[1]
O. Shykyrynska, V. Vyshkivska, A. Remnova, O. Malinka, I. Lobachuk, and T. Kryvosheya, “FORMATION OF SCIENTIFIC RESEARCH COMPETENCE OF MASTER’S DEGREE STUDENTS BY MEANS OF BYOD TECHNOLOGY”, SIE, vol. 1, pp. 329–337, Jul. 2023, doi: 10.17770/sie2023vol1.7143.