CONFLICT OF INTEREST IN PUBLIC PROCUREMENT

Authors

  • Karina Mašarska Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Rēzekne

DOI:

https://doi.org/10.17770/iss2023.7403

Keywords:

conflict of interest, procurement commission, public procurement

Abstract

Public procurement is complex mechanism that involves taxpayers’ money and consists of several stages – planning, defining of procurement subject, development of procurement documentation, evaluation of received offers, conclusion, amendment and termination of the procurement contract. All these aspects are mostly covered by responsible authorities in the guidelines and explanations. However, the aspect of the conflict of interest, which can affect all the mentioned stages, has not been so widely studied and explained. This topic is extremely relevant because failure to prevent the conflict of interest in time can even lead to a 100% financial correction in projects co-finances by European Union funds

Downloads

Download data is not yet available.

References

Iepirkumu uzraudzības biroja nolikums. (26.10.2004). Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr. 893. https://likumi.lv/ta/id/95643-iepirkumu-uzraudzibas-biroja-nolikums

Komercnoslēpuma aizsardzības likums. (28.02.2019). Latvijas Republikas likums. https://likumi.lv/ ta/id/305532-komercnoslepuma-aizsardzibas-likums

Lisabonas Līgums, ar ko groza Līgumu par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu. (13.12.2007). Eiropas Savienības līgums. https://likumi.lv/ta/lv/starptautiskie-ligumi/id/1642

Par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) 1301/2013, (ES) Nr. 1303/3013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012. (18.07.2018). Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 2018/1046. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=celex:32018R1046

Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā. (25.04.2002). Latvijas Republikas likums, red. uz 01.04.2023. https://likumi.lv/ta/id/61913-par-interesu-konflikta-noversanu-valsts-amatpersonu-darbiba

Publisko iepirkumu likums. (15.12.2016). Latvijas Republikas likums, red. uz 01.01.2023. https://likumi.lv/ ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums

Eiropas Savienības Tiesas piektās palātas 2015. gada 12. marta spriedums lietā Nr. C-538/13. https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=162829&pageIndex=0&doclang=LV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2601822

Eiropas Savienības Vispārējās tiesas otrās palātas 2015. gada 13. oktobra spriedums lietā Nr. T-403/12 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:62012TJ0403

Finanšu ministrija (17.01.2023). Īstenos projektu jaunas IUB Publikāciju vadības sistēmas izveidei. https://lvportals.lv/dienaskartiba/348188-istenos-projektu-jaunas-iub-publikaciju-vadibas-sistemas-izveidei-2023

Iepirkumu uzraudzības biroja Iesniegumu izskatīšanas komisijas 2023. gada 14. februāra lēmums Nr. 4-1.2/23-13/4. https://info.iub.gov.lv/lv/meklet/pt/complaint/

Iepirkumu uzraudzības birojs. (2023). Statistika. https://www.iub.gov.lv/lv/statistika

Jurich, J. (2012). International Approaches to Conflicts of Interest in Public Procurement: A Comparative Review. European Procurement & Public Private Partnership Law Review, 7(4), 242.-257. https://doi.org/10.21552/EPPPL/2012/4/151

Konkurences padomes 2021. gada 30. jūlija lēmums lietā Nr. KL2.2-31918. https://lemumi.kp.gov.lv/ files/documents/21210809_L%C4%93mums_Publiskojam%C4%81_versija.pdf.

Pļaviņa, K. (22.12.2020). Interešu konflikts publiskajā iepirkumā un zaudējumu piedziņa: Vispārējās tiesas judikatūra. Jurista Vārds, 51/52 (1161/1162), 41.-46.

Pucēna, L. (12.03.2020). Interešu konflikta problemātika ES fondu projektu publiskajos iepirkumos. Jurista Vārds, 19 (1129), 27.-32.

The Organisation for Economic Co-operation and Development. (2016). Preventing Corruption in Public Procurement. https://www.oecd.org/gov/ethics/Corruption-Public-Procurement-Brochure.pdf

Valsts reģionālās attīstības aģentūra. (22.01.2022). Elektronisko iepirkumu sistēma. https://www.vraa.gov.lv/lv/elektronisko-iepirkumu-sistema

Downloads

Published

2023-12-18