Formation of Self-dependence for Teenagers in Boarding School

Authors

  • Indra Kolendoviča Rezeknes University of Applied Sciences (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2014vol3.703

Keywords:

promotion, self-dependence, social-pedagogical activity, socialization

Abstract

The development of globalization, information technology and knowledge in the society has made social functioning more and more complicated. It causes a lot of new social problems (for example, social exclusion which results in reducing person’s self-dependence, when own personality is not really estimated, the identification of own needs and aims, the awareness of strong and weak points, as well as self-motivation when a teenager with a constructive approach motivates himself/herself and develops self-control thus improving self-dependence). Teenagers are not able to cope with both own life experience and they cannot perceive the aspects of social environment. A social pedagogue in work with teenagers is as an assistant and advisor, as a teacher, paying attention to such categories in teenager’s life as the improvement of self-dependence. The aim of the work is to determine pre conditions for the improvement of teenagers’ self-dependence at X Elementary school. The work includes the results of theoretical research about self-dependence, cognitions about the socialization process.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Anderson, A.R., Christenson, S.L., Sinclair, M.F., Lehr, C.A. (2004). The importance of relationships for promoting engagement with school. Journal of School Psychology. pp 95–113.

Amonašvilli, Š. (2007). Bērna kausā mirdz kultūras grauda iedīglis. Rīga: Citrons.

Broks, A. (2000). Izglītības sistemoloģija. Rīga: RaKa.

Constable, R., Kulyr. R. (1995). Social Work Field Instruction in Postcommunist Societies. IASW. Kaunas.

Garleja, R. (2006). Cilvēkpotenciāls sociālā vidē. Rīga: RaKa.

Gudjons, H. (1998). Pedagoģijas pamatatziņas. Rīga: Zvaigzne ABC.

Juhna, A. (2001). Socioloģiskais skatījums uz indivīdu un vidi sociālajā darbā. Dzīves jautājumi VI. Rīga: SDSPA „Attīstība”.

Lekrojs, K.V., Deilija, Dz. M., Miligena, K.B. (2001). Sociālās prasmes 21.gadsimtam. Sociālais darbs skolā. Prakse, politika un pētījumu perspektības. Rīga: Jumava.

McNeil, B. Reeder, N. Rich, J. (2012). A framework of outcomes for young people. Pieejams. https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/175476/Framework_of_Outcomes_for_Young_People.pdf (Skatīts 05.02.1013).

Plaude, I. (2003). Sociālā pedagoģija. Rīga: RaKa.

Peins, M. (2000). Mūsdienu sociālā darba teorija. SDSPA „Attīstība”.

Rozenblats, J. (1998). Profesionālo vērtību veidošanās audzēkņu un skolotāju pedagoģiskajā mijiedarbībā. Promocijas darbs. Rīga: LU.

Samuseviča, A. (2012). Sadarbība jauniešu sociālās atstumtības mazināšanā. Pieejams. http://www.ru.lv/zinatne/zinatniskie_instituti/pspi/pspi_izdevumi/ (Skatīts 12.02.13.)

Sālbergs, P. (2003). Kā veicināt efektīvu mācīšanos skolā? Skolotāja rokasgrāmata. Rīga: Rīgas Skolotāju izglītības centrs.

Svence, G. (2003). Pieaugušo psiholoģija: personības brieduma perioda attīstības akcenti un profesionālā motivācija. Rīga: RaKa.

Špona, A. (2001). Audzināšanas teorija un prakse. Rīga: RaKa.

Tracy, B. (1995). Maximum Achievement: Strategies and Skills That Will Unlock Your Hidden Powers to Succeed. Firside Book. New York.

Valsts pamatizglītības standarts, (1998). Pieejams. www.isec.gov.lv (skatīts 12.02.13.)

Vilciņa, A. (2009). Sociālā pedagoģija: Teorija, Prakse. Rīga: “Attīstība”.

Ананьев, Б. Г. (1980). Еще раз об исходных принципах теории деятельности. Mocква: Педагогика.

Бандура, А. (2000). Теориа социалного научения. С- Петербурд.

Выготский, Л.С. (2000). Психология. Москва: ЭКСМО Пресс.

Дубровина, И.В. (1987). Формирование личности в переходный период от подросткового к юношескому возрасту. Москва: Просвещение.

Демиденко, Э.С.(1993). Социальная педагогика: интеграция педагогики и социологии. Теория и практика социальной работы. Москва-Тула.

Гумницкий, Г.Н.(2006). Вера против разума. Mocква: Здравый смысл.

Жарова, Л.В. (1993). Учить самостоятельности: Кн. для учителя. Mocква: Просвещение.

Запорожец, А.В. (1966). Развитие восприятия и деятельность. Восприятие и деятельность. Mocква: Политиздат.

Леонтьев, А. Н. (1975). Деятельность. Сознание. Личность. Mocква: Политиздат.

Downloads

Published

2015-07-24

How to Cite

Kolendoviča, I. (2015). Formation of Self-dependence for Teenagers in Boarding School. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 3, 234-243. https://doi.org/10.17770/sie2014vol3.703