THE DEVELOPMENT SPIRAL OF PATIENT’S WILL

Authors

  • Līga Mazure Dr.iur., asoc.profesore, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/iss2017.3010

Keywords:

development spiral, patient, will

Abstract

This article is devoted to the research of the historical origin of the patient’s will institute from ancient times to nowadays, thus substantiating the necessity for the civil law’s protection of patient’s will. The expressions of the increasing or decreasing significance of patient’s will, their causes and legal consequences in the specific period of time reflect the nuances of patient’s will and their development when patient’s will as a complex institute is being formed. In general the development spiral of patient's will legal recognition was characterized in the historical development of patient's will institute.

Downloads

Download data is not yet available.

References

ABSE, D. Doctors and patients. Oxford: University Press, 1984. 114 p.

ACKEMECHT, E. H. Geschichte der Medizin. 6.durchges. und erg.aufl. Stuttgart: Enke, 1989.

ARONS, K.Ē. Medicīnas vēsture: senie laiki. Rīga: P.Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs, 1993.

BALODIS, R. Valsts un Baznīca. Rīga: Nordik, 2000. 726 lpp.

BALTIŅŠ, M. Recepte pacienta, ārsta un farmaceita saskarsmes krustpunktā: paliekošais un mainīgais. MATERIA MEDICA. 1999. Nr.10, 5., 6.lpp.

BLŪZMA, V. Romas valsts un tiesības. Kanoniskās tiesības viduslaikos. Lekcijas ārvalstu tiesību vēsturē. Rīga: Ekonomikas un kultūras augstskola, 2002. 72 lpp.

BUIJSEN, M. The Concept of Health Law. Frontiers of European health law: yearbook. European Centre for Advanced Legal Studies in Health Care. Rotterdam: Erasmus University Press, 2000.

CASSELL, E.J. About: Amundsen D.W. Medicine, Society, and Faith in the Ancient and Medieval Worlds. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1996. The New England Journal of Medicine. 1997. Nr.12. [cited 07.04.2017.]. Available from Internet: http://content.njem.org/cgi/content/full/336/12/883.

CUMSTON, C. G. The history of medicine: from time of Pharaohs to the end of the XVIII th century. New York, London: Routledge, 1998. 390 p.

Der Nürnberger Kodex (1947). Dokument des Nürnberger Ärzteprozesses. [cited 07.04.2017.]. Available from Internet: www.ippnw-nuerberg.de/aktivitaet2_1.html.

Der Nürnberger Kodex (1997). [cited 07.04.2017.]. Available from Internet: www.medizinundgewissen.de/archiv/kodex97.html.

DERUMS, V. Baltijas sencilvēku slimības un tautas dziedniecība: monogrāfija. Latvijas PSR Veselības aizsardzības ministrija, Latvijas Eksperimentālās un klīniskās medicīnas Zinātniskās pētniecības institūts. 2.pārstr. un papild.izd. Rīga: Zinātne, 1988. 223 lpp.

Desmit baušļi. Blūzma V., Zemītis G., Osipova S. Ārvalstu tiesību vēstures avoti (no vissenākajiem laikiem līdz 1689.gadam). Rīga: Turība, 2007. 39., 40.lpp.

Entwicklungsschema zur Medizin. [cited 07.04.2017.]. Available from Internet: http://www.gottwein.de/graeca/lex/m_medizin01.php.

GRILL, K. Liberalism, altruism and group consent. Public Health Ethics. 2009. Nr.2(2), p.146-157. [cited 07.04.2017.]. Available from Internet: http://phe.oxfordjournals.org/content/2/2/146.full?maxtoshow=&hits=40&RESULTFORMAT=&fulltext=informed+consent&searchid=1&FIRSTINDEX=120&resourcetype=HWCIT.

HARINGTON, J. The Salerno Book of Health. Images from History of the School of Salernum. [b.v.], [b.i.], 1920. 76., 77.p. [cited 07.04.2017.]. Available from Internet: http://www.umanitoba.ca/libraries/units/health/resources/salerno.html.

