SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL TOURISM IN LATGALE

Authors

  • Iveta Dembovska Rēzeknes Augstskola, Rēzekne
  • Inese Silicka Rēzeknes Augstskola, Rēzekne

DOI:

https://doi.org/10.17770/lner2014vol1.6.1166

Keywords:

green certificate, rural tourism, sustainable development

Abstract

The article discusses theoretical aspects of rural tourism and its sustainable development, as well as focuses on rural tourism development issues and the socio-economic situation. The present article critically reviews the development of rural tourism in Europe, the meaning of various national eco-labels in the development of rural tourism, and the tools of sustainable development of Latvia, their nature and the role in the development of .rural tourism. The authors have also explored the range of “environmentally friendly” rural tourism offers in Latgale region and developed a new offer.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

  • Iveta Dembovska, Rēzeknes Augstskola, Rēzekne
    Mg.oec., lektore
  • Inese Silicka, Rēzeknes Augstskola, Rēzekne
    Mg.soc.sc., lektore

References

Holovejs K., Tūrisma bizness. Rīga: Jāņa Rozes apgāds,1999.

Kļaviņš M. u.c. Vide un ilgtspējīga attīstība. Rīga: 2010.

Knowd I., Rural tourism:Panacea and Paradox. University of Western Sydney, 2001.

Lauku Ceļotājs. Pārskats par Ilgtspējīga Lauku Tūrisma Attīstību Latvijā. 2006.

Lauku Ceļotājs. Pētījums „Lauku tūrisma ilgtspējīga attīstība Latvijā”. 2004.

Miltojevic V., Cultural dimension of sustainable development as apresumtion of local communities development. University of Niš:2011.

Pakurar M., Definition of rural tourism and its characteristics in the northen great plain redion. 2008.

Todorovic M., u.c. Rural tourism in Serbia as a way of development in undevelop regions. 2009.

Weaver D., Sustainable tourism: Theory and Practice. Oxford: 2006.

Atkritumu pārstrāde. [tiešsaiste]. Vides risinājumu mājas lapa. [atsauce 27.01.2014.]. Pieejas veids: http://www.videsrisinajumi.lv/index.php?option= com_content&view=article&id=69&Itemid=135&lang=lv

Cilvēks. [tiešsaiste]. Vides risinājumu mājas lapa. [atsauce 22.01.2014.]. Pieejas veids: http://www.videsrisinajumi.lv/index.php?option=com_content&view= article&id=67&Itemid=119&lang=lv

Ēka. [tiešsaiste]. Vides risinājumu mājas lapa. [atsauce 28.12.2013.]. Pieejas veids: http://www.videsrisinajumi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=72&Itemid=138&lang=lv

Ilgtspējīga attīstība. [tiešsaiste]. ISEC publikācija. [atsauce 22.01.2014.]. Pieejas veids: http://www.dzm.lu.lv/kim/IT/K_12/default.aspx@tabid=21&id= 610.html

Kadiķis N., u.c. Latvijas ilgtspējīgās attīstības indikatoru pārskats 2006.[tiešsaiste]. Latvijas vides, ģeoloģijas un metoroloģijas centra mājas lapa. [atsauce 20.11.2013.]. Pieejas veids: http://www.meteo.lv/upload_file/ Profesionala_informacija/IAIP_2006/IEVADS.pdf

Kas ir ilgtspējīga attīstība?[ tiešsaiste]. Nacionālās attīstības plāns. [atsauce 20.02.2013.]. Pieejas veids: http://www.nap.lv/page/8

Kvalitāte Eiropas Lauku tūrismā. [tiešsaiste]. Lauku Ceļotāja publikācija. [atsauce 20.03.2013.]. Pieejas veids: http://www.celotajs.lv/cont/prof/proj/ Leonardo2008/Doc/Leaflet_Publisher_Qualitool_lv.pdf

Latvijas ilgtspējīgas attīstības indikatoru pārskats. [tiešsaiste]. LVA mājas lapa. [atsauce 26.02.2013.]. Pieejas veids: http://www.lva.gov.lv/produkti/ liaip2003/

Latvijas tūrisma attīstības pamatnostādnes 2009-2015.gadam (informatīvā daļa). [tiešsaiste] Ekonomikas Ministrijas mājas lapa.[atsauce 27.01.2014.] Pieejas veids: www.em.gov.lv

Latvijas tūrisma attīstības pamatnostādnes 2014. – 2020.gadam projekts. (Informatīvā daļa). [tiešsaiste] Ekonomikas Ministrijas mājas lapa.[atsauce 27.01.2014.] Pieejas veids: http://em.gov.lv/em/2nd/?cat=30128

Lauku tūrisma definīcija. [tiešsaiste]. Lauku Ceļotāja mājas lapa. [atsauce 20.01.2014.]. Pieejas veids: http://www.celotajs.lv/cont/prof/assoc/ definition_lv.html

Lauku tūrisma naktsmītnes.[tiešsaiste]. Lauku Ceļotāja mājas lapa. [atsauce 14.11.2013.]. Pieejas veids: http://www.celotajs.lv/cont/cntr/accomm/ country_lv.html

Lauku tūrisms. [tiešsaiste]. Dolceta mājas lapa. [atsauce 14.12.2013.]. Pieejas veids: http://www.dolceta.eu/latvija/Mod5/Lauku-t%C5%ABrisms.html

Pasaules tūrisma ētikas kodekss. [atsauce 15.01.2014.] Pieejas veids: http://ethics.unwto.org/sites/all/files/docpdf/latvia.pdf

Tūrisma likums. [tiešsaiste]. Likumi.lv. [atsauce 12.12.2013.]. Pieejas veids: http://www.likumi.lv/doc.php?id=50026

„Zaļais sertifikāts”. [tiešsaiste] Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.[atsauce 27.01.2014.] Pieejas veids: http://www.varam.gov.lv/lat/ lidzd/pad/zs/?doc=432

Downloads

Published

2014-10-21