MYKOLA LEONTOVYCH’S PEDAGOGICAL LEGACY IN PODILLIA (LATE 19TH AND EARLY 20TH CENT.)

Authors

 • Tetiana Zuziak Vinnytsia Mykhaylo Kotsiubynskyi State Pedagogical University
 • Oleksandr Lavrinenko National Academy of Educational Sciences of Ukraine
 • Oleksii Rohotchenko National Academy of Arts of Ukraine
 • Oksana Marushchak Vinnytsia Mykhaylo Kotsiubynskyi State Pedagogical University

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2020vol2.4919

Keywords:

institutions of education in Podillia, M.Leontovych, pedagogical action, pedagogical education of Podillia, pedagogical professionalism, Tulchyn diocesan women's college

Abstract

The aim of the article is to reveal the essence of pedagogical ideas of Mykola Leontovych, a composer and an educator, who defended the need for a closer connection of pedagogy and art, particularly in the field of professional training of future teachers in Podillia region of Ukraine during the late 19th into the early 20th centuries. The methodology of the study is based on the application of historical, chronological, cultural, and axiological approaches, which place the evolution of M.Leontovych’s views in a broad socio-cultural context. The creative scientific approaches of M.Leontovych regarding the necessity of mastering art in the system of vocational training of future teachers were emphasized; the basic principles of the interrelation of art and pedagogy in forming the personality of future teachers were substantiated.

 

Author Biographies

 • Tetiana Zuziak, Vinnytsia Mykhaylo Kotsiubynskyi State Pedagogical University
  Doctor of science, Associate Professor, Professor of a Department of technological education, economics and life safety the Vinnytsia Mykhaylo Kotsiubynskyi State Pedagogical University
 • Oleksandr Lavrinenko, National Academy of Educational Sciences of Ukraine
  Doctor in Pedagogy (Ph.D.), Professor, head of the Department of Theory and Practice of Pedagogical Education of the Ivan Ziaziun Institute of Pedagogical and Adult Education of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Ukraine
 • Oleksii Rohotchenko, National Academy of Arts of Ukraine
  Doctor in Art Studies (Ph.D.), Professor, leading researcher at the Department of Theory and History of Culture of the Modern Art Research Institute of the National Academy of Arts of Ukraine, Honored Worker of Arts of Ukraine
 • Oksana Marushchak, Vinnytsia Mykhaylo Kotsiubynskyi State Pedagogical University
  PhD of pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate Professor in Department of technological education, economics and life safety the Vinnytsia Mykhaylo Kotsiubynskyi State Pedagogical University

References

Arsenev, A. (1939). N. I. Pirogov i uchitelskie seminarii [N. Pirogov and the Teachers’ Seminaries]. Sovetskaya pedagogika [Soviet Pedagogy], 8-9, 118-122. (In Russian)

Bardinova, V., Bezobrazova, L., Borshch, Zh. V. & Hrynova, M. (2004). Personalii v istorii natsionalnoi pedahohiky. 22 vydatnykh ukrainskykh pedahohy: pidruch. dlia vuziv [Prominent Figures of the National Pedadogy: 22 noted Ukrainian educators: A Studybook]. Kyiv: Profesional. (In Ukrainian)

Blahodyr, A. (2002). Perlyna Podillia, abo Leontovych i Nemyrivshchyna [A Gem of Podillia, or Leontovych and Nemyriv area]. Prybuzki novyny [News of the Buh Region]. 94, 11 December, 4. (In Ukrainian)

Bukach, M. (2002). Mykola Leontovych – odyn iz zasnovnykiv metodyky muzychnoho vykhovannia v Ukraini [Mykola Leontovych as one of the Founders of the Musical Training Methodcs in Ukraine]. Ridna shkola [Native School], 5, May, 71-74. (In Ukrainian)

Chalyiy, M. (1992). Ivan Maksimovich Soshenko [Ivan Soshenko]. Kyiv: V. Davidenko Printing House, 1876.

Demianenko, N. (1998). Zahalnopedahohichna pidhotovka vchytelia v Ukraini (XIX — persha tretyna XX st.): Monohrafiia [General Pedagogical Training of teachers in Ukraine (in the 19th through the early 20th century): A Monograph]. Kyiv: Institute of the Educational Content and Teaching Methods. (In Ukrainian)

Kudrytskyi, A. (Ed.). (1992). Myttsi Ukrainy: entsyklopedychnyi dovidnyk [Artists of Ukraine: An Encyclopedic Guide]. Kyiv: Ukrainska entsyklopediia [Ukrainian Encyclopedia]. (In Ukrainian)

Lavrinenko, O. (2009). Tendentsii rozvytku idei pedahohichnoi maisternosti vchytelia: teoriia i praktyka: Dys. d. ped. nauk [Tendencies of Development of the Idea of Pedagogical Mastery of a Teacher: Theory and Practice: Doctor’s Thesis]. Kyiv: National Pedagogical Dragomanov University. (In Ukrainian)

Lysyi, A. (1995). Narysy istorii Podilskoi (Vinnytsko-Bratslavskoi) Yeparkhii 1795–1995: [v chest 200-littia Podilskoi Yeparkhii] [Outline of the History of Podillia [Vinnytsia-Bratslav] Diocese 1795–1995: On the 200th anniversary of Founding of the Podillia Diocese]. Vinnytsia: Diosecan Administration of the Ukrainian Orthodox Church in Vinnytsia. (In Ukrainian)

