Problems and prospects of formation of the national humanitarian and technical elite]. Collection of scientific works. L. L. Tovazhnianskyi, O. H. Romanovskyi (Eds.). Kharkiv: NTU «KhPI», issue. 30–31 (34–35), 214–228 (In Ukrainian).

Kubitskyi, S. O., & Vodotyka, T. V. (2010). Pedahohichnyi analiz zmistu ta struktury ekolohichnoi kultury studentiv [Pedagogical analysis of the content and structure of environmental culture of students]. Visnyk Natsionalnoho universytetu oborony Ukrainy [Bulletin of the National Defense University of Ukraine]. Issue. 5. 52-60. (In Ukrainian).

Kurliand, Z. N., Khmeliuk, R. I., Semenova, A. V. et al. (2005). Pedahohika vyshchoi shkoly [Pedagogy of high school]: tutorial. (Z. N. Kurliand, Ed.), pererob.i dop. Kyiv: Znannia (In Ukrainian).

Kutsenko, V. I., & Trillenberh, H. I. (2014). Ekolohichna osvita – vazhlyvyi instrument staloho rozvytku [Environmental education is an important tool for sustainable development]. Ekonomika pryrodokorystuvannia i okhorony dovkillia [Economics of nature management and environmental protection].Collection of scientific works. Kyiv: DU IEPSR NAN Ukrainy, 20-22 (In Ukrainian).

Lazebna, O. M. (2004). Formuvannia aktyvnoi ekolohichnoi pozytsii pidlitkiv [Formation of an active ecological position of adolescents]. Extendet abstract of candidate’s thesis. Kyiv (In Ukrainian).

Lukianova, L. B. (2008). Suchasni pidkhody do formuvannia ekolohichnoi kompetentnosti fakhivtsiv [Modern approaches to the formation of environmental competence of specialists]. Suchasni informatsiini tekhnolohii ta innovatsiini metodyky navchannia v pidhotovtsi fakhivtsiv: metodolohiia, dosvid, problemy [Modern information technologies and innovative teaching methods in training: methodology, theory, experience, problems]. Kyiv-Vinnytsia: DOV «Vinnytsia». Issue. 17. 60-70 (In Ukrainian).

Pavlenko, Y. H. (2008). Organizatsiya tvorcheskoy aktivnosti studentov v protsesse formirovaniya ekologicheskoy kulturyi [Organization of creative activity of students in the process of formation of ecological culture]. Naukovi pratsi Donetskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Seriia: Pedahohika, psykholohiia i sotsiolohiia [Scientific works of Donetsk National Technical University. Series: Pedagogy, psychology and sociology]. Donetsk: DVNZ „DonNTU”, 132-135 (in Russian).

Pustovit, H. P. (2004). Teoretyko-metodychni osnovy ekolohichnoi osvity i vykhovannia uchniv 1–9 klasiv u pozashkilnykh navchalnykh zakladakh [Theoretical and methodological foundations of environmental education and upbringing of students of grades 1-9 in out-of-school educational institutions]. Luhansk: Alma- mater (In Ukrainian).

Shymkova, I., Tsvilyk, S., Hlukhaniuk, V, Soloveі, V., & Harkushevskyi, V. (2021). Use of learning management system Ilias in teaching technologies for intending teachers of secondary and vocational education. 15th Proceedings of the International Scientific Conference SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. May 28th -29th. Rēzekne: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Volume V. 470-482. DOI: https://doi.org/10.17770/sie2021vol5.6313

Varkholyk, H. V. (2014). Vykhovannia studentskoi molodi v konteksti ekolohichnoi kultury [Education of student youth in the context of ecological culture]. Mizhnarodnyi naukovyi visnyk [International Scientific Bulletin]. Uzhhorod, No 2(9). 324–331 (In Ukrainian).

Zaporozhan, Z. (2003). Dyskusiia yak innovatsiinyi metod navchannia [Discussion as an innovative teaching method]. Shliakhy vyrishennia ekolohichnykh problem urbanizovanykh terytorii: nauka, osvita, praktyka [Ways to solve environmental problems of urban areas: science, education, practice]. Collection of papers based on the materials of the All-Ukrainian scientific-practical conference. Khmelnytskyi: Tekhnolohichnyi universytet Podillia, 176-179 (In Ukrainian).

Zyl, I. P. (2006). Psykholoho-pedahohichni aspekty formuvannia ekolohichnoi svidomosti uchniv osnovnoi shkoly [Psychological and pedagogical aspects of the formation of environmental consciousness of primary school students]. Onovlennia zmistu, form ta metodiv navchannia i vykhovannia v zakladakh osvity: Zb. nauk. pr. Naukovi zapysky Rivnenskoho derzhavnoho humanitarnoho universytetu [Update the content, forms and methods of teaching and education in educational institutions]. Collection of scientific works. Rivne : RDHU, issue 35. 141-144 (In Ukrainian).

Downloads

Published

2023-07-03

How to Cite

Hlukhaniuk, V., Shymkova, I., Tsvilyk, S., Marushchak, O., & Buha, O. (2023). CONTENT MODELING THE ENVIRONMENTAL TRAINING OF FUTURE LABOR TRAINING TEACHERS IN UNIVERSITIES. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 1, 275-288. https://doi.org/10.17770/sie2023vol1.7129