WEB APPLICATION METHOD "3D EMOTION COMPOSITION IN SUPERVISION" APPROBATION

Authors

  • Marta Lillā Rīgas Stradiņa universitāte
  • Laura Millere Rīgas Stradiņa universitāte
  • Inese Paiča Rīgas Stradiņa universitāte, Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2023vol2.7127

Keywords:

3D emotion composition, emotion regulation, online supervision, web application

Abstract

The global pandemic has accelerated the development of the digital environment, face-to-face work is transferred online, so it is important to create tools adapted to the digital environment. The emergency of Covid-19 has raised the demand for online supervision. In supervision sessions, it is important to talk about experiencing emotions in a professional environment. Latvia lacks digital methods for working with emotions in supervision. The aim of the study was to adapt the 3DEC method, to create it as a web application for use in remote supervision and to approbate the web application "3D emotion composition in supervision" in individual online supervisions. The original method 3DEC is intended for the evaluation of emotional experience in the practice of art therapists (Lejstrauta, 2021; Vanadziņa, 2021). The theoretical basis of the 3DEC method is integrative and includes the following principles: visual representation of emotions in a visible symbolic form; play and play space (Winnicot, 2007); distancing as one of the cognitive emotion regulation strategies (Powers & LaBar, 2019). 3DEC is also based on the Adaptive Coping with Emotions Model (ACE Model) (Berking & Whitley, 2014). The adapted method “3D composition of emotions in supervision” (3DECS) is intended for work in online supervision with the aim to promote awareness of emotions, their understanding and self–reflection. Using distancing and view of other perspectives, the method helps the client to reflect and become aware of emotional experiences, as well as provides an educational function about the meaning of emotions. The 3DECS method develops emotional awareness and adaptive emotion regulation skills. Main results: 1) the web application has been tested and is designed to work with emotions in supervision; 2) the data of the approbation stage show that the web application is sufficiently simple and intuitive; 3) the web application is secure because no information about the customer and the customer's actions in the tool is stored; 4) there are no restrictions on the use of the web application in relation to the duration of the cooperation between the supervisor and the supervision client.

 

Author Biography

  • Inese Paiča, Rīgas Stradiņa universitāte, Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra
    Department of Health Psychology and Pedagogy

References

Apine, E. (2017). Supervīzijas process. No K. Mārtinsone un S. Mihailova (sast.), Supervīzija: Teorija. Pētījumi. Prakse. (49. – 53. lpp.). Rīgas Stradiņa universitāte.

Berking, M., & Whitley, B. (2014). The Adaptive Coping with Emotions Model (ACE Model). In: Affect Regulation Training: A Practitioners’ Manual (pp. 19–29). Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-4939-1022-9_3

Brandoff, R., & Lombardi, R. (2012). Miles apart: Two art therapists experience of distance supervision. Art Therapy, 29(2), 93–96. DOI: https://doi.org/10.1080/07421656.2012.683729

Cameron, L. D., & Overall, N. C. (2018). Suppression and expression as distinct emotion-regulation processes in daily interactions: Longitudinal and meta-analyses. Emotion, 18(4), 465–480. DOI: https://doi.org/10.1037/emo0000334

Dubiņins, K., & Mārtinsone, K. (2021). Informācijas tehnoloģiju izmantošana attālinātās supervīzijas praksē: datu drošība. Society. Integration. Education=Sabiedrība. Integrācija. Izglītība, 5, 318–329. DOI: https://doi.org/10.17770/sie2021vol5.6389

Eiropas Komisija. (2021). Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss (DESI) 2021. gadā. Latvija. Pieejams: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi-latvia

Fjodorova, M. (2022). Metodes “3D emociju kompozīcija” adaptācija pielietojumam tiešsaistes supervīzijā. [Maģistra darbs, Rīgas Stradiņa universitāte]. Pieejams: https://dspace.rsu.lv/jspui/handle/123456789/9332

