THE INTERACTION OF LAND MARKET AND ECONOMIC DEVELOPMENT TENDENCIES

Authors

  • Sintija Slavika B.oec., Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (LV)
  • Jeļena Volkova Mg.oec.,lektore, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (LV)
  • Aija Čerpinska Mg.soc.sc., lektore, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/iss2017.3046

Abstract

In the research are discovered land market specificity and development trends, are determined influencing factors of the economy and factors of land market development trends, which can influencing the process in Latvian economy. In conclusion, there are forward proposals for future of land market and economy development in Latvia.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ābika, L. (2008). Nodokļi un to ietekme uz ekonomiskas attīstību Latvijā. Latvijas Universitātes raksti. Ekonomika. (737.sēj.). Rīga: Latvijas Universitāte, 10.lpp.

Blūzma, O. (2015). Latvijas „zelta vīzas”- risinājums īstermiņa. Kas pēc tam? https://www.makroekonomika.lv/latvijas-zelta-vizas-risinajums-istermina-kas-pec-tam, sk.07.05.2017.

Dzedulis, Z. (2016.g. febr.). Zemei pircēju vairāk nekā pārdevēju. Agro Tops. Februāris, 8.-9.lpp.

Latio. (2012). Nekustamais īpašums Latvijā 1991.-2012. Latio,15.lpp.

Pabērza, A. (2003.g., 25.febr.). Nekustamais īpašums: stabils un pievilcīgs ieguldījums. http://www.db.lv/laikraksta-arhivs/citas/nekustamais-ipasums-stabils-un-pievilcigs-ieguldijums-332250, sk.08.04.2016.

Skribans, V. (2010). Darbaspēka migrācijas ietekme uz darba tirgu Latvijā. Latvijas Universitātes raksti, (758.sēj.). Rīga: Latvijas Universitāte, 189.lpp.

Valsts zemes dienests. (2016). Pārskats par kadastrālo vērtību bāzes izstrādi 2016. gadam. http://www.vzd.gov.lv/files/kopejais_2016.pdf, sk.12.04.2017.

Centrālās statistikas pārvaldes datubāze. Ekonomiskās aktivitātes, nodarbinātības un bezdarba līmenis. http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/Sociala/Sociala__ikgad__nodarb/NB0020.px/table/tableViewLayout1/?rxid=562c2205-ba57-4130-b63a-6991f49ab6fe, sk.12.05.2017.

Vītola, K. (2010). Latvijas nekustamā īpašuma tirgus ietekmes uz tautsaimniecību ekonometriskais novērtējums. Promocijasdarbs. Latvijas Universitāte, 24.lpp. https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/5049/16741-Kristine_Vitola_2010.pdf?sequence=1&isAllowed=y, sk.12.05.2016.

Valsts zemes dienests. (2016). Pārskats par kadastrālo vērtību bāzes izstrādi 2016. gadam. http://www.vzd.gov.lv/files/kopejais_2016.pdf, sk.12.05.2017.

Centrālās statistikas pārvaldes datubāze. Banku rādītāji. http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/arhivs/arhivs__ikgad__banku/BR0010.px/?rxid=cdcb978c-22b0-416a-aacc-aa650d3e2ce0, sk. 14.04.2017.

Centrālās statistikas pārvaldes datubāze. Iekšzemes kopprodukts. http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/ekfin/ekfin__ikgad__ikp/IK10_0010.px/table/tableViewLayout1/?rxid=cdcb978c-22b0-416a-aacc-aa650d3e2ce0, sk.14.04.2017

Valsts zemes dienests. (2015). Nekustamā īpašuma tirgus pārskats. http://kadastralavertiba.lv/wp-content/uploads/2016/03/Kreditesana_-parskats_preciz_publicets.pdf, sk. 12.05.2017.

Valsts zemes dienests. (2016). Nekustamā īpašuma tirgus pārskats. Lauku zemes tirgus pārskats. http://www.vzd.gov.lv/files/liz_parskats_2_08092016.pdf, sk.06.01.2017.

Пукъянсков, А.М. (2012). Bозрастающаяа зависимость рынка недвижемости от глобальных факторов. Bulletin of PNU., vol.25, Issue 2, p. 207-214. Retrieved April 14, 2014 from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=82234526&site=ehost-live

Downloads

Published

2017-05-20

Issue

Section

Economics and Management