ASSESSMENT OF FACTORS INFLUENCING THE EFFICIENCY OF SECTORAL ACTIVITIES IN THE NATIONAL ECONOMY

Authors

  • Solvita Kozlovska Jēkabpils Agrobusiness College
  • Gunita Ūdre Jēkabpils Agrobusiness College

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2018vol1.3236

Keywords:

commercial companies, efficiency, factors, financial indicators, results, sector

Abstract

To work effectively for commercial companies in different sectors of the economy, it is of interest to business owners, investors, management, employees, the state and society as a whole. The efficiency of commercial companies is crucial for the process of financial and economic decision-making. In Latvia, there have been neither in-depth research studies on the efficiency of financial activity, nor studies on the efficiency of certain sectors of the economy. The aim of the research is to summarize and analyse data on factors influencing the operational efficiency of commercial companies working in the national economy sectors: number of employees in the sectors, number of enterprises, value of exports and imports, personnel costs and number of employees in enterprises of a given sector, gross investments in material matters, land, machinery, equipment, non-financial investments in intangible assets and fixed assets, turnover, indicators of financial performance of enterprises, which provide aggregated information on liquidity, profitability and solvency of enterprises. The data processing used ibm spss statistics v21 method. The result of the research study is to group the factors that have a significant impact on the efficiency of the economic sector.

References

Auziņš, A. (2013). Zemes izmantošanas efektivitātes novērtēšanas metodoloģija zemes pārvaldībā. Promocijas darbs. Retrieved from https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/16854/fulltext

Deniņa, A. (2013). Atjaunojamās enerģijas ražošanas atbalsta efektivitāte Latvijā. Retrieved from https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/16021

Kavale, L., & Žubule, Ē. (2016). Valsts sektora darbības efektivitātes izvērtēšanas iespējas. Evaluation of Efficiency in the Public Sector. Society Integration Education. Proceedings of the International Scientific Conference, Volume IV, 463-473. Retrieved from http://dx.doi.org/10.17770/sie2016vol4.1560

Kotāne, I. (2017). Komercdarbības efektivitātes jēdziens un tā interpretācija. The concept of business efficiency and its interpretation. Society Integration Education. Proceedings of the International Scientific Conference, Volume IV, 270-280. Retrieved from

https://www.researchgate.net/publication/285626649_THE_CONCEPT_OF_BUSINESS_EFFICIENCY_AND_ITS_INTERPRETATION

Kotāne, I. ( 2017). Objective and Subjective Measures of Business Performance. Retrieved from http://dx.doi.org/10.17770/sie2017vol4.2403

Latvijas tautsaimniecības attīstību ietekmējošie faktori un augsmes potenciāls. Retrieved from http://www.sif.gov.lv/nodevumi/nodevumi/3418/latvijas_tautsaimniecibas_attistibu_ietekmejosie_faktori_un_augsmes_potencials.pdf

Lentjušenkova, O. (2017). Intelektuālā kapitāla attīstība un vadība uzņēmumos Latvijā. Promocijas darba kopsavilkums. Retrieved from https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/24364

Mihau, D. M., Opreana, A., & Cristescu, M. P. (2010). Efficiency, effectiveness and performance of the public sector. Institute of Economic Forecasting. Romanian Journal of Economic Forecasting. 4/2010, 133.-147.

Neely, A., Gregory, M. & Platts, K. (2005). Performance measurement system design. Aliterature review and research agenda. International Journal of Operations & Production Management, Vol. 25, No. 12, 1228-1263.

Nozaru ministrijām jānodrošina Es fondu investīciju ilgtspēja un efektivitāte. Retrieved from http://www.fm.gov.lv/lv/aktualitates/jaunumi/es_fondi/50669-nozaru-ministrijam-janodrosina-es-fondu-investiciju-ilgtspeja-un-efektivitate

Performance auditing in the public sector. Retrieved from http://www.isaca.org/chapters10/Lusaka/NewsandAnnouncements/Documents/Pefromance-Auditing.pdf

Ražošanas procesu efektivitāte un uzņēmumu konkurētspēja. Retrieved from http://www.arei.lv/lv/razosanas-procesu-efektivitate-un-uznemumu-konkuretspeja

Rīgas Tehniskā universitāte. Inženiermatemātikas katedra. Lekciju konspekts. 8. nodaļas 4.paragrāfs 1. lpp. Matemātikas papildnodaļas S.Čerņajeva Vienkāršā lineārā regresija un korelācija. Retrieved from

https://estudijas.rtu.lv/file.php/63844/Matematiska_statistika/regresija_un_korelacija.pdf

Suhorukovs, A. (2011). Datorsistēmu testēšanas automatizācijas metodes, rīki un efektivitāte. Promocijas darbs. Retrieved from https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/11454

Šatrevičs, V. (2016). Stratēģiskās piemērotības novērtēšana ražošanas uzņēmumu attīstības uzlabošanai. Promocijas darba kopsavilkums. Retrieved from https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/23095

Downloads

Published

2018-05-25