THE RIGHTS OF INDIVIDUALS TO PARTICIPATION IN THE PUBLIC CONSTRUCTION PROCESS, STIPULATED BY THE CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF LATVIA

Authors

  • Ilga Krampuža Mg.iur., Mg.soc.sc., Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/iss2017.3012

Keywords:

building public process, public participation, public consultation

Abstract

In the construction process, many interests come in conflict, which can be contradictory to each other. Conditionally, these interests can be divided into two groups, first of all, neighbours’ interests, mainly attributable to the private laws, secondly, the public or general interests, which are mainly related with the right to a benevolent environment. The above mentioned interests shall be reconciled, based on the basic rights, consolidated in the Constitution of the Republic of Latvia, which, in general, ensure a person's involvement in the public construction process at the constitutional level.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Baugesetzbuch (BauGB [tiešsaiste]. Vācijas Celtniecības kodekss 3.sekcija Baugesetzbuch (BauGB) 23.06.1960. [atsauce 07.05.2017.]. Pieejas veids: https://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/bbaug/gesamt.pdf

Būvniecības likums [tiešsaiste]. LR 09.07.2013. likums ar groz. līdz 10.12.2016.[atsauce 08.05.2017.]. Pieejas veids: https://likumi.lv/doc.php?id=258572

Land Use and Building Act [tiešsaiste]. Somijas Zemes izmantošanas un būvniecības likums 05.02.1999. [atsauce 07.05.2017.] Pieejas veids: http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1999/en199901

Latvijas Republikas Satversme [tiešsaiste]. LR15.02.1922.likums ar groz. līdz 31.05.2016.[atsauce 08.05.2017.]. Pieejas veids: https://likumi.lv/doc.php?id=57980

Par koku ciršanu ārpus meža Dagdas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā [tiešsaiste]. Dagdas novada pašvaldība saistošie noteikumi Nr.6 24.04.2013. [atsauce 08.05.2017.] Pieejas veids: http://www.dagda.lv/fileadmin/Pasvaldiba/Saistosie_noteikumi/2013/not.Nr.6_Par_koku_cirsanu_arpus_meza_Dagdas_novada_teritorija.pdf

Planning and Building Act [tiešsaiste]. Norvēģijas Plānošanas un Būvniecības likums 27.06.2008. [atsauce 08.05.2017.]. Pieejas veids: https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/planning-building-act/id570450/

Planning and buiding Act [tiešsaiste]. Zviedrijas Plānošanas un Būvniecības likums. [atsauce 07.05.2017.]. Pieejas veids: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm

ČEPĀNE, I., STATKUS, S. Pašvaldības teritorijas plānojums kā nekustamā īpašuma tiesību aprobežojums. 2005. Jurista Vārds Nr.3.

ČEPĀNE, I. Sabiedrības tiesību aizsardzības efektivitātes teritorijas plānošanas lietās. Jurista Vārds, 2009.20.janvāris, Nr.3.

DIETZ, T., STERN, C.P. Public Participation in Environmental Assessment and Decision Making. Washington, D.C.: The National Academies Press, 2008, p.11. Washington, D.C.: The National Academies Press, 2008. 306 p.

EHLERS, D. Verwaltung und Verwaltungssrecht im demokratischen und sozialen Rechtsstaat. Grām.: Erichen Hans-Uwe, Allgemeines Verwaltungsrecht, Berlin: Walter de Gruyter, 1995.

KUSIŅŠ, G. 101.pants. Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2011, 864 lpp.

LITVINS, G., MARKOVSKIS, K., RENNER, E., STATKUS, S. Sabiedrības līdzdalība teritorijas plānošanas un būvniecības jautājumos. Rīga: Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS, 2008. 128 lpp.

MEIERE, S. Par sabiedrības ietekmi uz publisko tiesību subjektiem un to lēmumiem. Jurista Vārds, 2001, Nr.3.

PAPARINSKIS, M. Piezīmes par vides tiesībām. Jurista Vārds. 2006.7.novembris, Nr.44.

