THE LEGAL CHARACTERIZATION OF THE INSURANCE CONTRACT

Authors

  • Olīvija Tuvi Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
  • Līga Mazure Zinātniskā vadītāja, Dr.iur., asociētā profesore

DOI:

https://doi.org/10.17770/iss2017.3014

Keywords:

insurance, history of insurance, contract, types of contract

Abstract

Human feeling of security is one of the basic needs, so the idea of insurance is already perceived in ancient times. Nowadays the importance of insurance increases, because it is an essential part of national economy, as well as one of the modern society level determinants, because it even provides compulsory insurance to protect important interests. Insurance creates a sense of security in the increasing number of spheres of life, which continues to expand, providing more and more new insurance objects. This work provides insight into history of the idea of insurance contract and summarizes different ideas and problems about the insurance contract and its types.

Downloads

Download data is not yet available.

References

BALODIS, K. Ievads civiltiesībās. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 383 lpp.

ČEVERSS, A., MITTE, S. Starptautiskās komerciālās attiecības. [tiešsaiste]. 26.03.2017., [atsauce 05.05.2017.]. Pieejas veids: http://home.lu.lv/~dainal/SETK/St.%20priv.%20ties/A.%C4%8Cevers-vakara%20nod/V%20tema.doc.

GRAUDIŅA, A. Apdrošināšanas pamati. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 163 lpp.

KALNIŅŠ, V. Romiešu civiltiesību pamati. Rīga: Zvaigzne, 1977. 228 lpp.

NEILANDE, L. Līgumu administrēšana. Līguma būtiskās sastāvdaļas. [tiešsaiste]. 25.03.2017.,[atsauce05.05.2017.]. Pieejas veids: http://www.smiltene.lv/uploads/uploads/Smiltenes%20novada%20dome/Projekti/Projektu_apmacibas/Macibu_materiali/Ligumu%20administresana_I.pdf.

RONE, D. Apdrošināšanas tiesību principu ietekme uz apdrošināšanas atlīdzības izmaksu. [tiešsaiste]. 20.03.2017., [atsauce 05.05.2017.]. Pieejas veids: https://www.dukonference.lv/files/proceedings_of_conf/53konf/tiesibas/Rone.pdf.

SŪNIŅA- MARKEVIČA, K. Apdrošināšana. Rīga: [b.i.], 2003. 143 lpp.

TIHOMIROVA, J. Apdrošināšanas pamati. Mācību līdzeklis. Rēzekne: RA izdevniecība, 2004. 72 lpp.

TORGĀNS, K. Saistību tiesības. Mācību grāmata. Rīga: TNA, 2014. 590 lpp.

DŽERIŅŠ, E., EGLE, M. Par apdrošinātāju nepamatotu atteikumu izmaksāt atlīdzību.. Jurista Vārds, 2014.25.marts..Nr.12, 17.-21.lpp.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti [tiešsaiste]. Starptautiskais akts, 24.10.1995. [atsauce 05.05.2017.]. Pieejas veids: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A31995L0046 .

Civillikums [tiešsaiste]. LR 28.01.1937. likums ar groz. līdz 01.01.2017. [atsauce 05.05.2017.]. Pieejas veids: https://likumi.lv/doc.php?id=225418.

Civilprocesa likums [tiešsaiste]. LR 14.10.1998. likums ar groz. līdz 01.04.2017. [atsauce 05.05.2017.]. Pieejas veids: https://likumi.lv/doc.php?id=50500.

Fizisko personu datu aizsardzības likums [tiešsaiste]. LR 23.03.2000. likums ar groz. līdz 07.03.2014. [atsauce 05.05.2017.]. Pieejas veids: https://likumi.lv/doc.php?id=4042.

Likums „Par apdrošināšanas līgumu” [tiešsaiste]. LR 10.06.1998. likums ar groz. līdz 01.10.2007. [atsauce 05.05.2017.]. Pieejas veids: https://likumi.lv/doc.php?id=48896.

Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likums [tiešsaiste]. LR 07.04.2004. likums ar groz. līdz 01.01.2017. [atsauce 05.05.2017.]. Pieejas veids: https://likumi.lv/doc.php?id=87547.

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu departamenta 2014.gada 14.februāra spriedums lietā Nr. SKC- 17/2014. Pieejas veids: http://at.gov.lv/files/files/skc-17-2014.doc.

Tiesu prakses apkopojums „Par likumu piemērošanu, izšķirot tiesās strīdus, kas saistīti ar sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšanas un to īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgumu saistību izpildi”. Augstākā tiesa, 2005, 13.lpp. Pieejas veids: http://at.gov.lv/files/uploads/files/docs/summaries/2005/Apkopojums_Apdrosinasana%5b2%5d.doc

Downloads

Published

2017-05-20

Issue

Section

Law Science