Ganeviča, I. (2020). Digitālo produktu dizains. Priekšmeta Dizains un tehnoloģijas mācību līdzeklis. IT Izglītības fonds. Pieejams: https://static1.squarespace.com/static/5f06fd23a667bb31dbca5507/t/5f59fef4c21f38271ec0e7f0/1599733549480/Digitalais-dizains.pdf

Gratz, K. L., & Roemer, L. (2004). Multidimensional Assessment of Emotion Regulation and Dysregulation: Development, Factor Structure, and Initial Validation of the Difficulties in Emotion Regulation Scale. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 26(1), 41–54. DOI: https://doi.org/10.1023/B:JOBA.0000007455.08539.94

Gross, J. J. (2014). Emotion Regulation: Conceptual and Empirical Foundations. In J. J. Gross (Ed.), Handbook of Emotion Regulation, Second Edition (pp. 3–14). Guilford Publications. Pieejams: www.guilford.com/p/gross

Gross, J. J. (2015). Emotion Regulation: Current Status and Future Prospects. Psychological Inquiry, 26(1), 1–26. DOI: https://doi.org/10.1080/1047840X.2014.940781

Inman, A. G., Soheilian, S. S., & Luu, L. P. (2019). Telesupervision: Building bridges in a digital era. Journal of Clinical Psychology, 75(2), 292–301. https://doi.org/10.1002/jclp.22722

International Organisation for Standardisation. (1998). ISO 9241 Part 11: Guidance on usability. Retrieved from: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9241:-11:ed-1:v1:en

Kantar. (2022, November 28). 76% strādājošo savu emocionālo labsajūtu darbā vērtē kopumā pozitīvi, kamēr 18% – kopumā negatīvi. Pieejams: https://www.kantar.lv/76-stradajoso-savu-emocionalo-labsajutu-darba-verte-kopuma-pozitivi-kamer-18-kopuma-negativi/

Kristiņa-Everte, I., Paiča, I., & Mārtinsone, K. (2021). Emociju regulācijas prasmju aptaujas adaptācija latviešu valodā. Society. Integration. Education=Sabiedrība. Integrācija. Izglītība, 7, 146–158. DOI: https://doi.org/10.17770/sie2021vol7.6227

Lejstrauta, A. (2021). Vizuālās izvērtēšanas metodes “3D emociju kompozīcija”, emociju regulācijas pamatprasmju un optimisma rādītāju sakarības krūts vēža pacientēm ar depresijas simptomiem [Maģistra darbs, Rīgas Stradiņa universitāte]. Pieejams: https://dspace.rsu.lv/jspui/handle/123456789/3466

Maffett, A. J., Paull, D. N., Skeel, R. L., Kraysovic, J. N., Hatch, B., O’Mahony, S., & Gerhart, J.I. (2022). Emotion dysregulation and workplace satisfaction in direct care worker burnout and abuse risk. Journal of the American Medical Directors Association, Vol.23 (7), p.1257-1261. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jamda.2022.03.001

Mārtinsone, K. un Pipere, A. (sast.). (2021). Glosārijs. No Zinātniskās darbības metodoloģija: starpdisciplināra perspektīva. (525. lpp.). Rīgas Stradiņa universitāte.

Mérida-López, S., Extremera, N., Quintana-Orts, C., & Rey, L. (2019). In pursuit of job satisfaction and happiness: Testing the interactive contribution of emotion-regulation ability and workplace social support. Scandinavian Journal of Psychology, 60(1), 59–66. DOI: https://doi.org/10.1111/sjop.12483

Millere, L. (2022). Metodes "3D emociju kompozīcija" adaptācija supervīzijai - digitāla rīka izstrāde. [Maģistra darbs, Rīgas Stradiņa universitāte]. Pieejams: https://dspace.rsu.lv/jspui/handle/123456789/9319

