THE PROBLEM OF NON-FORMAL ADULT EDUCATION QUALITY SERVICE PROVISION IN LOCAL MUNICIPALITIES OF LITHUANIA

Authors

  • Irena Zemaitaityte Mykolas Romeris university (LT)
  • Alina Petrauskiene Mykolas Romeris university (LT)

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2021vol4.6397

Keywords:

Local municipalities, non-formal adult education, quality of educational services

Abstract

This article analyzes one of the most important and, simultaneously, the most problematic factors in the development of adult education as the implementation quality of Non-formal Adult Education (hereinafter NAE) at the local government level. The aim of this article is to reveal the understanding of Lithuanian municipal non-formal adult education coordinators about improving the quality of non-formal adult education services. The study has centered on a focus group (12 people) in which Lithuanian non-formal adult education coordinators from different municipalities discussed and shared their diverse opinions. According to the focus group participants, the quality assessment of educational services in local communities is required by the institutions or foundations financing the services, which at the same time indicate the criteria for assessing the quality of services and their fulfillment when reporting on the implementation of educational services. According to the participants of the study, Lithuanian municipalities should have more power in decision making on planning educational programs and services to meet the needs of the local population; they should expect stable funding guarantees from state institutions, which must first and foremost be interested in improving non-formal education services quality assessment.

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aniskina, N. (2015). Quality Assurance in Continuing Adult Education: From the European to the National Level. International Journal for Quality Research, 9(3), 373–390.

Barnett, R. (2009). Knowing and becoming in the higher education curriculum. Studies in Higher Education. 34(4). Retrieved from: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03075070902771978

Butvilienė, J. (2014). Neformalusis suaugusiųjų švietimas Lietuvoje: valstybinis ir privataus mokymo sektoriai. Daktaro disertacija. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centro Sociologijos institutas.

Helmke, A. (2012). Pamokos kokybė ir mokytojo profesionalumas: diagnostika, vertinimas, tobulinimas. Vilnius: Standartų spaustuvė.

Kurawa, G. (2020). Study Circle as an Innovative Tool for Promoting Lifelong Learning and Community Empowerment. Teaching and Learning Strategies for Sustainable Development. DOI: https://doi.org/10.1108/S2055-364120200000019014

Latchem, C. (2014). Informal Learning and Non-Formal Education for Development. Journal of Learning for Development, 1(1). Retrieved from: http://oasis.col.org/bitstream/handle/11599/854/Latchem%20_%20Journal%20of%20Learning%20for%20Development%20-%20JL4D.pdf?sequence=1

Laužackas, R. (2000). Mokymo turinio projektavimas: standartai ir programos profesiniame ren­gime. Kaunas: VDU profesinio rengimo studijų centras.

Lietuvos PAŽANGOS STRATEGIJA „LIETUVA 2030. (2012). Retrieved from: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalact/lt/tad/tais.425517

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. V-536 „Dėl Mokymosi visą gyvenimą plėtros 2017–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo” Retrieved from: https://e- seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8e9c7f545d0511e7a53b83ca0142260e?jfwid=f4nne5tdt

Morgan, D. L. (2010). Reconsidering the Role of Interaction in Analyzing and Reporting Focus Groups. Qualitative Health Research. 20(5), 718 –722.

Tamošiūnas, T., Šutinienė, I., Filipavičienė, & Guseva, O. (2005). Neformaliojo suaugusiųjų švietimo būklę ir gyventojų bei darbdavių požiūrį į suaugusiųjų švietimą. Tyrimo ataskaita. Retrieved from: https://www.kpmpc.lt/kpmpc/tyrimai-ir-apzvalgos/suaugusiuju-svietimas-2/

Linkaitytė, G., M., Šuliakaitė, A., & Navikienė, Z. (2011). Neformaliojo suaugusiųjų mokymosi sampratų analizė mokymosi visą gyvenimą kontekste. Retrieved from: https://www.kpmpc.lt/kpmpc/tyrimai-ir-apzvalgos/suaugusiuju-svietimas-2/

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymas. (2014). Retrieved from: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ce0399a00cd411e497f0ec0f2b563356

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymo. (2018). Nr. VIII-822 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija) Retrieved from: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/3b5630b0e36011e8bcacfff937113a43

Penkauskienė, D. (2017). Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi koordinavimas savivaldybėse: koordinatorių veiklos apžvalga. Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras, Vilnius. Retrieved from: https://www.kpmpc.lt/kpmpc/wp-content/uploads/2015/08/Koordinatori%C5%B3-veiklos-ap%C5%BEvalga.pdf

Prakapas, R., & Devenytė, J. (2014). The accessibility of learning tool for non-formal adult self-education in entrepreneurship. Societal Studies, 6 (2), doi:10.13165/SMS-14-6-2-09, ISSN 2029–2244 (online) Retrieved from: https://www3.mruni.eu/ojs/societal-studies/article/view/1882/3740

Rawat, K., Bouchon, F., & Nair, V. (2015). Innovative practice in education to empower rural communities: A case study of a non-formal education school in Thailand. Worldwide Hospitality and tourism Thems, 7(5). Retrieved from: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/WHATT-06-2015-0027/full/html

Sjöberg, S. (2019). The PISA-syndrome – How the OECD has hijacked the way we perceive pupils, schools and education. Confero: Essays on Education, Philosophy and Politics, 12-65.

Smalskys, V., Stasiukynas, A., Gavkalova, N., & Lasevičiūtė, U. (2019). Problems in managing the implementation of education policy in Lithuania: The role of small municipalities. ESPACIOS, 40(26), 11. Retrieved from: https://www.revistaespacios.com/a19v40n26/19402611.html

Stasiūnaitienė, E., & Piščalkienė, V. (2012). Studentų patirtinis mokymasis mokslo taikomųjų tyrimų praktikoje. Sveikatos mokslai, 22(5), 40-45.

Strategies for improving participation in and awareness of adult learning, COM. (2012). European Union. Retrieved from: https://www.ab.gov.tr/files/ardb/evt/1_avrupa_birligi/1_9_politikalar/1_9_4_egitim_politikasi/ec_guide_adult_learning.pdf

VALSTYBINĖ ŠVIETIMO 2013–2022 METŲ STRATEGIJA. (2013). Retrieved from: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.463390

UNESCO. (2016). Education 2030: Incheon declaration and framework for action for the implementation of Sustainable Development Goal 4. Retrieved from: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656

Žydžiūnaite, V., & Sabaliauskas, S. (2017). Kokybiniai tyrimai: principai ir metodai: vadovėlis socialinių mokslų studijų programų studentams. Kaunas: VDU.

Želvys, R. (2003). Švietimo organizacijų vadyba. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.

Želvys, R., Dukynaitė, R., Vaitekaitis, J., & Jakaitienė, A. (2020). Švietimo tikslų transformacija į rezultatų rodiklius Lietuvos ir tarptautinėje švietimo politikoje. Acta Paedagogica Vilnensia, 44, 18–33.

Downloads

Published

2021-05-28

How to Cite

Zemaitaityte, I., & Petrauskiene, A. (2021). THE PROBLEM OF NON-FORMAL ADULT EDUCATION QUALITY SERVICE PROVISION IN LOCAL MUNICIPALITIES OF LITHUANIA. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 4, 251-261. https://doi.org/10.17770/sie2021vol4.6397