Hipokrātiskie raksti: izlase. A.Gailes un A.van Hofas tulk. no sengrieķu val., ievads un komentāri. Rīga: Liepnieks&Rītups, 2003. 449 lpp.

Hipokrāta zvērests. [atsauce 07.04.2017.]. Pieejas veids: http://www.mfd.lv/lv/book/hipokratazverests_lv.htm.

HIPOKRĀTS. Likums. Hipokrātiskie raksti: izlase. A.Gailes un A.van Hofas tulk. no sengrieķu val., ievads un komentāri. Rīga: Liepnieks&Rītups, 2003. 6., 7.lpp.

HIPOKRĀTS. Par vējiem.I, 1-5. Gaile, A. Ārstēšanas māksla Senajā Grieķijā. Doctus. 2002. Nr.3, 53.lpp.

HONSELL, H. Romisches Recht. Berlin, Heidelberg, New York, Barcelona, Budapest, Honkong, London, Mailand, Paris, Santa Clara, Singapur, Tokio: Springer, 1997.

HOMTRICH, J. Der kranke Mensch: Patient oder Kunde? [cited 07.04.2017.]. Available from Internet: http://www.aeksh.de/shae/200202/h022052a.html.

HUPEL, A.W. Topographische Nachrichten von Livl. und Estl. Bd.1. Riga, 1774, S.558. Васильев К.Г. Очерки истории медицины и здравоохранения Латвии. Москва: Медицина, 1964. c. 28.

Ideju vārdnīca: domātāji, teorijas un jēdzieni filozofijā, zinātnē, reliģijā, politikā, vēsturē un mākslā. Adikibi O., Baleins B., Brejī E.u.c. Rīga: Zvaigzne ABC, 1999. 659 lpp.

JAKUBAŅECS, V. Tiesības sabiedrībā. Rīga, [b.i.], 1997. 44 lpp.

JĀKOBSONS, A. Ārsta atbildība pēc 1933.g.sod.lik.218. un 219.p.p. Rīga, [b.i.], 1936. 27 lpp.

KALNIŅŠ, E. Privāttiesību teorija un prakse. Raksti privāttiesībās. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2005. 400 lpp.

KENNEDY, I. Medical law. London, Dublin, Edinburgh: Butterworths, 1994. 1407 p.

KŪLE, M., KŪLIS, R. Filosofija. Rīga: Burtnieks, 1996. 653 lpp.

Latvijas Republikas Civillikuma komentāri: Ceturtā daļa. Saistību tiesības. Torgāns K., Grūtups A., Višņakova G.u.c. Zin.red. Torgāns K. Rīga: Mans Īpašums, 1998. 687 lpp.

Latvijas tiesību vēsture (1914-2000). Zin.red. Lēbers D.A. Rīga: Fonds „Latvijas vēsture”, 2000. 528 lpp.

LAZDIŅŠ, J. Vasaļu (bruņinieku) tiesību avoti un komentārs. Latvijas tiesību avoti: teksti un komentāri. Seno paražu un Livonijas tiesību avoti 10. gs.-16. gs.1. sēj. Lazdiņš J., Blūzma V., Osipova S. Zin.red. Meļķisis E. LU Juridiskās fakultātes Tiesību teorijas un politikas zinātņu katedra. Rīga: Latvijas Universitātes žurnāla "Latvijas Vēsture" fonds, 1998. 109., 11.lpp.

LAWRENCE, M. The new paternalism: supervisory approaches to poverty. Washington: Brookings Institution Press, 1997. 355 p.

LOEBELL, M. Die Heilkunde im Mittelalter. [cited 07.04.2017.]. Available from Internet: http://www.jadu.de/mittelalter/text/heilkunde.html.

MAZLOVSKIS, A. Medicīna pirms divtūkstoš gadiem. Doctus. 2006. Nr.3, 46. - 49.lpp.

McLEAN, A. Informed consent and medical law: a relational challenge. Med Law Rev. 2010. Nr.18, p.111-114.

Medizin im Mittelalter. [cited 07.04.2017.]. Available from Internet: http://www.mittelalter-saar.de/index.php?page=952.

