FORMING OF RESPONSIBILITY IN CHILDREN OF OLDER PRE-SCHOOL AGE BY MEANS OF FICTION LITERATURE

Authors

  • Maria Chepil Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University (UA)
  • Oresta Karpenko Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University (UA)
  • Nadia Dudnyk Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University (UA)
  • Alla Revt Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University (UA)
  • Oleksandra Svyontyk Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University (UA)

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2023vol2.7068

Keywords:

education of older preschoolers, fiction, moral and ethical conversation, problematic questions responsibility

Abstract

A civilized society sets requirements for the democratic coexistence of persons who possess moral values, benefit society and develop their own abilities. An important characteristic of a person is responsibility, which is formed as a result of the integration of thought processes, social norms, personal attitude in solving dilemmas in life. Responsibility as a child’s conscious behavior in relation to people and nature begins to develop in the period of older preschool age. Independent thinking in judgments acquires logic and a personal attitude to reality. In the pursuit of social activity, children imitate the behavior of significant adults, heroes of their favorite films, cartoons, and works of art. Educators and parents are faced with the task of developing the philosophy of children's worldview through conducting moral and ethical discussions. Our survey of children’ parents with special needs showed a low level of parents’ and educators’ attention to the education of responsibility (4%) compared to other personal qualities (discipline ‑ 18%, ability to adapt to life ‑ 20%, respect to parents ‑ 14%, etc.). This indicates the need to conduct special educational activities that compensate for gaps in value orientations. Emphasis has also been shifted in the education of executive responsibility as opposed to initiative responsibility (75% : 25%), which gives reasons to look for new ways in organizing the interaction of participants in the educational process, to use moral and ethical conversations, to study educational children's literature, in particular, the works of V. Sukhomlynskyi (2018), which became the goal of our scientific exploration. Examples of artistic works and developed problematic questions and tasks for educational work with children of older preschool age in the conditions of a preschool education institution are given.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bech, I. (2012). Osobystist u prostori duchovnogo rozvytku. Kyiv: Akademvydav.

Belenka, H. (2015). Eksperymentalʹne doslidzhennya osoblyvostey rozvytku ta formuvannya vidpovidalʹnosti u ditey starshoho doshkilʹnoho viku v umovakh DNZ. Formuvannya bazovykh yakostey osobystosti ditey starshoho doshkilʹnoho viku v DNZ. Kharkiv: Madryd Printing House.

Dermanskyi, S. (2022). Stonadtsiat chalep Ostapa Kvitochky. Kyiv: A-BA-BA-GA-LA-MA-GA

Dewey, J. (2001). Moralʹni pryntsypy v osviti. Lviv: Litopys.

Dychkivska, I. (2006). Mariya Montessori: teoriya i tekhnolohiya. Kyiv: Slovo Publishing House.

Fasolko, T. (2013). Teoretyko-metodologichni zasady formuvannia moralnoi kompetentsii doshkilnyka kriz pryzmu zagalnoludskych duchovnych zinnostei. Bulletin of the Institute of development of a child, Issue 29, 115–119.

Frenet, S. (1992). Pedagogichni invarianty: Pro metodyku Novoi Shkoly S.Frene. Nitive school, Issue 11-12, 41–49.

Kononko, O. L. (2021). Basic program of preschool child development "My place in the world": Ministry of Education and Science of Ukraine, Pedagogical Academy. Sciences of Ukraine; ed. by O. L. Kononko. Kyiv: Svitych.

Lokhvytska, L. (2016). Skarbnytsia morali. Ternopil: Mandrivets.

Malkovych, I. (2017). Uliubleni virshi. Kyiv: A-BA-BA-GA-LA-MA-GA

Manuylov, E. (2014). Problemy vidpovidalnosti osobystosti v konteksti. Bulletin of the National University " Yaroslav the Wise Law Academy of Ukraine", Issue 1 (20).

Nestayko, V. (2019). Nainovishi pryhody Kolka Koluichky ta Kosi Vuchania. Kyiv: A-BA-BA-GA-LA-MA-GA.

Nosov, M. (2016). Pryhody Neznayka ta yoho tovaryshiv. Kyiv: Ranok Publishing House.

Pisotska, L. (2011). Trudove vykhovannya doshkilʹnykiv: tsinnisni oriyentyry rodyny. Scientific bulletin of M. Gogol NSU Psychological and pedagogical sciences, 10, 166–169.

Rogers, K. (2022). Humanisticheskaya psikhologiya. Retrieved from: https://spravochnick.ru/psihologiya/gumanisticheskaya_psihologiya_karl_rodzhers/

Savchyn, M. (2008). Psykholohiya vidpovidalʹnoyi povedinky: monograph. Ivano-Frankivsk: Misto Publishers.

Stadnik, N. (2001). Rol simyi u vykhovanni pochuttia vidpovidalnosti u ditey starshoho doshkilnoho viku. Retrieved from: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/907/1/Stadnik_mater.kon_2001.pdf

Sukhomlynskyi, V. (2018). Ia rozpovim vam kazku…Kharkiv: Shkola.

Vyshnevskyi, O. (2022). Teoretychni osnovy suchasnoi ukrainskoi pedahohiky. Drohobych: Red.vyd. vid. Drohobytskoho derzavnogo pedagogichnogo universytetu.

Zabolotska, S. (2013). Psykholohichni umovy rozvytku moralnykh form povedinky u navchalno-ihroviy diyalnosti doshkilnykiv. PhD (Ed.) thesis. Drohobych: Ivan Franko State Pedagogical University. 19.00.07. "Age and pedagogical psychology".

Ziaziun, I. (2012). Estetychni rehulyatyvy pedahohichnoyi maysternosti. Estetychne vykhovannya ditey ta molodi: teoriya, praktyka, perspektyvy rozvytku. Zhytomyr: Publication of the I. Franko State University.

Downloads

Published

2023-07-03

How to Cite

Chepil, M., Karpenko, O., Dudnyk, N., Revt, A., & Svyontyk, O. (2023). FORMING OF RESPONSIBILITY IN CHILDREN OF OLDER PRE-SCHOOL AGE BY MEANS OF FICTION LITERATURE. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 2, 25-35. https://doi.org/10.17770/sie2023vol2.7068