THE ACTIVITIES OF THE COURT OF JUSTICE AND DOCUMENT MANAGEMENT IN LATVIA

Authors

  • Ilona Vasiļonoka Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

DOI:

https://doi.org/10.17770/iss2019.5314

Keywords:

document management, normative, regulation

Abstract

The Court is a publicly important institution. Ensuring the maintenance, preservation and quality of data management of its documents is a priority for the courts, as documentation of court orders is one of the most important conditions for the proper organization of court proceedings in accordance with the procedural norms of the legislation in force. One of the prerequisites for efficient document management in an institution is document management based on the requirements of quality management and regulatory enactments. This can be ensured by consistent compliance with regulatory requirements of the quality management system

Downloads

Download data is not yet available.

References

Arhīvu likums (11.02.2010.). LR likums ar groz. līdz 06.12.2017. https://likumi.lv/ta/id/205971-arhivu-likums, sk. 14.04.2019.

Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi (06.11.2012.). LR Ministru kabineta noteikumi Nr. 748. https://likumi.lv/doc.php?id=252615, sk.11.04.2019.

Latvijas Republikas Satversme (15.02.1922.). LR likums ar groz. līdz 01.01.2019. https://likumi.lv/ta/id/57980-latvijas-republikas-satversme, sk. 14.04.2019.

Par tiesu varu (15.12.1992.). LR likums ar groz. līdz 28.11.2018. https://likumi.lv/doc.php?id=62847, sk. 10.04.2019.

Tieslietu ministrija (19.06.2017.). Rajona (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu lietvedības organizēšanas noteikumi. Iekšējie noteikumi Nr. 1-2/19. https://www.ta.gov.lv/UserFiles/1507115664_Tiesu%20lietved %C4%ABbas%20organiz%C4%93%C5%A1anas%20noteikumi%202017.pdf, sk. 14.04.2019.

Tiesu administrācija (22.10.2014.). Apgabaltiesas, rajona (pilsētas) tiesas un rajona (pilsētas) tiesas zemesgrāmatu nodaļas lietu un dokumentu nomenklatūras veidošanas kārtība. Iekšējie noteikumi Nr. 1-3/13. https://www.tiesas.lv/Media/Default/Page/ieksejie%20noteikumi.pdf, sk. 14.04.2019.

Tiesu administrācija (26.06.2008.). Rajona (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu apmeklētāju apkalpošanas standarts. Iekšējie noteikumi Nr.1-3/40. https://tiesas.lv/normativie-akti-2, sk. 11.04.2019.

Downloads

Published

2019-05-18

Issue

Section

Applied History. Archival Science. Communication Science