Medicine in the 13-16th centuries: Universities, Hospitals, Anatomical Revolution. [cited 07.04.2017.]. Available from Internet: http://pacs.unica.it/biblio/lesson3.htm.

Medicine in the 19th century. [cited 07.04.2017.]. Available from Internet: www.seed.slb.com/en/scictr/watch/history_medicine/scientific_19th_century.htm.

Medieval Hospitals. Dodd Memorial Library, Vellore. [cited 07.04.2017.]. Available from Internet: http://dodd.cmcvellore.ac.in/hom/10%20-%20Medieval%20Hospital.html.

Medieval Medicine. [cited 07.04.2017.]. Available from Internet: www.medieval-spell.com/Medieval_Medicine.html.

MUCINIEKS, P. Sociālā likumdošana (1.puse). Rīga: Latvijas Ūniversitātes studentu padomes grāmatnīcas izdevums. 1934.

OOSTEN, F. van. The Doctrine of Informed Consent in Medical Law. Frankfurt am Main; Bern; New York; Paris: Lang, 1991. 500 p.

OSIPOVA, S., LAZDIŅŠ, J. Tiesību sistēmas ģenēzes un evolūcijas(transformācijas) aspekti Eiropas tiesību kontekstā. Tēzes. Konferences „Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā pēc Eiropas Savienības paplašināšanās” materiāli. 2007.gada 24.-27.janvāris, Rīga, Latvijas Universitāte. Nepublicēts.

OSIPOVA, S. Musulmaņu tiesību vēsture viduslaikos. Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte, Tiesību teorijas un politikas zinātnes katedra. Rīga: Latvijas Universitāte, 2001. 140 lpp.

OSIPOVA, S. Viduslaiku tiesību spogulis. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2004. 408 lpp.

OSLER, W. The Evolution of Modern Medicine. Electronic Text Center, University of Virginia Library. [cited 07.04.2017.]. Available from Internet: http://etext.virginia.edu/etcbin/toccer-new2?id=OslEvol.sgm&images=images/modeng&data=/texts/english/modeng/parsed&tag=public&part=3&vision+div1.

SINAISKIS, V. Latvijas civiltiesību apskats. Lietu tiesības. Saistību tiesības. Rīga: TIC, 1996. 246 lpp.

STAUCH, M., WHEAT, K., TINGLE, J. Sourcebook on medical law. London: Cavendish Publishing Limited, 2002. 762 p.

TORGĀNS, K. Saistību tiesības I daļa. Rīga: TNA, 2006. 315 lpp.

TURNER – WARWICK, D.M. Paternalism versus patient autonomy. Journal of the Royal Society of Medicine. Supplement. 1994. Nr.22. [cited 07.04.2017.]. Available from Internet: http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=1294188.

VALTERS, N. Pamattiesības un tiesību pamats. Latviešu juristu raksti. 1961. Nr.5.

Viduslaiku Vēsture I. S.Skazkina zin.red. Rīga: Zvaigzne, 1971. 530 lpp.

Viduslaiku Vēsture II. S.Skazkina zin.red. Rīga: Zvaigzne, 1972. 354 lpp.

VĪKSNA, A. Ķirurģijas saknes Latvijā, I daļa. Latvijas Ārsts. 2004. Nr.1, 17. – 19.lpp.

ZĀLĪTIS, Fr. Latvijas vēsture. Rīga: Zvaigzne, 1991. 357 lpp.

YOUSIF, J. The Progress of Ancient Medicine: Medieval Medicine. Medical Praktitioners. [cited 07.04.2017.]. Available from Internet: http://students.ou.edu/Y/Jason.S.Yousif-1/epizode_3_medieval.html.

Антология мировой правовой мысли: в 5-и т. Т.1. Античность. Восточные цивилизации. Рук. науч. проекта Г.Ю. Семигин; Национальный общественно-научный фонд. Москва: Мысль, 1999. 750 c.

Антология мировой правовой мысли: в 5-и т. Т.2. Европа V-XVII вв. Рук. науч. проекта Г.Ю. Семигин; Национальный общественно-научный фонд. Москва: Мысль. 1999.

