(1)
Shykyrynska, O.; Vyshkivska, V.; Remnova, A.; Malinka, O.; Lobachuk, I.; Kryvosheya, T. FORMATION OF SCIENTIFIC RESEARCH COMPETENCE OF MASTER’S DEGREE STUDENTS BY MEANS OF BYOD TECHNOLOGY. SIE 2023, 1, 329-337. https://doi.org/10.17770/sie2023vol1.7143.