TOPICALITIES AND MECHANISMS FOR ASSURING QUALITY OF BORDER GUARDS' PROFESSIONAL TRAINING

Authors

  • Ivars Zalitis Daugavpils University (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2023vol2.7072

Keywords:

border guard professional training, quality management systems

Abstract

 

The topicality of the research is determined by the present day challenges within the frame of the EU border security field and space of professional education, which directly project onto the quality requirements for professional training of employees of Latvian law enforcement institutions.

Research aim: on the basis of the analysis of quality management aspects during the educational process of professional training in law enforcement education institutions of the Baltic countries, to develop and approbate a model for establishing the basic principles of creating quality management systems (QMS) and methodology of the use of this model; to determine the most topical and effective basic principles of developing QMS in education establishments of law enforcement institutions. To achieve the aims of a quantitative-qualitative research, the theoretical (analysis) and empirical (data collection, synthesis and modelling, data processing) methods have been applied. Research results: a) the main problems in the field of quality management of border-guard professional training have been identified and recommendations for their solution have been put forward; b) the model, methodology and instruments for a practical application of the model have been approbated; c) the most topical basic principles of developing QMS in education establishments of law enforcement institutions have been formulated. The scientific novelty of the research lies in the conceptual understanding of competencies for quality assurance of border guard professional training as well as in creating a model for establishing the most effective basic principles of developing QMS in education institutions.

 

 

Supporting Agencies
Dotais zinātniskais raksts ir izstrādāts ar ESF projekta “Daugavpils Universitātes stratēģiskās specializācijas jomu akadēmiskā personāla profesionālās kompetences stiprināšana 3. kārta” Nr. 8.2.2.0/20/I/003 atbalstu.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Apvienoto Nāciju Augstā komisāra bēgļu jautājumos birojs [UNHCR]. (2023). Operational Data Portal [Data file]. Retrieved from: https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine

Balendr, A. (2018). Current status and prospects for the quality assurance in Border Guards Training: European experience. Comparative Professional Pedagogy, 8(4), 20-25.

EU Council and Commission. (2004). Education & Training 2010. The success of the Lisbon Strategy hinges on urgent reforms: Joint interim report of the Council and the Commission on the implementation of the detailed work programme on the follow-up of the objectives of education and training systems in Europe. Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2004.104.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2004:104:TOC

EUROSTAT. (2023). Statistics Explained. [Data file]. Retrieved from: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Annual_asylum_statistics&oldid=584073

FRONTEX. (2013a). Sectoral Qualifications Framework for Border Guarding, Vol. I, Warsaw: Frontex.

FRONTEX. (2013b). Sectoral Qualifications Framework for Border Guarding Vol. II, Warsaw: Frontex.

FRONTEX. (2019). Tehniskā un operatīvā stratēģija Eiropas integrētajai robežu pārvaldībai. Pieejams: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2123579d-f151-11e9-a32c-01aa75ed71a1/language-lv/format-PDF/source-116973902#

FRONTEX. (2023). EU’s external borders in 2022: Number of irregular border crossings highest since 2016. Retrieved from: https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/eu-s-external-borders-in-2022-number-of-irregular-border-crossings-highest-since-2016-YsAZ29

Indrikovs, Z. (2007). Policijas darbiniekiem nepieciešamās profesionālās izglītības minimālās prasības: nacionālie likumdošanas akti un Eiropas Savienības valstu prakse. Gram.: Policijas augstākās izglītības vadības problēmas: starptautiskā zinātniski praktiskā konference (30-41). Rīga: Latvijas Policijas akadēmija.

Kratcoski, P.C., & Das, D.K. (2007). Police Education and Training in a Global Society. Lanham, USA: Lexington Books.

LR Izglītības un zinātnes ministrija. (2019). Starpziņojums par jēdziena “izglītības kvalitāte” definīciju un to raksturojošiem kvalitatīvajiem un kvantitatīvajiem rādītājiem 01.10.2019. IZM ESF Projekts Nr. 8.3.6.2/17/I/001 Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana. Pieejams: https://www.izm.gov.lv/lv/media/4717/download

LR IZM Valsts izglītības satura centrs. (2004). Profesijas standarts. Valsts robežsardzes vecākais virsnieks. Metodiskie materiāli un reģistri. Pieejams: https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0277.pdf

LR IZM Valsts izglītības satura centrs. (2009). Profesijas standarts. Valsts robežsardzes inspektors. Metodiskie materiāli un reģistri. Pieejams: https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0049.pdf

LR IZM Valsts izglītības satura centrs. (2010). Profesijas standarts. Valsts robežsardzes jaunākais virsnieks. Metodiskie materiāli un reģistri. Pieejams: https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0452.pdf

LR Ministru kabinets. (2001). Noteikumi Nr.141 par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/6397

LR Ministru kabinets. (2014). Noteikumi Nr.512 par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/268761

LR Ministru kabinets. (2020). Noteikumi Nr. 332 par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/315146

LR Ministru kabinets. (2021). Rīkojums Nr. 436 par Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2021.-2027. gadam. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/324332-par-izglitibas-attistibas-pamatnostadnem-2021-2027-gadam

LR Saeima. (1998). Izglītības likums. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/50759

LR Saeima. (1999). Profesionālās izglītības likums. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=20244

LR Saeima. (2006). Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likums. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/138750

LR Saeima. (2021). Grozījumi Izglītības likumā. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/322560-grozijumi-izglitibas-likuma

Mārtinsone, K., & Pipere, A. (red.) (2011). Ievads pētniecībā. Stratēģijas, dizaini, metodes. Rīga: RaKa.

