HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE FOSTER FAMILY'S UNDERSTANDING AND ITS TYPES

Authors

  • Tatjana Bondarenko Rezekne Academy of Technologies (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/iss2018.4269

Keywords:

child, foster family, out-of-family care

Abstract

In the paper are researched the historical origins of the development of the foster families. The definition of foster family and its development, the lack of the amount of power of foster family are researched. The necessary solving of the improvement the situation is offered. The kinds of foster family are inspected as the kinds of foster families which do not have the legal regulation for its power and there is a necessity of the introduction of new specialized foster families. The statistical data were researched and it was found necessary to accelerate and facilitate the removal of family members removed from the foster family after the introduction of a single foster family register, so that children are not placed in institutionalized out-of-home care.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bāriņtiesu likums (22.06.2006.). LR likums ar groz. līdz 31.08.2018. https://likumi.lv/ta/id/139369-barintiesu-likums, sk. 09.05.2018.

Bērnu tiesību aizsardzības likums (19.06.1998.). LR likums ar groz. līdz 31.05.2018. https://likumi.lv/ doc.php?id=49096, sk. 07.05.2018.

Civillikums (28.01.1937.). LR likums ar groz. līdz 29.10.2015. https://likumi.lv/ta/id/90223-civillikums-pirma-dala-gimenes-tiesibas, sk. 07.05.2018.

Balodis, K. (2007). Ievads civiltiesībās. Rīga: Zvaigzne ABC. 383 lpp.

Birziņa, L. (1997). Romiešu tiesības. Rīga: Poligrāfs. 219 lpp.

Dod pieci (2017). Kam palīdzēs plecs. https://dod.pieci.lv/faqs/kam-palidzes-plecs/, sk. 05.05.2018.

Goldmane, S., Kļaviņa, A., Misāne, I., Straube, L. (2013). Pasaules vēsture pamatskolai 2. Rīga: Zvaigzne ABC. 104 lpp.

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija (2018). Vēsture. https://www.sosbernuciemati.lvlv/par-mums/ vesutre/, sk. 03.05.2018.

LSM.lv ziņu redakcija (06.04.2018.). Audžuģimenēs pirmo reizi vairāk bērnu nekā iestādēs. https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/audzugimenes-pirmo-reizi-vairak-bernu-neka-iestades.a273919/, sk. 05.05.2018.

Misāns, I., Pāvulāns, V. (1997). Viduslaiku vēsture pamatskolai. Rīga: Zvaigzne ABC. 270 lpp.

Smiltiņa, J. (06.03.2018.). Specializēto audžuģimeņu apmācību pilotprojekts. http://www.krize.lv/ specializeto-audzugimenu-apmacibu-pilotprojeks/, sk.28.04.2018.

Sociālo pakalpojumu aģentūra (31.10.2016.) OAK projekts “Drošu ģimenes vidi Latvijas bērniem”, pētījums. www.bti.gov.lv/in-site/tools/download.php?files, 28.04.2018.

Uzdevumi.lv (2018). Kārtu sabiedrība un ikdienas dzīve viduslaikos. http://www.uzdevumi.lv/p/pasaules-vesture/7-klase/kartu-sabiedriba-un-ikdienas-dzive-viduslaikos-7397/re-1effacc9-6876-466f-b336-59c1ae26743d, sk. 03.05.2018.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (2018). Viesģimenes. http://www.bti.gov.lv/lat/arpusgimenes_ aprupe/viesgimenes/, sk.28.04.2018.

Zemītis, B. (2003). Ārvalstu valsts un tiesību vēsture. Rīga: Biznesa augstskola Turība. 300 lpp.

Jēkabpils rajona tiesas 2015.gada 10.decembra spriedums lietā Nr. 116015115. https://manas.tiesas.lv/ eTiesasMvc/lv/nolemumi, sk. 28.04.2018.

Downloads

Published

2019-03-19

Issue

Section

Law Science