MUNICIPAL LIVING PREMISES RENT PROBLEMS

Authors

  • Agita Semjonova Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Rēzekne

DOI:

https://doi.org/10.17770/iss2023.7404

Keywords:

contract period, contract termination, tenancy agreement

Abstract

The need for a place to live has always been a pressing problem for society. Several municipalities in Latvia are building new rental houses to provide their residents with a place to live. However, not all residents have the opportunity to apply for a municipal apartment for rent it. The problems also affect the municipalities themselves, which often end up in the role of hostages in the fight with tenants who do not pay rent, as well as when concluding rental agreements in order to fulfil the requirements of the law.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Civilprocesa likums. (14.10.1998). Latvijas Republikas likums, red. uz 29.03.2023. https://likumi.lv/ta/id/50500-civilprocesa-likums

Dzīvojamo telpu īres likums. (17.03.2021). Latvijas Republikas likums, red. uz 07.05.2023. https://likumi.lv/ta/id/322216-dzivojamo-telpu-ires-likums#p24

Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. (06.12.2001). Latvijas Republikas likums, red. uz 15.01.2022. https://likumi.lv/ta/id/56812-par-palidzibu-dzivokla-jautajumu-risinasana

Pašvaldību likums. (20.10.2022). Latvijas Republikas likums. https://likumi.lv/ta/id/ 336956-pasvaldibu-likums

Dārziņa, L. (06.03.2019). Pašvaldība var piešķirt dzīvokli likumā īpaši noteiktos gadījumos. https://lvportals.lv/e-konsultacijas/16422-pasvaldiba-var-pieskirt-dzivokli-likuma-ipasi-noteiktos-gadijumos-2019

Krauze, R. (2005). Par dzīvojamo telpu īri. Likums ar komentāriem. Otrais papildinātais izdevums. Tiesu namu aģentūra.

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta 2018. gada 13. jūlija spriedums lietā Nr. A420296316, SKA-1020/2018. https://www.at.gov.lv/ downloadlawfile/5559

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta 2011. gada 12. oktobra spriedums, Nr. SKC-292/2011. https://www.at.gov.lv/lv/tiesu-prakse/ judikaturas-nolemumu-arhivs/civillietu-departaments/hronologiska-seciba?year=2011

Ose, D. (26.10.2021). Tiesvedības īpatnības dzīvojamo telpu īres lietās. Jurista Vārds, 43 (1205), 71-74.

Downloads

Published

2023-12-18