REGIONAL PLANNING IN FINLAND, ICELAND, NORWAY AND SEWEDEN. Ministry of Environment Forest and Nature Agency. Spatial Planning Department. Denmark: Ministry of Environment Forest and Nature Agency. 2004, 32 pp

Code of good practice for civil participation in the decision- making process. Adopted by the Conference of INGOs at its meeting on 1st October 2009. [tiešsaiste]. [atsauce 06.05.2017.]. Pieejas veids: http://www.coe.int/t/ngo/Source/Code_English_final.pdf

Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2004.gada 27.maija spriedums lietā “Latvijas vides aizsardzības klubs pret Latviju”, sūdzība nr.57829/00 [tiešsaiste]. 2004.gada 12. Februārī. [atsauce 04.05.2017.] Pieejas veids: likumi.lv/doc.php?id=74091

ĢENERĀLADVOKĀTES ELEANORAS ŠARPSTONES [ELEANOR SHARPSTON] SECINĀJUMI [tiešsaiste]. 2009. gada 2. Jūlijs. Lietā C 263/08 Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening pret Stockholms kommun genom dess marknämnd. 02.07.2009. [atsauce 08.05.2017.]. Pieejas veids: https://publications.europa.eu/lv/publication-detail/-/publication/cc1def7b-8933-46fc-886b-fbf4f1cb15ed/language-lv

KANDIL, S. Public Participation Tools. [online] [cited 08.05.2017.] Available from Internet: http://www.epa.gov/international/public-participation-guide/Tools/index.html

Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2004.gada 9.marta spriedums lietā Nr.2003-16-05 [tiešsaiste]. 09.03.2004. [atsauce 08.05.2017.] Pieejas veids: https://likumi.lv/doc.php?id=85347

Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2007. gada 8. februāra sprieduma lietā Nr. 2006-09-03 [tiešsaiste]. 08.02.2007. [atsauce 08.05.2017.]. Pieejas veids: http://www.satv.tiesa.gov.lv/wp-content/uploads/2016/02/2006-09-03_Spriedums.pdf

Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2007. gada 26. aprīļa sprieduma lietā Nr. 2006-38-03 [tiešsaiste]. 26.04.2007. [atsauce 08.05.2017.]. Pieejas veids: http://www.satv.tiesa.gov.lv/wp-content/uploads/2016/02/2006-38-03_Spriedums.pdf

Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2007.gada 28.novembra lēmums lietā Nr.2007-16-03, 28.11.2007 [tiešsaiste] 28.11.2007.. [atsauce 08.05.2017.] Pieejas veids: http://www.satv.tiesa.gov.lv/wp-content/uploads/2016/02/2007-16-03_Lemums_izbeigsana.pdf

Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2008.gada 17.janvāra spriedums lietā Nr. 2007-11-03 [tiešsaiste]. 17.01.2008. [atsauce 08.05.2017.]. Pieejas veids: http://www.satv.tiesa.gov.lv/wp-content/uploads/2016/02/2007-11-03_Spriedums.pdf

Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2008. gada 24. septembra sprieduma lietā Nr. 2008-03-03 [tiešsaiste]. 24.09.2008. [atsauce 02.05.2017.]. Pieejas veids: http://www.satv.tiesa.gov.lv/wp-content/uploads/2016/02/2008-03-03_Spriedums.pdf

Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2011.gada 24.februāra spriedums lietā Nr.2010-48-03. 2011 [tiešsaiste]. 24.02.2011. Pieejas veids: http://www.satv.tiesa.gov.lv/wp-content/uploads/2016/02/2010-48-03_Spriedums.pdf

Spatial planning in Denmark [tiešsaiste]. 2007. [atsauce 08.05.2017.]. Pieejas veids: http://commin.org/upload/Denmark/Spatial_Planning_in_Denmark_2007.pdf

Latvijas Republikas Satversmes tiesneses Kristīnes Krūmas Atsevišķās domas lietā Nr.2008-03-03, 2008 [tiešsaiste]. [atsauce 08.05.2017.]. Pieejas veids: http://www.satv.tiesa.gov.lv/wp-content/uploads/2016/02/2008-03-03_Atseviskas_domas.pdf

Eiropas Padomes Ministru komitejas rekomendācija Nr. Rec (2001) [tiešsaiste]. Apstiprināta Ministru komitejā 2001.gada 6.decembrī. 776.sēdē. [atsauce 08.05.2017.]. Pieejas veids: http://providus.lv/article/eiropas-padomes-ministru-komitejas-rekomendacija-dalibvalstim-par-iedzivotaju-piedalisanos-vieteja-sabiedriskaja-dzive-rec-2001-19

ČEPĀNE, I. Par likumprojektu “Būvniecības likums”.

Downloads

Published

2017-05-20

Issue

Section

Law Science