KRIMINĀLATBILDĪBA PAR NELIKUMĪGĀM DARBĪBĀM AR FIZISKAS PERSONAS DATIEM

Authors

  • Agita Papkova Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
  • Aija Jermacāne Zinātniskā vadītāja, Mg.iur., docente

DOI:

https://doi.org/10.17770/iss2017.3022

Keywords:

data protection, history, law, personal data

Abstract

The author of the article analyzed historical aspects of personal data protection in criminal law, and historical change of the legal framework. "Personal Data Protection" is a new concept because in international legal framework appears only in the second half of the 20th century, in Latvia it was 21st century. This is an interdisciplinary issue as legally regulated not only in the criminal justice sector, but also in the administrative sector. That is relatively little studied issue. In recent years, the issue has become topical in connection with 2016 Personal Data Protection Regulation, personal data processing amount increases and variety of personal data breaches. Article aims - find out data protection historical aspects and legal framework developments.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Biometrijas datu apstrādes sistēmas likums [tiešsaiste]. LR 21.05.2009. likums ar groz. līdz 10.05.2017. [atsauce 08.05.2017.]. Pieejas veids: https://likumi.lv/doc.php?id=193111

Charter of fundamental rights of the european union [tiešsaiste]. ES 18.12.2000. harta [atsauce 08.05.2017.]. Pieejas veids: http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. [tiešsaiste]. EP 04.11.1950. konvencija [atsauce 08.05.2017.]. Pieejas veids: http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf

Fizisko personu datu aizsardzības likums [tiešsaiste]. LR 23.03.2000. likums ar groz. līdz 10.05.2017. [atsauce 08.05.2017.]. Pieejas veids: https://likumi.lv/doc.php?id=4045

Konvencija “Par personas aizsardzību attiecībā uz personas datu automātisko apstrādi”. EP 28.01.1981. konvencija [atsauce 08.05.2017.]. Pieejas veids: https://likumi.lv/ta/lv/starptautiskie-ligumi/id/1181

Krimināllikums [tiešsaiste]. LR 17.06.1998. likums ar groz. līdz 10.05.2017. [atsauce 08.05.2017.]. Pieejas veids: https://likumi.lv/doc.php?id=88966

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss [tiešsaiste]. LR 07.12.1984. likums ar groz. līdz 10.05.2017. [atsauce 08.05.2017.]. Pieejas veids: https://likumi.lv/doc.php?id=89648

Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Kriminālkodekss. Latvijas PSR Tieslietu ministrija. Rīga: “Avots”, 1984. 551. lpp.

Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija [tiešsaiste]. ES, 13.12.2007. līgums [atsauce 08.05.2017.]. Pieejas veids: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT

Regula 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti [tiešsaiste]. ES 27.04.2016. regula [atsauce 08.05.2017.]. Pieejas veids: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

MINCS, P., LAUVA, J. Sodu likums ar komentāriem. Rīga: Valsts tipogrāfija, 1936. 385.lpp.

NIEDRE, A. Latvijas Kriminālkodekss un komentāri pie atsevišķiem Latvijas Kriminālkodeksa pantiem. Rīga: SIA"TIC", 1998. 330 lpp.

NIEDRE, A. Latvijas Kriminālkodekss. Rīga : Pilnīgi atklāti, 1994. 207 lpp.

RUĶERS, M. Fizisko personu datu aizsardzības likuma komentāri. Rīga: SIA "E - Sabiedrības risinājumi", 2008 (SIA "Erante"). 308 lpp.

RUĶERS, M. Personas datu tiesiskā aizsardzība. Rīga: Biznesa Augstskola Turība, 2000. 189 lpp.

Kas ir personas dati? [tiešsaiste]. Cilvēktiesību gids, 16.03.2016. [atsauce 07.05.2017.]. Pieejas veids: http://www.cilvektiesibugids.lv/lv/temas/dati-privatums/kas-ir-datu-aizsardziba/kas-ir-personas-dati

MILT, K. Personas datu aizsardzība [tiešsaiste]. Eiropas Parlaments, 2017. [atsauce 07.05.2017.]. Pieejas veids: http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lv/FTU_5.12.8.pdf

Skaidrojošā vārdnīca [tiešsaiste]. Mākslīgā intelekta laboratorija, 2017. [atsauce 07.05.2017.]. Pieejas veids: http://www.tezaurs.lv/

Statistikas pārskats par krimināllietām pirmajā instancē (27) [tiešsaiste]. Tiesu informācijas sistēma, 2009.-2017. [atsauce 07.05.2017.]. Pieejas veids: https://tis.ta.gov.lv/tisreal?Form=TIS_STAT_O&topmenuid=0&groupid=tisstat

PLAKANS, A., VEZERELS, Č. Patrilineārā ģenealoģija, uzvārdi un ģimenes identitāte: Krievijas impērijas Baltijas guberņas 19. gadsimtā [tiešsaiste]. Latvijas arhīvi, 07.03.2000. [atsauce 07.05.2017.]. Pieejas veids: http://www.arhivi.lv/sitedata/ZURNALS/zurnalu_raksti/28-52-VESTURE-PLakans.pdf

TRAUTMANE, L. Personas kods ir tava identitāte – sargā to [tiešsaiste]. LV. Lv portāls, 05.06.2012. [atsauce 07.05.2017.]. Pieejas veids: http://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/248652-personas-kods-ir-tava-identitate-sarga-to/

Downloads

Published

2017-05-20

Issue

Section

Law Science