INTERDISCIPLINARY DOCTORAL STUDIES AS A NEW EDUCATIONAL AND RESEARCH OPPORTUNITY IN LATVIA

Authors

  • Karina Palkova Rīgas Stradiņa universitāte (LV)
  • Inga Kudeikina Rīgas Stradiņa universitāte (LV)
  • Ivans Jānis Mihailovs Rīgas Stradiņa universitāte, Latvijas Kultūras akadēmija (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2023vol1.7062

Keywords:

doctoral study, interdisciplinarity, science, education

Abstract

Doctoral studies are the first stage of an academic career, which applies to both the academic doctoral study programme and the professional doctoral programme. Over the past two decades, the role and tasks of doctoral studies have changed dramatically, especially in Europe. Doctoral studies have become an important link between the European Higher Education Area and the European Research Area and its main task is to provide those with doctoral degrees with the best qualifications for the creation, implementation and diffusion of new knowledge and innovations. Interdisciplinarity is trending. Nowadays scientists, researchers, professionals face up with the global problems. This global problem usually is unsolvable and complex by individual fields of science. Therefore, interdisciplinarity is vital in educational process as well as n science. Interdisciplinary approach in thus field is challenging tasks for researchers and persons involved in educational process. Nevertheless, if Doctoral Programme is designed based on Interdisciplinarity, doctoral level studies in areas that cannot be accommodated in one of the departmental doctoral programs, could give broader and more unique research results. Interdisciplinary approach on doctoral level programme helps as well meet the individually designed interests or researcher. Bridging many disciplines together there is possible to provide novel and significant researches.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Arnold E., Knee P., & Vingre A. (2021). International Evaluation of Scientific Institutions Activity. Panel Report: Social Science. Retrieved from: https://www.izm.gov.lv/lv/media/10717/download

European University Association. (2016). Doctoral Education - Taking Salzburg Forward: Implementation and New Challenges. Retrieved from: https://www.eua.eu/resources/publications/354:doctoral-education-taking-salzburg-forward-implementation-and-new-challenges.html

EHEA. (2020) European Higher Education Area and Bologna Process. Retrieved from: http://www.ehea.info/page-qualification-frameworks

Eiropas Komisija. (2010). Eiropa 2020: stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei. Pieejams: https://op.europa.eu/lv/publication-detail/-/publication/6a915e39-0aab-491c-8881-147ec91fe88a/language-lv

European Comission. (n.y.) Horizon 2020. Retrieved from: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-2020_en

Pārresoru koordinācijas centrs. (2020). Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.–2027. gadam. Pieejams: https://pkc.gov.lv/lv/nap2027

LR Izglītības un zinātnes ministrija. (2019). Latvijas zinātnes stratēģiskais pozicionējums ārvalstīs _stratēģijas rokasgrāmata. Pieejams: https://drive.google.com/drive/folders/10zhFSTTbpr7LTujYMVwOUZRqNy40Jmz_

LR Ministru kabinets. (2018a). Studiju programmu licencēšanas noteikumi. LR noteikumi. Latvijas Vēstnesis, 252, 27.12.2018. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/303957

LR Ministru kabinets. (2018b). Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/296515-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-2-1-specifiska-atbalsta-merka-samazinat-studiju-programmu-fragmentaciju

LR Ministru Kabinets. (2020). Par konceptuālo ziņojumu "Par jauna doktorantūras modeļa ieviešanu Latvijā". Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/315685-par-konceptualo-zinojumu-par-jauna-doktoranturas-modela-ieviesanu-latvija

LR Ministru kabinets. (2022). Noteikumi par Latvijas zinātnes nozaru grupām, zinātnes nozarēm un apakšnozarēm. Latvijas Vēstnesis, 189, 29.09.2022. OP numurs: 2022/189.3. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/335928-noteikumi-par-latvijas-zinatnes-nozaru-grupam-zinatnes-nozarem-un-apaksnozarem

LR Saeima. (1995). Augstskolu likums. Latvijas Vēstnesis, 179, 17.11.1995.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1, 11.01.1996. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/37967

LR IZM. (2020). Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnes 2021.–2027. gadam. Pieejams: https://www.izm.gov.lv/lv/media/6043/download

LR Saeima. (2005). Zinātniskās darbības likums. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=107337

Latvijas Republikas Saeima. (2010). Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam. Pieejams: https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/Latvija_2030_6.pdf

LR VARAM. (2021). Digitālās transformācijas pamatnostādnes 2021. –2027. gadam. Pieejams: https://digitalanedela.lv/wp-content/uploads/2021/09/Latvijas-Digit%c4%81l%c4%81s-Transform%c4%81cijas-pamatnost%c4%81dnes-2021-2027.pdf

McNicol, S. (2003). LIS: the interdisciplinary research landscape. Journal of Librarianship and Information Science, 35(1), 23–30. DOI: https://doi.org/10.1177/096100060303500103

Ratniece, L. (2021). Pētījumi tiesību zinātnē un starpdisciplinaritāte: īss ieskats pamatjautājumos. Socrates. 2(20). 14–23. DOI: https://doi.org/10.25143/socr.20.2021.2.014-023

Rauhvargers, A., (2005) Doktorantūra kā Boloņas procesa trešais cikls: 2005.g. Zalcburgas semināra 10 pamatprincipi EUA Trends IV ziņojuma secinājumi un Bergenas ministru komunikē uzstādījumi. Pieejams: http://www.aic.lv/bolona/Latvija/Atsev_prez/doktorantura_Zalcb.pdf

RSU. (b.g.) Studiju programma “Sociālās zinātnes”. Retrieved from: https://www.rsu.lv/studiju-programma/socialas-zinatnes

RSU. (2021). Rīgas Stradiņa universitātes attīstības stratēģija 2022.-2027. gadam. Retrieved from: https://www.rsu.lv/sites/default/files/docs/rsu_strategija_2027_kopsavilkums.pdf

Van Noorden, R. (2015). Interdisciplinary research by the numbers. Nature 525, 306–307. https://doi.org/10.1038/525306a

Downloads

Published

2023-07-03

How to Cite

Palkova, K., Kudeikina, I., & Mihailovs, I. J. (2023). INTERDISCIPLINARY DOCTORAL STUDIES AS A NEW EDUCATIONAL AND RESEARCH OPPORTUNITY IN LATVIA. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 1, 25-39. https://doi.org/10.17770/sie2023vol1.7062