LIABILITY OF UNLAWFUL USE OF AUTOMATED DATA PROCESSING SYSTEMS

Authors

  • Karīna Kairiša Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (LV)
  • Aija Jermacāne Zinātniskā vadītāja, Mg.iur., docente (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/iss2017.3016

Keywords:

automatic data processing system, cybercrime

Abstract

The 21st century is called the technological era where information storage takes place on the website. Due to the diversity there is an interest about the acquisition and use of confidential information in malicious intent. Offences in cyberspace are new in modern society and their discovery and observation is independent research question. Illegal access to automated data processing systems is creation of financial loss and persons legitimate interests violation with the material injury. In article are analyzed signs Latvian Criminal law of the article 241st, 243rd and the criteria for the qualification of the criminal offence of composition

Downloads

Download data is not yet available.

References

Krimināllikums [tiešsaistē]. 25.09.2014. [atsauce 08.05.2017.]. Pieejas veids: https://likumi.lv/ta/id/269516-grozijumi-kriminallikuma

Krimināllikums [tiešsaistē]. LR 17.06.1998. likums ar groz. Līdz 15.12.2016. [atsauce 08.05.2017.]. Pieejas veids:https://likumi.lv/doc.php?id=88966

Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību [tiešsaistē]. LR 27.11.2002. likums ar groz.līdz 03.12.015. [atsauce 08.05.2017.]. Pieejas veids: https://likumi.lv/doc.php?id=88966

Krastinš U., Liholaja V. Salīdzināmās krimināltiesības. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2008. 157.lp.

Ķinis, U. Kibernoziegumi. Rīga: Biznesa augstskolas Turība, 2007.413.lpp.

Dimitrova, S. Nacional cybersecurity strategies in member of the European Union. Administratīvā un Kriminālā Justīcija, 2015.g. 4.aprīlis. Nr.73, 54-58.lp.

Ķinis, U. Nodarījumi pret informācijas sistēmas drošību. Jurista Vārds, 2011.g. 27.sept. Nr. 39., 14-18.lp

Ķinis, U. Krāpšana automatizētā adatu apstrādes sistēmā. Jurista Vārds, 2014.g. 15.jūl. Nr. 27. 6-15.lp.

Vaznis, A. Satversme garantē, bet kā ir praksē. Jurista vārds, 2010.g. 30.marts Nr.13., 26-28.lp.

Tiesa beidzot sāk skatīt tā saucamo Neo lietu. Diena. 14.04.2014. [tiešsaitē]Skatīts: 08.05.2017. Pieejas veids: https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/tiesa-beidzot-saks-skatit-ta-deveto-_neo-kriminallietu_-14052167

Downloads

Published

2017-05-20

Issue

Section

Law Science