PROBLEMS OF THE VENTSPILS REGION LABOUR MARKET AND PROPOSALS FOR SITUATION IMPROVEMENT

Authors

  • Marga Zivitere Ventspils University College (LV)
  • Elina Konstantinova Ventspils University College (LV)
  • Zaiga Oborenko Information Systems Management InstituteMBA (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2019vol6.3943

Keywords:

labour market problems, qualified labour force, effective mechanisms for increasing of employment, social entrepreneurship

Abstract

There are several studies carried out on the problems of the Ventspils region labour market, but due to rapid changes in the economic situation, the results of these studies no longer accurately reflect the current situation. The aim of the paper is to present the research for identification and analysing of specific problems in the Ventspils region labour market and propose solutions for situation improvement. The research has examined the relationship between labour market change, labour market conditions and employers’ expectations in Ventspils region. The research is based on both secondary data analysis and primary data analysis obtained in a quantitative (questionnaire survey of entrepreneurs – employers) way and a qualitative way (interviews with representatives of the non-governmental sector). The analysis also showed that the main problem of the labour market related to lack of a qualified, skilled and motivated labour force. It is very important to identify opportunities for increasing qualifications and re-qualification in cooperation with educational institutions and the State Employment Agency. The problem was also the employment of persons before retirement and persons with disabilities. Therefore, there are necessary new, more effective mechanisms of involvement of these groups in the labour market, which are based on cooperation with NGOs, continuing education possibilities and social entrepreneurship. The role of the municipality is very important in this process.

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Caune, E., Neilande, J., Krieviņa-Sutora, B., Pīpiķe, R. (2016). Pārskats par NVO sektoru Latvijā 2015. Pieejams: http://www.nvo.lv/site/attachments/29/04/2016/NVO_PARSKATS-2015-23.04.pdf

Centrālā Statistikas pārvalde. Nodarbinātība un bezdarbs. Pieejams: https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/socialie-procesi/nodarbinatiba/tabulas/metadati-nodarbinatiba-un-bezdarbs

Latvijas Pašvaldību savienība (2016). Pašvaldības sociālās uzņēmējdarbības iespējas un privātās sociālās uzņēmējdarbības izmantošanas iespējas pašvaldības mērķiem. Zinātnisks pētījums. Pieejams: https://blis.lps.lv/lv/publikacijas/petijumi/219-pasvaldibas-socialas-uznemejdarbibas-iespejas-un-privatas-socialas-uznemejdarbibas-izmantosanas-iespejas-pasvaldibas-merkiem

Nodarbinātības valsts aģentūra. Reģistrētā bezdarba līmenis valstī. Pieejams: http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=6

Pilsonības migrāciju lietu pārvalde. Iedzīvotāju reģistra statistika. Pieejams: https://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/statistika/iedzivotaju-registrs/arhivs.html

Purmalis, K. (2011). Latvijas darba tirgus analīze un tā attīstības perspektīvas. Promocijas darbs. Pieejams: https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/5094/20255-Karlis_Purmalis_2011.pdf?sequence=1

Reģionālās attīstības indikatoru modelis. Pieejams: https://raim.gov.lv/

Ventspils novada dome. Ventspils novada attīstības programma II. Daļa Stratēģija Pieejams: http://www.ventspilsnovads.lv/images/stories/Attistibas_nodala/2011/Ventspils_novads_AP_Strategija.pdf

Ventspils novada dome. Ventspils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030.gadam Pieejams: http://www.ventspilsnovads.lv/ct-menu-item-432/108-attistibas-planosana/attistibas-programma/1281-programma-attistiba

Ventspils novada dome. Ventspils novada attīstības programma I. Daļa: Esošās situācijas un SVID analīze Pieejams: http://www.ventspilsnovads.lv/images/stories/Attistibas_nodala/2011/Ventspils_novada_AP_ESA.pdf

Ventspils pilsētas dome (2014). Ventspils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam. Pieejams: https://www.ventspils.lv/files/dokumenti/attistibasprogramma/ventspils-strategija-lidz-2030-ks.pdf

Ventspils pilsētas dome (2014). Ventspils pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam Pieejams: https://www.ventspils.lv//files/dokumenti/domessedes/lemumi/2016/29042016/aktualizeta_ventspils_programma_2014_2020_apstiprinata_29_04_2016.pdf

Ventspils pilsētas dome. (2014). Ventspils IKT nozares attīstības stratēģija un rīcības plāns 2014. - 2020. gadam Pieejams: https://www.ventspils.lv//files/dokumenti/domessedes/lemumi/2014/21112014/3_ikt_strategija.pdf

Ventspils pilsētas pašvaldības publiskais pārskats 2016.g. Pieejams: https://www.ventspils.lv/files/dokumenti/2017/2016_parskats_parakstits.pdf

Downloads

Published

2019-05-21

How to Cite

Zivitere, M., Konstantinova, E., & Oborenko, Z. (2019). PROBLEMS OF THE VENTSPILS REGION LABOUR MARKET AND PROPOSALS FOR SITUATION IMPROVEMENT. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 6, 574-585. https://doi.org/10.17770/sie2019vol6.3943