Otchet o sostoyanii Tulchinskogo eparhialnogo uchilischa za 1909–1910 uchebnyiy god [1909–1910 Academic Year Report of the Tulchyn Diocesan College]. (1911). Pravoslavnaya Podoliya [Orthodox Podillia], 11, 234. (In Russian)

Otchet Tulchinskogo eparhialnogo zhenskogo uchilischa za 1913–1914 uchebnyiy god. (1915). Pravoslavnaya Podoliya [1913–1914 Academic Year Report of the Tulchyn Diocesan College]. Pravoslavnaya Podoliya [Orthodox Podillia], 9, 438-442. (In Russian)

Pererva, V. (2014). Tserkovni shkoly v Ukraini (kinets XVIII — poch. XX st.): Zabutyi svit: T. 1 Zahalna chastyna [Church Schools in Ukraine (late 18th into the early 20th century: Vol. 1. General Part]. Bila Tserkva: Publisher O. V. Pshonkivskyi. (In Ukrainian)

Porozhnia, A. (2002). My nashchadky tvoi — Leontovych [We Are Your Descendants, Leontovych]. Tulchynskyi krai [Tulchyn Country], 12 October, 4. (In Ukrainian)

Ryizhkova, N. (2001). Prizhiznennyie izdaniya sochineniy D. S. Bortnyanskogo: Svodnyiy katalog [D. Bortniansky’s Lifetime Editions: A Collected Cataloge]. Saint Petersburg: Russian National Library.

Sesak, I. (1999). Osvita na Podilli: v 2 ch. Ch. II. Seredni navchalni zaklady Podillia u druhii polovyni XIX — na pochatku XX st. [Education in Podillia: Vol. 2. Podillia Secondary Schools in the Second Half of the 19th into the early 20th Century]. Kamianets-Podilskyi: Abetka. (In Ukrainian)

Sherotska-Kravchuk, I. (1991). Mykola Leontovych i Tulchynskyi litsei. Spohad [Mykola Leontovychand Tulchyn College: A Recollection]. Kultura i zhyttia [Culture and Life], 5 October, 5. (In Ukrainian)

Shults, N. (2012). Zhyttievyi i tvorchyi shliakh podilskoho khudozhnyka Dmytra Zhudina [Life and Creative Path of Podillia Painter Dmytro Zhudin]. Bulletin of Kharkiv state academy of design and arts, 12, 105-107. (In Ukrainian)

Sukhomlynska, O. (2003). Istoryko-pedahohichnyi protses: novi pidkhody do zahalnykh problem [The Process of Pedagogical History: New Approaches to the General Issues]. Kyiv: A. P. N. (In Ukrainian)

Umanets, V. (1985). Metodyko-pedahohichni pryntsypy M. D. Leontovycha [Methodical and Educational Principles of M. Lentovych]. Narodna tvorchist i etnohrafiia [Folk Art and Ethnography], 1 (191), 62-66. (In Ukrainian)

Usatenko, T. (2009). Antropolohichni ta aksiolohichni pidkhody do problem ukrainoznavstva [Anthropological and Axiological Approaches to the Issues of Ukrainian Studies]. Profesiina osvita: tsinnisni oriientyry suchasnosti. Zb. naukovykh prats [Professional Education: Values of Modern Times]. Kyiv-Kharkiv, 171-172. (In Ukrainian)

Voitsekhivska ,I., Volkovynskyi, V. & Dmytriienko, M. (1995). Istoriia Ukrainy v osobakh XIX – XX st. [History of Ukraine in Persons: 19th and 20th Centuries]. Kyiv: Ukraina. (In Ukrainian)

Yarmachenko, M. (1991). Rozvytok narodnoi osvity i pedahohichnoi dumky na Ukraini (X — poch. XX st.): Narysy [Development of the Public Education and Educational Thought in Ukraine (from the 10th into the early 20th Century): An Outline]. Kyiv: Radianska shkola [Soviet School]. (In Ukrainian)

Zavalniuk, A. (2002). Mykola Leontovych. Doslidzhennia, dokumenty, lysty [Mykola Leontovych: Research Works, Documents, Correspondence]. Vinnytsia: Podillia-2000. (In Ukrainian)

Ziaziun, I. (2013). Nevykorystani resursy psykholoho-pedahohichnoi nauky v rozvytku osobystosti (vystup na teoretychnomu seminari NAPN Ukrainy 30 zhovtnia 2013 r.): [Stenohrama] [The Untapped Resources of Psychology and Pedagogy for the Personal Development: Presentation delivered at the Theoretical Symposium of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine [Transcript]]. Memorial House & Museum of the Academician I. Ziaziun Fonds. (In Ukrainian)

Zuziak, T. P. (2017). Stanovlennia y rozvytok pedahohichnoi osvity na Podilli (kinets XVIII – pochatok XX st.) [Formation and Development of Pedagogical Education in Podillia (late 18th into the early 20th century)]. Vinnytsia: Nilan-LTD. (In Ukrainian)

Downloads

Published

2020-05-20