IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT OF "FAMILY" IN THE MODERN SOCIETY

Authors

  • Lidija Rozentale Rigas Stradins University (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2020vol4.4808

Keywords:

education, family, law, marriage, partnerships

Abstract

There is a continuous debate in the public space on the need for a legal framework for the partnership institute to ensure equal legal security for the family, regardless of the existence or non-existence of the legal fact of its foundation. The fundamental aspects of the debate include the insufficient regulatory framework and vulnerability of partners before the law, divergent national views on partnerships as a union between opposite-sex partners, religious beliefs condemning non-marital relationships, including the existing property issues in the context of partnerships. According to the Author of the Paper, the existing partnerships in Latvia are discriminated in favour for the marriage due to the moral views and legal aspects, as the individual living in the partnership is restricted in terms of access to information and is vulnerable in terms of property rights. For example, when an individual lives in the partnership, he or she is denied the right to be informed about the health status of the other partner and the existing liabilities in credit institutions. In cohabitation, the individual is not recognised as a member of the family of the tenant for the purpose of the Law on Residential Tenancy and the potential consequences of the partnership may be the denied right to inheritance or tenancy.

Main methods used: sociological method for analysing the compliance of laws and regulations with public interests and aims.

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

A Dictionary of Law. (2018) Ninth Edition/ Ed.by Law, J. Oxford. Oxford University Press, p.398.

Apvienoto Nāciju organizācija. Starptautiskais pakts par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām. Pieņemts 1966.gada 16.decembrī; Latvijā spēkā no 1992.gada 14.jūlija. Publicēts: Latvijas Vēstnesis Nr.61 (2826), 23.04.2003.

Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālā Asambleja. Bērnu tiesību konvencija. Pieņemta un pasludināta ar Ģenerālās Asamblejas 1989.gada 20.novembra 44/25 rezolūciju. Latvijas Vēstnesis Nr.237 (5297), 28.11.2014.

Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālā Asambleja. Vispārējā cilvēktiesību deklarācija. Pieņemta un pasludināta ar Ģenerālās Asamblejas 1948.gada 10.decembra 217. A (III) rezolūciju. Latvijā par juridiski saistošu atzīta ar 1990.gada 4.maija deklarāciju „Par Latvijas Republikas pievienošanos starptautisko tiesību dokumentiem cilvēktiesību jautājumos.” Retrieved from http://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/tiesibu-akti/ano-dokumenti/ano-vispareja-cilvektiesibu-deklaracija

Beinaroviča, O. (2015) Ārpus laulības kopdzīve. Tiesiskais regulējums Eiropā. Rīga: SIA Izdevniecība Studentu literatūra.

Central Statistics Offoce, (2019). Retrieved from https://pdf.cso.ie/www/pdf/20190410094952_Marriages_2018_full.pdf

Centrālā statistikas pārvalde. Retrieved from https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/iedzivotaji/laulibas/galvenie-raditaji/noslegto-un-skirto-laulibu-skaits

Eiropas Cilvēktiesību tiesa. (2010). Spriedums lietā “Moretti and Benedetti v. Italy”. Retrieved from http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-119838

Eiropas Cilvēktiesību tiesa. (2012). Spriedums lietā “Kopf and Liberda v. Austria”. Retrieved from http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-108686

Eiropas Savienības Pamattiesību harta: Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 326/391, 26.10.2012.

Gordejuk, E.V. (2017). Brak i dogovor: sravnitel'no - pravovoj aspekt. Vestnik Moskovskogo universiteta MVD Rossii, 1, 138.

Ģimenes un valsts politikas pamatnostādnes 2011.- 2017.gadam. Retrieved from http://www.lm.gov.lv/upload/berns_gimene/lmpamn_200111_gvp.pdf

Ģimenes valsts politikas pamatnostādņu 2011. – 2017.gadam ex–post novērtējums. Identifikācijas Nr.LRLM2018/28-3-02/08., 2018. Retrieved from http://www.lm.gov.lv/upload/GIMENE_GALA_formatets_FINAL_PDF.pdf

Korpa, V. & Mileiko,I. (2017). Ģimeņpratība. Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2015/2016. Dzīves meistarība un informācijpratība. Rīga: LU Sociālo un politisko pētījumu institūts.