Nacionālā Enciklopēdija. (n.d.). Supervīzija. Nacionālā Enciklopēdija. Pieejams: https://enciklopedija.lv/skirklis/98499-superv%C4%ABzija

NNGroup. (2008). User Experience. Retrieved from https://www.nngroup.com/articles/definition-user-experience/

Online-Systembrett and online-Constellation-board. (n.d.). Online-Systembrett. Retrieved from https://www.online-systembrett.com/en/

Ozola, I. (2020). Supervīzija sociālajā darbā ārkārtējos apstākļos: supervizora pārdomas. Sociālais Darbs Latvijā, 1, 46–48. Pieejams: https://www.lm.gov.lv/lv/media/7531/download

Pennington, M., Patton, R., & Katafiasz, H. (2020). Cybersupervision in Psychotherapy. In: H. Weinberg & A. Rolnick (Ed.), Theory and practice of Online Therapy. Internet-delivered Interventions for Individuals, Groups, Families, and Organizations. (pp. 79–95). Routledge.

Poudžiunas, I., Antonsone, I., Kartupele, I., & Lauva, Z. (2017). Refleksija supervīzijā. No K. Mārtinsone un S. Mihailova (sast.), Supervīzija: Teorija. Pētījumi. Prakse (203. –226. lpp.). Rīgas Stradiņa universitāte.

Powers, J. P., & LaBar, K. S. (2019). Regulating emotion through distancing: A taxonomy, neurocognitive model, and supporting meta-analysis. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 96, 155–173. DOI: https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2018.04.023

Vaccaro, N., & Lambie, G. W. (2007). Computer-based counselor-in-training supervision: Ethical and practical implications for counselor educators and supervisors. Counselor Education and Supervision, 47(1), 46–57. https://doi.org/10.1002/j.1556-6978.2007.tb00037.x

Vanadziņa, S. (2021). Vizuālās izvērtēšanas metodes “3D emociju kompozīcija” un emociju regulācijas pamatprasmju rādītāju sakarības pacientiem ar depresiju un kontrolgrupā [Maģistra darbs, Rīgas Stradiņa universitāte]. https://dspace.rsu.lv/jspui/handle/123456789/3471

Vanadziņš, I., Linde, A. A., Matisāne, L., Paegle, L., Rozentāle, S., Grīntāle, I., Arbidāne, I., Litavniece, L., Lonska, J. & Mietule, I. (2021). Izvērtējums un priekšlikumi par nepieciešamajām izmaiņām rīcībpolitikā un / vai normatīvajos aktos, lai veicinātu nodarbinātību un drošu darba vidi (tai skaitā attālinātajā darbā) COVID-19 izplatības mazināšanai noteikto ierobežojumu apstākļos. Dzīve ar COVID-19: Novērtējums par koronavīrusa izraisītās krīzes pārvarēšanu Latvijā un priekšlikumi sabiedrības noturībai nākotnē. VPP-COVID-2020/1-0013 Projekta papildus rezultāti Nr.31. http://stradavesels.lv/Uploads/2021/01/05/31_zinojums_c.pdf

Webb, T. L., Miles, E., & Sheeran, P. (2012). Dealing with feeling: A meta-analysis of the effectiveness of strategies derived from the process model of emotion regulation. Psychological Bulletin, 138(4), 775–808. https://doi.org/10.1037/a0027600

Winnicott, D.W. (2007). Playing and reality. London, New York: Routledge.

World Economic forum. (2020). The Future of Jobs Report 2020. Retrieved from https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020

Zahav, R. R. E., Refaeli, T., Shemesh, S., Gottlieb, S., & Ben-Porat, A. (2020). Supervision Satisfaction Among Social Work Students in Israel: Supervision Components, Peer Support, and Trauma-Related Factors. Research on Social Work Practice, 30(8), 884–894. https://doi.org/10.1177/1049731520936755

Downloads

Published

2023-07-03