THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF DEVELOPMENT AND EVALUATION OF EDUCATORS’ DIGITAL COMPETENCE IN A MILITARISED EDUCATIONAL INSTITUTION

Authors

  • Martins Spridzans Lecturer at State Border Guard College (LV)
  • Janis Dzerviniks Rezekne Academy of Technologies, Dean of the Faculty of Education, Languages and Design (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2020vol4.4922

Keywords:

digital competence, teacher professional development, evaluation, militarised education institution

Abstract

Educators’ digital competence development, particularly in the context of development and implementation and of interactive e-learning content to enhance learners’ cognitive processes continues to be one of the key priorities both in civil and military training contexts. The fast and continuous growth of digital technologies in enhancement of teaching and learning process, the ongoing urge to harness the potential of digital learning opportunities persistently trigger the need to update and continuously sustain professional competences of educators including their digital competence. In order to find the ways to enhance educators digital competence, determine the factors which influence the formation of digital competenceauthors of the article conduct research to summarize the theoretical foundations on the process digital competence formation and development, analyze the influencing factors of positive and negative influence on digital competence development in the context of militarized education institution.Based on research findings the authors discover that due to the lack of systematic digital competence development and appropriate evaluation mechanism the potential of digital learning is not fully used. Educators of militarised education institutions need to constantly update competence on development of interactive training materials, assessment of digital competence should be more reliable and rigorous. On the basis of the research the authors put forward suggestions on the ways to develop and evaluate educators’ digital competence in militarised education institution.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Andersone, R. (2010). Skolotāju profesionālā kompetence sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai. Latvijas Universitātes raksti. 747. sēj. Pedagoģija. Skolotāju profesionālā kompetence sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai. Rīga: Latvijas Universitāte.

Craig, A. Cunningham, B., & Allen, L. (2010).Philosophical Questions about learning technologies.The Sage Handbook of Philosophy of Education. London:Sage.

Čižmešija, A. Diković, M., & Domović, V.(2018) Handbook for teaching competence enhancement in higher education, Co-funded by the Erasmus + Programme of the European Union. Ministry of Science and Education of Croatien.

Daniela, L. (2018). Datu apkopojums un ārvalstu un Latvijas pieredzes analīze par digitālo mācību līdzekļu pieejamību un izmantošanu vispārējās izglītības mācību satura nodrošināšanai. Rīga: SIA “Neatkarīgā izglītības biedrība”.

Daniela, L. (2019). Didactics of Smart Pedagogy. Smart Pedagogy for Technology Enhanced Learning. Springer.

Eiropas Komisija (2017). Digitālās izglītības rīcības plāns. Retrieved from https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/digital-education-action-plan-action-9-studies-on-ict-in-education_en

ESG (2015). Eiropas Asociācija kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā (ENQA) Standarti un vadlīnijas kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā, Retrieved from http://www.aic.lv/portal/content/files/AIC%20ESG2015%20int-1_2.pdf

Eiropas profesionālās izglītības attīstības centrs (2012). Digitālās prasmes - Pašnovērtējuma tabula. Retrieved from https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/dc_-_lv.pdf

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 189/15PADOMES IETEIKUMS (22.05.2017) par Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru mūžizglītībai un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 23. aprīļa Ieteikumu par Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras izveidošanu mūžizglītībai (2017/C 189/03). Retrieved from https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/lv.pdf

Howard, C., Boettcher, J., Justice, L., & Schenk, K. (2005). Encyclopaedia of distance learning. Volume 2. Idea Group, USA, Gregory C. Sales. Developing online Faculty competencies.

Iekšlietu ministrijas rīkojums Nr.1-12/1019 (25.06.2018). Pielikums „Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.–2019.gadam”. Pieejams: http://www.iem.gov.lv/files/text/STRATEGIJA__2019v2.pdf

Ilomäki, L., Kantosalo, A., & Lakkala, M. (2011). What is digital competence? In Linked portal. Brussels: European Schoolnet. Retrieved from http://linked.eun.org/web/guest/in-depth3

Komisijas paziņojums Eiropas parlamentam, Padomei, Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par digitālās izglītības rīcības plānu (2017). Eiropas Komisija: Retrieved from

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/LV/COM-2018-22-F1-LV-MAIN-PART-1.PDF

Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (2016). Ieteikumi Digitālo mācību līdzekļu un resursu izstrādei un novērtēšanai. Retrieved from https://www.likta.lv/LV/Aktivitates/Lists/Aktivitates/Attachments/124/DML_vadlinijas_LIKTA_ 03.02.2016.pdf

Latvijas ilgtspējas attīstības stratēģija 2030.gadam. Pieejams: LR Ministru Kabinets. Retrieved from http://polsis.mk.gov.lv/documents/3323

Law,N., Woo, D. De la Torre, J., & Wong, G. (2018).A Global Framework of Reference on Digital Literacy Skills for Indicator 4.4.2. UNESCO Institute for StatisticsSuccursale Centre-VilleMontreal, Quebec, Canada.

Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību (2018).MK noteikumi Nr. 569. Redakcija: 11.09.2018. Rīga: Latvijas Vēstnesis.

Ottestad,G., Kelentrić, M., & Guðmundsdótti, G.B. (2014). Professional digital competence in teacher education. Nordic Journal of Digital Literacy, 9(4), 243-249. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/275952353_Professional_Digital_Competence_in_Teacher_Education

Padomes ieteikums (2018.gada 22.maijs) par pamatkompetencēm mūžizglītībā (2018/C 189/01).Eiropas Padome. Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=en

Padomes secinājumi (2009.gada 12.maijā) Par stratēģisku sistēmu Eiropas sadarbībai izglītības un apmācības jomā (“ET 2020”)Eiropas Padome. 2009/C 119/02. Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:52009XG0528(01)&from=EN

Padomes secinājumi par stratēģisku sistēmu Eiropas sadarbībai izglītības un apmācības jomā (“ET 2020”) Eiropas Padome. 2009/C 119/02

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas organizēšanas kārtība(2017). MKnoteikumi Nr.501. Redakcija: 22.08.2017.

Purēns, V. (2018). Kā attīstīt kompetenci. Rīga: RaKa.

Priekšlikumi konceptuāli jaunas kompetencēs balstītas izglītības prasībām atbilstošas skolotāju izglītības nodrošināšanai Latvijā (2017). Izglītības un zinātnes ministrija. Retrieved from http://www.izm.gov.lv/images/izglitiba_visp/IZMinfozinoj_14112017_skolotaju_izglitiba.pdf

Profesionālās izglītības likums. (1999). Laidiens: 30.06.1999., Nr. 213/215. Retrieved from https://www.vestnesis.lv/ta/id/20244-profesionalas-izglitibas-likums

Redecker, C. & Punie, Y. (2017). European Framework for the Digital Competence of Educators European Commission.

Šmite, A. (2006). Izglītības iestādes vadība. IV daļa. Vadītājs izglītības sistēmā. Rīga: RAKA.

Sundara, M. (2019). An official website of the European Union. Changes to digital skills self-assessment grid. Developing the new Europass. Retrieved from: https://ec.europa.eu/futurium/en/europass/changes-digital-skills-self-assessment-grid-developing-new-europass

Taddeo, G., Cigognini, M.E, Parigi, L., & Blamire, R. (2016).Certification of teachers’ digital competence Current approaches and future opportunities MENTEP Deliverable 6.1 Retrieved from http://mentep.eun.org/

Williamson, P., Murray, R., Mansoor, P., & Vardi G. (2019). The culture of military organizations. University Printing House. Cambridge CB2 8BS. United Kingdom.

Valsts robežsardzes darbības stratēģija (2017) Pielikums Iekšlietu ministrijas 2017.gada 18.septembra rīkojumam Nr. 1-12/2102 Retrieved from http://www.rs.gov.lv/faili/doc2013/vrs_strategija_2017.-2019.g..pdf

VISC (2018). Praktisks ceļvedis darbam ar pieaugušajiem profesionālās izglītības iestādēs Metodiskais materiāls (rokasgrāmata) Projekts Nr. 8.5.3.0/16/I/001 “Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” . Rīga.

Downloads

Published

2020-05-20

How to Cite

Spridzans, M., & Dzerviniks, J. (2020). THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF DEVELOPMENT AND EVALUATION OF EDUCATORS’ DIGITAL COMPETENCE IN A MILITARISED EDUCATIONAL INSTITUTION. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 4, 646-556. https://doi.org/10.17770/sie2020vol4.4922