1.
Shykyrynska O, Vyshkivska V, Remnova A, Malinka O, Lobachuk I, Kryvosheya T. FORMATION OF SCIENTIFIC RESEARCH COMPETENCE OF MASTER’S DEGREE STUDENTS BY MEANS OF BYOD TECHNOLOGY. SIE. 2023;1:329-337. doi:10.17770/sie2023vol1.7143