REFLECTION OF THE ACQUIRED FORMAL EDUCATION OF TEACHERS FROM THE PERSPECTIVE OF THEIR VALUE ORIENTATION

Jiří Kropáč, Iva Koribská

Abstract


The article deals with the value orientation of teachers in the Czech Republic, who attempt to extend their formal education in the process of lifelong learning. The quality of the teacher directly influences the quality of the educational process, therefore the qualification of teachers has become the front theme of the international organisations. Lifelong Learning Centres as parts of the universities offer the programmes for teachers to extend their formal qualification. The primary aim of the article is to analyse teachers’ value orientation reflected by the formal education.

Keywords


formal education; further education; lifelong learning; quality of education; values; value orientation

Full Text:

PDF

References


Barták, J. (2008). Jak vzdělávat dospělé. Praha: Alfa nakladatelství.

Göbelová, T. (2008). Hodnotová výchova v pedagogické praxi. Ostrava: Ostravská univerzita.

Horák, J. (1997). Kapitoly z teorie výchovy I. a II. Problematika hodnot a hodnotové orientace I. díl. Liberec: TU v Liberci.

Jandourek, J. (2007). Sociologický slovník. Praha: Portál.

Katrňák, T. (2004). Odsouzeni k manuální práci. Praha: Sociologické nakladatelství.

Klíčové údaje o učitelích a ředitelích škol v Evropě. (2013). Downloaded from http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_series/151CS_HI.pdf

Kučerová, L. (2012). Hodnoty současné mladé populace. Diplomová práce. Brno: Masarykova Univerzita.

Makovská, K. (2013). Hodnoty a hodnotová orientace adolescentů. Diplomová práce. Brno: Mendelova Univerzita.

Mazáčová, N. (2014). Vybrané problémy obecné didaktiky. Praha: Univerzita Karlova

Nakonečný, M. (2009). Sociální psychologie. Praha: Academia.

Plamínek, J. (2014). Vzdělávání dospělých. Praha: Grada Publishing, a.s.

Průcha, J. (2014). Andragogický výzkum. Praha: Grada Publishing, a.s.

Průcha, J. (2009). Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál.

Průcha, J., Walterová, E., & Mareš, J. (2013). Pedagogický slovník. Praha: Portál.

Sak, P. (2000). Proměny české mládeže (česká mládež v pohledu sociologických výzkumů).Praha: Petrklíč.

Spousta, V. (2000). Vádemékum autora odborné a vědecké práce (se zaměřením na práce pedagogické). Brno: Masarykova univerzita.

Strategie vzdělávací politiky 2020. (2014). Downloaded from http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategicke-a-koncepcni-dokumenty-cerven-2009

Švaříček, R., Šeďová, K. et al. (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha:Portál.

Vališová, A., & Kasíková, H. (2011). Pedagogika pro učitele. Praha: Grada Publishing, a.s.

Veteška, J. (2016). Přehled andragogiky. Praha: Portál.

Veteška, J. Vacínová, T. et al. (2011). Aktuální otázky vzdělávání dospělých. Andragogika na prahu 21. století. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského.

Zpráva z průzkumu vzdělávání dospělích v ČR (2008). Downloaded from http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/zprava-z-pruzkumuvzdelavanidospelych-v-cr
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2017vol2.2334

Refbacks

  • There are currently no refbacks.