Peres, A. (2019). Skills for borders – a quality assurance model for European Border and Coast Guard training. In INTED2019 Proceedings (2080-2090). DOI: 10.21125/inted.2019.0583

Prosser, M. (2013). Quality teaching quality learning. In: D. J. Salter (Ed.), Cases on Quality Teaching Practices in Higher Education. Vancouver: IGI Global.

Saaty, T.L. (1980). The Analytic Hierarchy Process. New York: McGraw Hill.

Scheerens, J., & Bosker, R. (1997). The Foundations of Educational Effectiveness. Oxford: Pergamon.

Siliņa, S. (2019). Izglītības kvalitātes nodrošināšanas vadība profesionālās izglītības iestādē X. Rīga: Latvijas Universitāte, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte.

Valk, A., & Kratovitš, M. (2021). We collaborate with everyone, but with some more than others: Evidence of stakeholder collaboration among internal security professional higher education institutions. Empirical Research in Vocational Education and Training, 13(4). DOI: https://doi.org/10.1186/s40461-021-00110-6

Vilks, A. (2016). Nelegālā migrācija drošības nodrošināšanas kontekstā. Socrates, 1(4), 36–45. Pieejams: https://dspace.rsu.lv/jspui/bitstream/123456789/986/1/16-091_Socrates_4_2016_04_Vilks_036-045_.pdf

Zalitis, I., & Davidova, J. (2020). Mācību procesa kvalitātes monitoringa praktiskās pielietošanas izvērtējums tiesībsargājošo institūciju profesionālās izglītības iestādēs. Grām.: V.Meņšikovs (zin. red.), Starptautiskās zinātniskās konferences “Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2020” materiāli, 1 (72-85). Daugavpils: Akadēmiskais apgāds “Saule”. Pieejams: https://du.lv/wp-content/uploads/2022/11/SZF-krajums_I_Sociologijas-aktualitates_2021.pdf

Zalitis, I., Davidova, J., & Glaudins, R. (2020). A model for establishing the basic principles of creating a quality management system in law enforcement education institutions. EDULEARN20 Proceedings: 12th International Conference on Education and New Learning Technologies, 2886-2894. IATED Academy. DOI: 10.21125/edulearn.2020.0866

Zalitis, I., Davidova, J., & Ignatjeva, S. (2020a). Quality aspects of planning, organization and implementation of a study process in the border guard and police education institutions of the Baltic states. ICERI2020 Proceedings: 13th International Conference of Education, Research and Innovation, 4419-4428. IATED Academy. DOI: 10.21125/iceri.2020.0976

Zalitis, I., Davidova, J., & Ignatjeva, S. (2020b). The evaluation of internal control elements in the quality management system of education establishments at law enforcement institutions. Society. Integration. Education: Proceedings of the International Scientific Conference, volume VI, 767-780. Rēzekne: Rēzekne Academy of Technologies. DOI: 10.17770/sie2020vol6.5024

Zalitis, I., Ignatjeva, S., Davidova, J., & Kokina, I. (2020). The basic principles of designing a quality management system in education institutions of professional field of police and border guards. EDULEARN20 Proceedings: 12th International Conference on Education and New Learning Technologies, 3765-3773. IATED Academy. DOI: 10.21125/edulearn.2020.1033

Zalitis, I., Zukova, M., & Madzule, I. (2016). Quality assurance in border guards education: Challenges and topical issue. Public Security and Public Order, 17, 290–305.

Zālītis, I. (2021). Robežsargu profesionālās sagatavošanas kvalitātes vadības izaicinājumi un risinājumi. Daugavpils Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu institūta Sociālo zinātņu fakultātes 16.starptautiskās zinātniskās konferences “Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2021” tēzes, (30-31). Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”. Pieejams: https://old.du.lv/wp-content/uploads/2021/06/Socialas-zinatnes-regionalajai_Tezes_2021_JAUNS.pdf

Downloads

Published

2023-07-03

How to Cite

Zalitis, I. (2023). TOPICALITIES AND MECHANISMS FOR ASSURING QUALITY OF BORDER GUARDS’ PROFESSIONAL TRAINING. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 2, 211-231. https://doi.org/10.17770/sie2023vol2.7072