METHODS OF BALANCE SHEET ITEMS EVALUATION AND RECOGNITION IN FINANCIAL ACCOUNTING AND THEIR IMPACT ON LIQUIDITY INDICATORS

Authors

  • Iveta Mietule Rezekne Academy of Technologies, Rezekne (LV)
  • Rita Liepiņa Rezekne Academy of Technologies, Rezekne (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/lner2011vol1.3.1815

Keywords:

liquidity, accountancy, evaluation methods, balance item, liquidity indicators

Abstract

Displaying and evaluation methods of the accounting information in the financial reports influence greatly the authenticity, indicator evaluation and making decisions of the economic nature. In the article the evaluation methods of separate balance items, their influence on the indicators of the companies’ liquidity are interpreted, the problems of the balance item classification in the financial reports are updated. The authors believe that when investigating a specific financial indicator (for example, liquidity) it is important to analyse and evaluate both the methodology of data acquisition in accounting and to evaluate the methods of recognition of these elements in financial reports.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Gada pārskatu likums. LR Augstākās padomes 1992.g. 14.okt. likums. Ziņotājs, 12.11.1992

Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju. LR MK 2003.g. 23.okt. noteikumi. Latvijas Vēstnesis. 2003.g. 29.okt. Nr.151

Par grāmatvedību. LR Augstākās padomes 1992.g. 14.okt. likums. Ziņotājs, 14.11.1992

Starptautiskie grāmatvedības standarti , [tiešsaiste]. LR FM [15.03.2011.]. Pieejas veids:www.fm.gov.lv/?lat/gramatvedibas_politika/starptautiskie_gramatvedibas_finansu_parskatu_standarti_es

Latvijas grāmatvedības standarti, [tiešsaiste]. LR FM [15.03.2011.]. Pieejas veids: www.fm.gov.lv/?lat/gramatvedibas_politika/latvijas_gramatvedibas_standarti

Ekonomikas un finanšu vārdnīca. Sast. autoru kolektīvs I.Kačevskas vadībā. Rīga: Apgāds Norden AB, 2003. 514 lpp.

Ekonomikas skaidrojošā vārdnīca. Sast.autoru kolektīvs R.Grēviņas vadībā. Rīga: Zinātne, 2000. 701 lpp.

KVĒLE, V. Grāmatvedības jēdzienu skaidrojošā vārdnīca. Rīga: Avots, 2005. 252 lpp.

McLANEY, E. J., Business Finance Theory and Practice, London: Pitman publighing, 1997. 422 p.

MIETULE, I. Personāla izmaksu uzskaites pinveidošanas iespējas Latvijā. Promocijas darba kopsavilkums, Rīga, 2009. 76 lpp.

ROLDUGINS, V. Starptautiskā biznesa skaidrojošā vārdnīca. Rīga: Jumava,2005.348 lpp.

Latvijas CSP dati [tiešsaiste]. Pieejas veids: www.csb.lv

Downloads

Published

2011-06-23