EXERCISE RIGHT OF PRE-EMPTION FOR THE IMPLEMENTATION OF MUNICIPAL FUNCTIONS

Authors

  • Rolands Siliņš Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

DOI:

https://doi.org/10.17770/iss2019.5293

Keywords:

municipality, public interests, right of pre-emption

Abstract

There are identified problems in regulatory framework, for example, there is a possibility of circumventing the decisions of the municipality to exercise the right of pre-emption. Municipality can’t use the right of pre-emption of proportion real estate. Research contain original solutions of regulatory framework improvement.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Civillikums (28.01.1937.). LR likums ar groz. līdz 01.01.2017. https://likumi.lv/doc.php?id=225418, sk. 29.04.2019.

Koncepcija par nekustamo īpašumu tiesību nostiprināšanas procedūru vienkāršošanu (11.02.2009.). Apstiprināta ar LR Ministru kabineta rīkojumu Nr.98. https://likumi.lv/doc.php?id=187696, sk. 29.04.2019.

Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem (28.09.2010.). LR Ministru kabineta noteikumi Nr.919. https://likumi.lv/doc.php?id=218839, sk. 29.04.2019.

Par Pasākumu plānu problēmu novēršanai nekustamo īpašumu darījumu jomā (13.02.2006.). LR Ministru kabineta rīkojums Nr.80 https://likumi.lv/ta/id/128226, sk.29.04.2019.

Par pašvaldībām (19.05.1994.). LR likums ar groz. līdz 06.11.2015. https://likumi.lv/doc.php?id=57255, sk. 29.04.2019.

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums (19.07.1995.). LR likums ar groz. līdz 01.04.2018. https://likumi.lv/doc.php?id=36190, sk.29.04.2019.

Briede, J. (zin. red.), (2013). Administratīvā procesa likuma komentāri. A un B daļa. Rīga: Tiesu namu aģentūra. 1058 lpp.

Čepāne, I., Statkus, S. (25.01.2005.). Pašvaldības teritorijas plānojums kā nekustamā īpašuma tiesību aprobežojums. Jurista Vārds, Nr. 3, 7. lpp.

Danovskis, E. (2012). Publisko un privāto tiesību dalījuma nozīme un piemērošanas problēmas Latvijā. Promocijas darbs. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. 212 lpp.

Jūrmalas pilsētas dome (2018). Par informatīvo ziņojumu „Latvijas zemes apsaimniekošanas politika”. https://www.lps.lv/uploads/docs_module/LPSatzp_051018_VSS-967_Jurmala.pdf, sk. 29.04.2019.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (2003). Publiskais pārskats, 29 lpp. https://www.knab.gov.lv/upload/free/parskati/knab_publiskais_parskats_2003.pdf, sk. 29.04.2019.

Latvijas Republikas Valsts kontrole (2019). Lietderības revīzijas. http://www.lrvk.gov.lv/reviziju-rezultati/kas-ir-revizija/reviziju-veidi/lietderibas/, sk. 29.04.2019.

Pleps, J., Pastars, E., Plakane, I. (2004). Konstitucionālās tiesības. Rīga: Latvijas Vēstnesis. 732 lpp.

Švemberga, A. (15.06.2010.). Pašvaldību pirmpirkuma tiesības – zemesgrāmatā vai teritorijas plānojumā. Jurista Vārds, Nr.94, 7.lpp.

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2011.gada 3.marta spriedums lietā Nr. A42543007, SKA – 70/2011.

Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2007. gada 26. aprīļa spriedums lietā Nr. 2006-38-03. http://www.satv.tiesa.gov.lv/wp-content/uploads/2016/02/2006-38-03_Spriedums.pdf, sk. 29.04.2019.

Downloads

Published

2019-05-18

Issue

Section

Law Science