MODERN CONCEPT OF CHILDREN’S PRESCHOOL EDUCATION: CHANGES AND CHALLENGES

Authors

  • Daiva Malinauskienė Šiauliai University (LT)

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2017vol2.2442

Keywords:

changes and challenges of preschool education, high-quality education, preschool education

Abstract

The article deals with a modern concept of children’s preschool education and scientific research meant to substantiate a positive impact of high-quality preschool education on a child’s life and his/her academic achievements in future. The analysis of foreign and national sources, research and strategic documents on education focusing on the evaluation of essential changes in the sector of preschool education and the discussion of the prospects of institutional preschool education has been conducted. The issues that must inevitably become a part of the work schedule of the Lithuanian education policy have been distinguished: accessibility of educational institutions, high quality (self-)education, the necessity of help for a child belonging to a risk group, ensuring education and social services for families and children in poverty, education of talented and gifted children, the situation of (self-)education of children in rural areas and other issues that are important for the practice of children’s (self-)education of today.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Apie projektą. (2012). Downloaded from http://www.ikimokyklinis.lt/index.php/ipup-projektas/apie-projekta/11671

Europa (2020). Downloaded from http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.ht.

Europos Komisijos komunikatas. Ankstyvasis ugdymas ir priežiūra. Kaip padėti mūsų vaikams kuo geriau pasirengti ateičiai. Briuselis, 2011.2.17 COM (2011) 66).

Europos Komisijos 2015 metų švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenis. (2015). Lietuva. Liuksemburgas: Europos Sąjungos leidinių biuras.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas. (2014). Downloaded from http://www.smm.lt/uploads/documents/Pedagogams/ikimok_pasiekimu_aprasas.pdf

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašo ir ikimokyklinio ugdymo turinio programų rengimo metodinių rekomendacijų projektų pristatymas savivaldybėse (2013). [PowerPoint slides]. Downloaded from http://www.ikimokyklinis.lt/uploads/files/dir650/dir32/dir1/9_0.php

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtros 2011–2013 metų programa. (2011). Patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-350. (Žin., 2011.03.10, Nr.: 30 – 1421).

Ikimokyklinio ugdymo kokybė. (2012). Švietimo problemos analizė, 13 (77). Downloaded from http://www.nmva.smm.lt/wp-content/uploads/2012/12/Ikimokyklinio-ugdymo-kokybe-2012-rugs%C4%97jis.pdf

Ikimokyklinio ugdymo plėtra: ar keisime finansavimo modelį? (2006). Švietimo problemos analizė, 8(11). Downloaded from https://www.smm.lt/uploads/documents/kiti/Finansavimo_modelis.pdf

Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“. Downloaded from file:///C:/Users/ASUS/Downloads/Lietuva2030%20(5).pdf

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. (2014). Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa. Kaunas: Šviesa.

Priešmokyklinis ugdymas – nuo visuotinio prie privalomojo. (2014). Švietimo problemos analizė, 11(116). Downloaded from file:///C:/Users/ASUS/Downloads/%C5%A0vietimo%20problemos%20analiz%C4%97.%20Prie%C5%A1mokyklinis%20ugdymas%20%E2%80%93%20nuo%20visuotinio%20prie%20privalomojo%20(2).pdf

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. (2015). Ikimokyklinio ugdymo metodinės rekomendacijos. Klaipėda: UAB „Baltic Printing House“.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. (2006). Metodinės rekomendacijos ikimokyklinio ugdymo programai rengti. Vilnius: Švietimo aprūpinimo centras.

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas. (2011). Valstybės žinios, 2011-03-31, Nr. 38-1804.

Lietuvos statistikos departamento leidinys „Švietimas 2013 m.“ (2014). Prieiga internetu: https://www.google.lt/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=Lietuvos+statistikos+departamento+leidinys+%C5%A0vietimas+2013+m.+(2014).+Prieiga+internetu:+http://osp.stat.gov.lt/services-portlet/pub-edition-file%3Fid%3D3070

Lietuvos vaikų ikimokyklinio ugdymo koncepcija. (1989). Tautinė mokykla I. Mokyklų tipų koncepcijų projektai. Kaunas: Šviesa. 57 – 80.

Metodinės rekomendacijos dėl ikimokyklinio ugdymo organizavimo formų įvairovės. (2013). Downloaded from: http://www.kaunas.lt/wp-content/uploads/sites/8/2015/07/rekomendacijosd%C4%97lIUmodeli%C5%B3.pdf

Metodinės rekomendacijos nevalstybiniams ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo teikėjams. (2013). Downloaded from: http://www.kaunas.lt/wp-content/uploads/sites/13/2015/04/rekomendacijosnevalstybiniusteigejams2013061.pdf

Monkevičienė O., Glebuvienė V. S., Jonilienė M., Montvilaitė, S., Stankevičienė, K., Mauragienė,V., Tarasonienė, A. L. (2008). Ikimokyklinio ugdymo įvairovė: esama situacija ir visuomenės lūkesčiai (mokslinis tyrimas). Downloaded from: http://www.smm.lt/svietimo_bukle/docs/tyrimai/sb/VPUataskaita-paslaug-ivairove.pdf>.

Monkevičienė, O., Glebuvienė, V. S., Stankevičienė, K. Jonilienė, M., Montvilaitė, S., Mazolevskienė, A. (2009). Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo ir jo įgyvendinimo kokybės analizė. Ataskaita. Downloaded from: http://www.upc.smm.lt/projektai/pletra/Tyrimai/VPU%20tyrimo%20ataskaita/Ikimokyklinio,%20priesmokyklinio%20ugdymo%20turinio%20ir%20jo%20%20igyvendinimo%20kokybes%20analize%20Tyrimo%20ataskaita%202009%2011%2005.pdf

Taggart, B., Sylva, K., Melhuish, E., Sammons, P., Siraj, I. (2015). Effective pre-school, primary and secondary education project (EPPSE 3-16+). Downloaded from: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/455670/RB455_Effective_pre-school_primary_and_secondary_education_project.pdf.pdf

Švietimas visiems UNESCO iniciatyvos įgyvendinimas Lietuvoje. (2014). Downloaded from https://www.smm.lt/uploads/lawacts/docs/764_107f2f0d6f59f3b3e36f6c5541569414.pdf

Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija. (2013). Downloaded from https://www.smm.lt/uploads/lawacts/docs/451_f91e8f0a036e87d0634760f97ba07225.pdf

Downloads

Published

2017-05-26

How to Cite

Malinauskienė, D. (2017). MODERN CONCEPT OF CHILDREN’S PRESCHOOL EDUCATION: CHANGES AND CHALLENGES. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 2, 281-289. https://doi.org/10.17770/sie2017vol2.2442