Антология мировой правовой мысли: в 5-и т. Т.3. Европа. Америка. XVII-XX вв. Отв.ред. Жидков О.А. Национальный общественно-научный фонд. Москва: Мысль, 1999.

БАЙКОВ, А. Общая часть гражданского права. Рига: Holda, 2006. 391 c.

ВАСИЛЬЕВ, К.Г. Очерки истории медицины и здравоохранения Латвии. Москва: Медицина, 1964. 218 c.

ГАРТМАН, Ф. Жизнь Парацельса и сущность его учения. Москва: Алетейа, 2002. 272 c.

ГОФФ, Ж. Ле. Цивилизация средгевекового Запада. Сретенск: МЦИФИ. 2000. [cited 07.04.2017.]. Available from Internet: http://langedoc.narod.ru/history/medic.htm.

ЕРОФЕЕВ, С.В., ЕРОФЕЕВА, И.О. Принцип информированного согласия пациента: обзор зарубежной медицинской и юридической практики. [cited 07.04.2017.]. Available from Internet: www.med-law.ru.

ЗУДГОФ, К. Медицина средних веков и эпохи возрождения. Москва: Вузовская книга, 1999. 160 c.

История государства и права зарубежных стран II. Науч.ред. Крашенникова Н.А., Жидкова О.А. Москва: НОРМА-ИНФРА, 1999. 712 c.

КУДИНОВ, О.А. Римское право. Москва: Экзамен, 2007. 637 c.

МАРЧУКОВА, С.М. Медицина в зеркале истории. Санкт-Петербург: Европейский дом, 2003. 272 c.

Медицина средневековья. [cited 07.04.2017.]. Available from Internet: http://www.medvuz.ru/faces/section103/section14/.

Медицина XVII-XVIII, XIX веков. [cited 07.04.2017.]. Available from Internet: www.medvuz.ru/faces/section103/section14/.

МЕЙЕР – ШТЕЙНЕР, Т. Древняя медицина. Москва: Вузовская книга, 1999. 128 c.

МЕЙЕР – ШТЕЙНЕР, Т. (2) Медицина XVII-XIX веков. Москва: Вузовская книга, 1999. 128 c.

МОТОВ, В.В. Информированное согласие на психиатрическое лечение в США. [cited 07.04.2017.]. Available from Internet: http://www.npar.ru/journal/2004/3/consent.php.

НЕРСЕСЯНЦ, В.С. Философия права. Учебник для вузов. Институт государства и права Российской академии наук, Академический правовой университет. 2-е изд. Москва: Норма, 2006. 848 c.

ПЛУТАРХ. СОЛОН. Антология мировой правовой мысли: в 5-и т. Т.1. Античность. Восточные цивилизации. Рук. науч. проекта Г.Ю. Семигин; Национальный общественно-научный фонд. Москва: Мысль. 1999.

Римское частное право. Науч.ред. Новицкий И.Б., Тетерский И.С. Москва: Юристь, 2004. 544 c.

САБУРОВА, В.И. Модели взаимоотношения врач-пациент. Моральные принципы и правила проведения исследований на человеке и животных. [cited 07.04.2017.]. Available from Internet: http://bioethos.ru/lect/13.htm.

СИЛУЯНОВА, И.В. Информированное согласие: от процедуры к доктрине. [cited 07.04.2017.]. Available from Internet: http://an.mrezha.ru/zhizn/etika/00/Textbook/sil1/chap54.htm.

СИЛУЯНОВА, И.В., САБУРОВА, В.И., СИЛУЯНОВА, В.А. Информированное согласие в гинекологической практике. Медицинское право. 2007. Nr.1. [cited 07.04.2017.]. Available from Internet: www.med-law.ru.

СОРОКИНА, Т.С. История медицины. Москва: Ун-т дружбы народов, 1988. 72 c.

СОРОКИНА, Т.С. История медицины в двух томах. [cited 07.04.2017.]. Available from Internet: http://bibliotekar.ru/423/12.htm.

