DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCIES OF HOSPITALITY INDUSTRY SPECIALISTS WITHIN THE FRAMEWORK OF ACQUISITION OF EDUCATIONAL MODULE “ORGANIZATION OF HOSPITALITY SERVICES”

Authors

  • Inese Silicka Rezekne Higher Education Institution, Rezekne
  • Iveta Dembovska Rezekne Higher Education Institution, Rezekne

DOI:

https://doi.org/10.17770/lner2015vol1.7.1187

Keywords:

Educational module, guest service, hospitality, interactivity, professional competences

Abstract

According to the SWOT analysis on the Latvian Tourism Marketing Strategy 2010-2015 carried out by the Tourism Development Agency in 2010, the lack of skilled labour force in tourism and hospitality industry, as well as the low level of professional qualifications are mentioned as one of the potential threats. The aim of the research is to examine and analyse the development of professional competencies of hospitality industry specialists within the framework of completion of the interactive educational module “Organization of Hospitality Services”. The tasks of the research are: to examine the theoretical aspects of formation, application and significance of interactive educational modules; to determine requirements, aim, structure and position of the interactive educational module in the education process. In the paper, the theoretical aspects of formation of interactive educational modules are examined; the content of the interactive educational module “Organization of Hospitality Services”, which is implemented within the framework of the study programme “Hospitality Management”, is offered; requirements, aim, structure and position of interactive educational module in the education process are determined. The opportunities of application of the interactive educational module “Organization of Hospitality Services” are wide enough: it may be applied not only in the training process of hospitality industry specialists, but also in order to raise the qualification level of managers at the intermediate level. A pilot research study concluded that completion of theoretical studies is not sufficient enough in order to acquire professional competencies at the highest level. The authors of the paper suggest acquiring practical skills, which is extremely important. The research methods: the logical and constructive methods, the scientific induction method, synthesis, document analysis, the monographic method, the graphic method.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

  • Inese Silicka, Rezekne Higher Education Institution, Rezekne
    Mg.soc.sc., lecturer at the Faculty of Economics and Management
  • Iveta Dembovska, Rezekne Higher Education Institution, Rezekne
    Mg.oec., lecturer at the Faculty of Economics and Management

References

ALEKSANDROU, A., FIELD, K. (2005). The continuing Professional Development of Education) London, Simposium Books..(pp.9-24)

ANESTIS, K., FOTIADIS, M. S. (2015) Developing a framework for designing an Events Management Training Simulation (EMTS). Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education,Vol.16, p. 59–71.

Descriptor of the Hospitality Management study programme. (2011) “Utena College feasibility study regarding Business and Management, as well as Tourism and Recreation areas of study of international joint study program development and implementation“ project code No. VP1-2.2- ŠMM -07-K-02-022.

HARGREAVES, D. (2004) Personalising Learning Next Steps in Working Laterally. London, Specialist School Type.

Inovatīvas pieejas vispārpedagoģisko priekšmetu bloka īstenošanā. Studiju programma „Skolotājs” Izglītības zinātņu modulis. (2013) Prof. Dr.paed. Blūma D. vadībā. Rīga, Latvijas Universitāte.

IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJAS PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS ADMINISTRĀCIJA. (2007) Vienotas metodikas izstrāde profesionālās izglītības kvalitātes paaugstināšanai un sociālo partneru iesaistei un izglītošanai. Teorētiskais pamatojums. Retrieved April 12, 2015, from http://visc.gov.lv/ profizglitiba/dokumenti/metmat/09_teor_pamatojums.pdf

LANKA, A. (2005) Mūsdienu didaktika postmodernisma kontekstā. Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti. 8.sēr. ”Humanitārās un sociālās zinātnes”., 8.sēj., 7.-13. lpp.

LATVIJAS REPUBLIKA LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA. Profesiju klasifikators. Retrieved April 17, 2015, from: http://www.lm.gov.lv/text/80

LR REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS UN PAŠVALDĪBU LIETU MINISTRIJA. Nacionālais attīstības plāns 2007 - 2013.gadam. Retrieved April 15, 2015, from: http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/tap/lv/?doc=13524

LŪKA, I. (2007) Studentu profesionālās angļu valodas kompetences veidošanās tūrisma studijās. Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. Promocijas darbs pedagoģijas zinātņu doktora grāda iegūšanai. Retrieved April 14, 2015, from: https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/4998/7384- Ineta_Luka_2008.pdf?sequence=1&isAllowed=y

PĀRRESORU KOORDINĀCIJAS CENTRS. Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014-2020.gadam. Sk. 16.04.2015. Pieejams: http://www.varam.gov.lv/lat/pol/ ppd/ilgtsp_att/?doc=13858

ROZENBLATS, J. (1998). Profesionālo vērtību veidošanās audzēkņu un skolotāju pedagoģiskajā mijiedarbībā Tehniskajā ģimnāzijā. Promocijas darbs. Rīga, LU. 22-23 p.

RUBENE, Z. (2004) Kritiskā domāšana studiju procesā. Rīga, LU Akadēmiskais apgāds, 246 lpp.

VALSTS IZGLĪTĪBAS SATURA CENTRS. Profesiju standarti. Sk. 17.04.2015. Pieejams http://visc.gov.lv/profizglitiba/standarti.shtml

WICHARD, Z., HANS, O. (2015) Aligning principles and practice in problem-based hospitality management education. Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education,Vol. 16, p. 22–29.

ŽOGLA, I. (2001) Didaktiskie modeļi augstskolā. Skolotājs, Nr. 6(30), 19.-26.lpp.

КАРЕВА, А. В. (2009) К вопросу о формировании правовой компетенции специалиста социально - культурного сервиса и туризма . Педагогическое обр азование в России. No 4. c. 145-152.

РАДЫГИНА Е.Г. (2012a) Технологии гостиничной деятельности: учебно-метод. пособие по организации самостоятельной работы студентов. Урал. гос. пед. ун-т. Екатеринбург.

РАДЫГИНА, Е. Г. (2014) Pазвитие профессиональных компетенций работника сферы гостеприимства в рамках освоения образовательного модуля «регистрация гостя. Педагогическое образование в России. 2014. № 2 Retrieved April 16, 2015, from http://journals.uspu.ru/attachments/article/ 597Педагогическое образование в России_2014_2_ст. 07.pdf

РАДЫГИНА, Е.Г. (2012b). Технологии гостиничной деятельности: учебно-практ. пособие по подготовке и выполнению лабораторных работ по направлению подготовки «101100 –Гостиничное дело». Урал. гос. пед. ун-т. Екатеринбург.

РАДЫГИНА, Е.Г. (2011) Формирование готовности студентов к профессиональным взаимодействиям в сфере гостеприимства. Педагогическое образование в России. No2.c. 211-221.

Downloads

Published

2015-10-21