Studies of Sport and Health Education Teachers in the University of Latvia in the Opinion of Graduates

Authors

  • Ilvis Ābeļkalns University of Latvia (LV)
  • Ausma Golubeva University of Latvia (LV)
  • Agita Klempere - Sipjagina University of Latvia (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2014vol3.685

Keywords:

curriculum, dual career, environment of education, studies

Abstract

This article discusses the viewpoints of graduates of the program Health and sports teacher (Sports teacher – since 2011) in University of Latvia, Faculty of Pedagogy, Psychology and Art, on the particular study program, focusing on the importance of the educational environment. Parallel to the studies, students have the opportunity to develop their social experience, to participate in creative activities and to orientate themselves on a well-considered model of personal career. This article summarizes the opinions of the graduates on the study process and its importance as they commenced their professional activities, as well as opinions on the possibilities to engage in social and sports activities and the development of their careers in sports during the studies.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Beļickis, I.,Blūma, D.,Koķe, T.,Markuss, D., Skujiņa, V., Šalme, A. (2000). Pedagoģijas terminu skaidrojošā vārdnīca: termini latviešu, angļu, vācu un krievu valodā. Rīga, Zvaigzne ABC.

Burceva, R.(2006). Izglītības vide augstskolā. No: Izglītības iestāžu mācību vide: problēmas un risinājumi. Zinātnisko rakstu krājums. Rēzekne, RA Izdevniecība,87.-92.lpp.

Dewey, J. (1997). Democracy and Education. New York: Free Press.

Hamčanovska, I. (2002).Vides izglītība skolā. Rīga: RaKa.

Oblenski, A., Meyer, H. (2003). Einleitung. In: Forschendes Lernen. Band Heilbrunn: Klinkhardt, S.7-12.

Melbārdis, J. (2009). LU sporta pedagogu zinātniski akadēmiskā darbība 1990.-2008. gadā. No: Sporta izglītība Latvijas Universitātē. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 64.-114.lpp.

Maslo, E. (2003). Mācīšanās spēju pilnveide. Rīga: RaKa.

Rubene, Z. (2004). Kritiskā domāšana studiju procesā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds.

Stambulova, N. (2010). Why a dual career? Consideration based on career development research in sport psychology. Paper presented at the Dual Career Conference, Bosön, Sweden.

Šūmane, I. (2004). Mācību vides veidošanās. No: Izglītības zinātnes un pedagoģija mūsdienu pasaulē. Latvijas Universitātes raksti (670. sējums). Rīga: LU, 70.-75.lpp.

Uebel, M. (2006). Nya perspektiv på riksidrottsgymnasierna – vad flickor och pojkar värdesätter i RIG – verksamheten. [skatīts 20.10.2012.]. Pieejams: http://rf.se/ImageVault/Images/id_153/scope_128/ImageVaultHandler.aspx.

Downloads

Published

2015-07-24

How to Cite

Ābeļkalns, I., Golubeva, A., & Klempere - Sipjagina, A. (2015). Studies of Sport and Health Education Teachers in the University of Latvia in the Opinion of Graduates. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 3, 357-366. https://doi.org/10.17770/sie2014vol3.685