THE SOCIAL ASSISTENCE FOR STUDENTS DURING THE COVID-19 PANDEMIC

Ilga Krampuža

Abstract


The purpose of the resarch is to exploring opportunities for students to receive social assistance from the state and local government in the conditions of the Covid-19 pandemic. Both theoretical and empirical research methods were used in this study. State social assistance to students would be expected by providing material support for the purchase of computer equipment. Municipal social assistance is expected both in the form of a crisis benefit and indirectly by supporting the student's family if it enters the status of a poor or low-income family.


Keywords


municipal social assistence, social assistance, state social assistence, students

Full Text:

PDF

References


Briede, J., Danovskis, E., & Kovaļevska, A. (2021). Administratīvās tiesības. Mācību grāmata. Otrais papildinātais izdevums. Rīga: Tiesu namu aģentūra.

Covid -19 infekcijas izplatības pārvaldības likums (2020). Latvijas Vēstnesis, 110A.

Council of Europe (2020). Reservations and Declarations for Treaty No. 005 – Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Declarations in force as of 3 April 2020. Retrieved from https://www.coe.int/en/web/ conventions/search-on-treaties/-/conventions/treaty/005/declarations.

Garkalnes novada 2021. gada 30. marta domes saistošie noteikumi Nr. 87

Par Garkalnes novada domes vienreizēju pabalstu izglītojamajiem attālinātā mācību procesa atbalstam (2021). Latvijas Vēstnesis, 71.

Grozījumi Aizkraukles novada domes 2019. gada 31. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 2019/21 "Par Aizkraukles novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem" (2019). Latvijas Vēstnesis, 67.

Izglītības likums ( 1998). Latvijas Vēstnesis, 343/344.

Informācija ārvalstu studentiem, kuri nonākuši ārkārtējā situācijā saistībā ar COVID-19, (2020). http://ld.riga.lv/lv/aktualitates/in0

Jansons, J. (2020). Vēsturisks spriedums Latvijā: personas garantētā minimālā ienākumu līmeņa atbilstība Latvijas Republikas Satversmei. Rīgas Stradiņa universitātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls Socrates, 3(18). Retrieved from: https://dspace.rsu.lv/jspui/bitstream/123456789/2863/1/Socrates-18_01_Jansons-Juris_014-020.pdf, 17.

Kalvāns, Ē. (2020). Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studējošo jauniešu psiholoģiskās labklājības empīriska izpēte. Retrieved from http://journals.rta.lv/index.php/ ER/article/view/5345/4966

Latvijas Republikas Satversme (1922). Latvijas Vēstnesis, 43.

Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2004.gada 26.marta spriedums lietā Nr.2003-22-01 (2004). Retrieved from: https://www.satv.tiesa.gov.lv/wp-content/uploads/2016/ 02/2003-22-01_Spriedums.pdf

Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2020.gada 16.jūlija spriedums lietā Nr.2019-25-03 (2020). Retrieved from: https://www.satv.tiesa.gov.lv/web/viewer.html?file=/wp-content/uploads/2019/11/2019-25-03_Spriedums.pdf#search=

Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2020.gada 25.jūnija spriedums lietā Nr.2019-24-03 (2020). Retrieved from: https://www.satv.tiesa.gov.lv/cases/?search%5Bnumber% 5D=2019-24-03

Ozolnieku novada 2021. gada 25. martā domes saistošie noteikumi Nr. 5/2021 Par pabalstu krīzes situācijā ārkārtējās situācijas laikā sakarā ar Covid-19 izplatību (2021). Latvijas Vēstnesis, 63.

Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu Nr. 103 (2020). Latvijas Vēstnesis, 51A.

Pabalsta piešķiršanu nosaka Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi "Par Liepājas pilsētas pašvaldības pabalstu krīzes situācijā" (2021). Retrieved from https://likumi.lv/ta/id/296091-par-liepajas-pilsetas-pasvaldibas-pabalstu-krizes-situacija

Pasaules Veselības organizācijas ģenerāldirektora uzruna presei par COVID-19 2020. gada 11. martā (2020). Retrieved from https://www.who.int/dg/speeches/ detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid19---11-march-2020

Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojums Nr.655 (2020). Latvijas Vēstnesis, 216A

Par pašvaldībām (1994). Latvijas Vēstnesis, 61.

Par sociālo drošību (1995). Latvijas Vēstnesis, 144.

Stucka, A. (2012). Latvijas pašvaldību sistēmas pilnveidošanas aktuālie valststiesību jautājumi. Promocijas darbs. Retrieved from https://luis.lu.lv/pls/pub/luj.fprnt?l= 1&fn=F1590550618/Stucka_Artis_as09899.pdf

Studējošo skaits lavijas augstskolās – par 1,1% mazāks nekā pirms gada (2021). Retrieved from https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/studejoso-skaits-latvijas-augstskolas--par-11-mazaks-neka-pirms

Sociālo Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (2003). Latvijas Vēstnesis, 168.

Tiesībsarga viedoklis (2020). Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2020.gada 16.jūlija spriedums lietā Nr.2019-25-03.

Ventspils pilsētas domes 2021. gada 22. aprīlī saistošie noteikumi Nr. 10 Par Ventspils pilsētas pašvaldības vienreizēju pabalstu Covid-19 infekcijas izplatības seku mazināšanai (2021). Latvijas Vēsnesis, 79.
DOI: https://doi.org/10.17770/er2021.1.6504

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


This journal is distributed with an international license:

Creative Commons Attribution 4.0 International License

Print ISSN 2661-5258

Online ISSN 2661-5266