(1)
Andres, A.; Kryzhanovskyj, V.; Krasovska, I.; Bodnarchuk, O.; Khanikiants, O.; Mandiuk, A.; Rymar, O.; Solovey, A.; Sorokolit, N.; Stefanyshyn, M.; Yaroshyk, M. THE INFLUENCE OF AGILITY INDICATORS ON FORMATION OF VOCATIONAL READINESS IN LAW ENFORCEMENT OFFICERS. SIE 2023, 1, 165-179. https://doi.org/10.17770/sie2023vol1.7105.