LOCAL PLAN AND DETAIL PLAN DIFFERENTIATION

Authors

  • Marta Korkla Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (LV)
  • Ilga Krampuža Zinātniskā vadītāja, Mg.iur., Mg.soc.sc., lektore (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/iss2017.3013

Keywords:

Infrastructure, local plan, spatial planning

Abstract

With fast expanding of urbanization and migration of residents, and hence the development of construction and infrastructure, spatial planning with its legal aspects is becoming increasingly important. Spatial planning is a complicated process directed at spatial development, ensuring quality environment with quality infrastructure, rational use of material and human resources, which in turn improves state economy. In Latvia on 1 December 2011 the new Spatial Development Planning Law came into force, which introduced a new local government spatial planning tool – the local plan.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem [tiešsaiste]. LR Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumi. Nr. 628. [atsauce 10.05.2017.]. Pieejas veids: https://likumi.lv/doc.php?id=269842

Teritorijas attīstības plānošanas likums [tiešsaiste]. LR 13.10.2011. likums [atsauce 10.05.2017.]. Pieejas veids: https://likumi.lv/doc.php?id=238807

Teritorijas plānošanas likums [tiešsaiste]. LR 01.01.2011. likums [atsauce 10.05.2017.]. Pieejas veids: https://m.likumi.lv/doc.php?id=63109

ČEPĀNE, I. Pašvaldības teritorijas plānojuma īstenošanas aktuālās tiesiskās problēmas. Tiesību efektivitāte postmodernā sabiedrībā: Latvijas Universitātes 73. zinātniskās konferences rakstu krājums. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2015. 421.-428. lpp.

MEIERE, S. Personas tiesības vērsties tiesā kā būtisks detālplānojumu tiesiskuma kontroles elements.Inovāciju juridiskais nodrošinājums : Latvijas Universitātes 70. konferences rakstu krājums. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2012. 103.-116. lpp.

Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2014. gada 10. oktobra spriedums lietā Nr. 2014-04-03 [tiešsaiste]. LR Satversmes tiesa, 2014. 24lpp. [atsauce 06.05.2017.]. Pieejas veids: http://www.satv.tiesa.gov.lv/wp-content/uploads/2016/02/2014-04-03_Spriedums.pdf

Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2014. gada 9. oktobra spriedums lietā Nr. 2013-19-03 [tiešsaiste], LR Satversmes tiesa, 2014. 35lpp. [atsauce 06.05.2017.]. Pieejas veids: http://www.satv.tiesa.gov.lv/wp-content/uploads/2016/02/2013-19-03_Spriedums.pdf

Lokālplānojuma projekta nekustamā īpašuma “Lielkangari”, Kangari, Ropažu novads teritorijas daļā publiskā apspriešana [tiešsaiste]. Ropazi.lv portāls, 05.03.2016. [atsauce 05.05.2017.]. Pieejas veids: http://ropazi.lv/lv/pasvaldiba/publiskas-apspriesanas/lokalplanojuma-projekta-nekustama-ipasuma-lielkangari-kangari-ropazu-novads-teritorijas-dala-publiska-apspriesana/.

Sabiedriskā un publiskā apspriešana [tiešsaiste]. Babite.lv portāls, 2017. [atsauce 06.05.2017.]. Pieejas veids: http://www.babite.lv/lv/pasvaldiba/sabiedribas-lidzdaliba/sabiedriska-un-publiska-apspriesana/

Teritorijas attīstības plānošanas likums. Likumprojekts [tiešsaite]. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, 01.03.2011. [atsauce 08.05.2017.]. Pieejas veids: http://www.bra.lv/images/editor/Teritorijas%20attistibas%20planosanas%20likums.htm

Uzsākas lokāplānojuma publiskā apspriešana Mūksalas ielā [tiešsaiste]. Rīgas dome, 15.12.2016. [atsauce 05.05.2017.]. Pieejas veids: https://riga.lv/lv/ampnews/uzsakas-lokalplanojuma-publiska-apspriesana-mukusalas-iela?10065

Downloads

Published

2017-05-20

Issue

Section

Law Science