Latvijas Republikas Saeima, politikas plānošanas dokuments. Par Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014.–2020.gadam apstiprināšanu. Latvijas Vēstnesis, 103, 29.05.2014. Retrieved from http://m.likumi.lv/doc.php?id=266406

Latvijas Republikas Satversme: LR likums. Latvijas Vēstnesis Nr.43, 01.07.1993., ar grozījumiem, kas pieņemti līdz 14.06.2016.;

Latvijas Republikas Satversmes tiesa, (2005). Spriedums lietā Nr.2005-09-01. Retrieved from http://www.satv.tiesa.gov.lv/wp-content/uploads/2016/02/2005-09-01_spriedums.pdf

Latvijas Republikas Satversmes tiesa, (2006). Spriedums lietā Nr.2006-07-01. Retrieved from http://www.satv.tiesa.gov.lv/wp-content/uploads/2016/02/2006-07-01_Spriedums.pdf

Latvijas Republikas Satversmes tiesa, (2009). Spriedums lietā Nr.2008-42-01. Retrieved from http://www.satv.tiesa.gov.lv/wp-content/uploads/2016/02/2008-42-01_Spriedums.pdf

Latvijas Republikas Satversmes tiesa, (2016). Spriedums lietā Nr.2015-22-01. Retrieved from http://www.satv.tiesa.gov.lv/wp-content/uploads/2015/10/2015-22-01_Spriedums.pdf

Latvijas Republikas Satversmes tiesa, (2017). Spriedums lietā Nr.2017-01-01. Retrieved from http://www.satv.tiesa.gov.lv/web/viewer.html?file=/wp-content/uploads/2017/01/2017-01_01_Lemums_izbeigsana.pdf#search=

Latvijas Republikas Satversmes tiesa, (2018). Spriedums lietā Nr.2017-09-01. Retrieved from https://www.satv.tiesa.gov.lv/web/viewer.html?file=/wp-content/uploads/2017/03/2017-09-01_Spriedums.pdf#search=

Latvijas Republikas Satversmes tiesa, (2018). Spriedums lietā Nr.2017-28-0306. Retrieved from https://www.satv.tiesa.gov.lv/web/viewer.html?file=/wp-content/uploads/2017/11/2017-28-0306_Spriedums.pdf#search=

Latvijas Republikas Satversmes tiesa, (2019). Spriedums lietā Nr.2019-01-01. Retrieved from http://www.satv.tiesa.gov.lv/web/viewer.html?file=/wp-content/uploads/2019/01/2019-01-01_Spriedums.pdf#search=

Latvijas Republikas Satversmes tiesa, (2017). Spriedums Nr. 2017-07-01. Retrieved from http://www.satv.tiesa.gov.lv/wp-content/uploads/2017/03/2017-07-01_Spriedums.pdf

Latvijas Republikas Satversmes tiesa: Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietnieces Sanitas Osipovas priekšlasījums par Satversmes tiesas judikatūru ģimenes tiesībās starptautiskā simpozijā Belostokas Universitātes Juridiskajā fakultātē, Polijā. Retrieved from http://www.satv.tiesa.gov.lv/articles/satversmes-tiesas-priekssedetajas-vietnieces-sanitas-osipovas-priekslasijums-par-satversmes-tiesas-judikaturu-gimenes-tiesibas-starptautiska-simpozija-belostokas-universitates-juridiskaja-fakultate-p/?fbclid=IwAR0puehtblnTdrYi_-8B1B2Ddgem2eDhFdk41Qb4G7Oti9JD4uSOIhysjlc#_ftn55

Latvijas Republikas Tiesībsargs, (2018). 21. gadsimta ģimenei nepieciešams atbilstošs juridisks ietvars. Retrieved from http://www.tiesibsargs.lv/news/lv/21-gadsimta-gimenei-nepieciesams-atbilstoss-juridisks-ietvars

Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumi Nr. 747 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem”. Retrieved from https://likumi.lv/ta/id/303768

Ministru kabineta noteikumu „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem” projekta sākotnējās ietekmes novērtējums (anotācija), 2019. Retrieved from http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470929

Ministru kabinets, 2014.gada 12.augusta noteikumi Nr.468 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem”, Latvijas Vēstnesis, 165, 22.08.2014. Retrieved from https://likumi.lv/ta/id/268342-noteikumi-par-valsts-pamatizglitibas-standartu-pamatizglitibas-macibu-prieksmetu-standartiem-un-pamatizglitibas-programmu-parau.

Pētījums. (2019) “Latvija ģimenes paaudzēs 2018” analītiskais ziņojums., DOI: 10.5281/zenodo.2587219

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija. (2019). Rokasgrāmata bāriņtiesām. Retrieved from http://www.bti.gov.lv/lat/barintiesas/metodiskie_ieteikumi_/?doc=5503&page=

Vitte, Ā. (2005) Laulība un ģimene - spārni, kas tautu ceļ. Laikraksts “Latvijas Vēstnesis”, 18.03.2005., Nr. 46. Retrieved from https://www.vestnesis.lv/ta/id/104012

Downloads

Published

2020-05-20

How to Cite

Rozentale, L. (2020). IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT OF "FAMILY" IN THE MODERN SOCIETY. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 4, 329-338. https://doi.org/10.17770/sie2020vol4.4808