СТЕЦЕНКО, С.Г., ПИЩИТА, А.Н., ГОНЧАРОВ, Н.Г. Очерки медицинского права. Науч.ред. Стеценко С.Г. Москва: ЦКБ РАН, 2004. 171 c.

ФЕМИСТИЙ. О человеклюбии. Антология мировой правовой мысли: в 5-и т. Т.1. Античность. Восточные цивилизации. Рук. науч. проекта Г.Ю. Семигин; Национальный общественно-научный фонд. Москва: Мысль, 1999. c. 343.

Философия медицины. Науч.ред. Шевченко Ю.Л. Москва: ГЮТАР-МЕД, 2004. 480 c.

Философия права. Данильян О.Г., Байрачная Л.Д., Максимов С.И. и др. Москва: Эксмо, 2007. 416 c.

ШАПП, ЯН. Система германского гражданского права: учебник. Москва: Международные отношения, 2006. 357 c.

Ārstniecības likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 1997. 1.jūlijs, Nr.167/168.

Ārstniecības likums: LR likums. Ārstniecības likums Rīga: Valsts tipogrāfija, 1937.

Civillikums. Ceturtā daļa. Saistību tiesības: LR likums. LR Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1993. 14.janvāris, Nr.1.

Law of Obligations Act of Estonia (2002). [cited 07.04.2017.]. Available from Internet: http://www.legaltext.ee/indexen.htm.

Lex Regia -„Demms”, „Furiosus”. Мейер-Штейнер Т. Древняя медицина. Москва: Вузовская книга, 1999. c.85.

Livonijas spogulis. Latvijas tiesību avoti: teksti un komentāri. Seno paražu un Livonijas tiesību avoti 10. gs.-16. gs.1. sēj. Lazdiņš J., Blūzma V., Osipova S. Zin.red. Meļķisis E. LU Juridiskās fakultātes Tiesību teorijas un politikas zinātņu katedra. Rīga: Latvijas Universitātes žurnāla "Latvijas Vēsture" fonds, 1998. 65., 75.lpp.

Pacientu tiesību likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 2009. 30.decembris, Nr.205.

Par prakses ārstiem: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 1997. 8.maijs, Nr.113.

Schraggen (aus der Zeit von 30 Mai, 6 Juni 1494) der Gilden und Amster der Stadt Riga. Wilhelm Stieda und Const.Mettig. Riga, 1896. S.248.-252. Derums V. Baltijas sencilvēku slimības un tautas dziedniecība: monogrāfija. Latvijas PSR Veselības aizsardzības ministrija, Latvijas Eksperimentālās un klīniskās medicīnas Zinātniskās pētniecības institūts. 2.pārstr. un papild.izd. Rīga: Zinātne, 1988. 170.lpp.

Struteles valsts likumi. Apsītis R., Blūzma V., Lazdiņš J. Latvijas tiesību avoti: teksti un komentāri. Poļu un zviedru laiku tiesību avoti (1561-1795). 2.sējums. Red. Blūzma V. LU Juridiskās fakultātes Tiesību teorijas un politikas zinātņu katedra. Rīga: Latvijas Universitātes žurnāla "Latvijas Vēsture" fonds, 2006. 287.lpp.

Баварская правда (b3). И прибавление к Баварской правде. Антология мировой правовой мысли: в 5-и т. Т.2. Европа V-XVII вв. Рук. науч. проекта Г.Ю. Семигин; Национальный общественно-научный фонд. Москва: Мысль, 1999. c. 47.

Вселенский собор (пято-шестой, Трулльский (691-692гг.). Антология мировой правовой мысли: в 5-и т. Т.2. Европа V-XVII вв. Рук. науч. проекта Г.Ю. Семигин; Национальный общественно-научный фонд. Москва: Мысль, 1999. c. 148.

Кодекс Хаммурапи. [cited 07.04.2017.]. Available from Internet: http://samadhy.ru/content/view/144/322/.

Номоканон константинопольского патриарха Фотия (883 г.). Антология мировой правовой мысли: в 5-и т. Т.2. Европа V-XVII вв. Рук. науч. проекта Г.Ю. Семигин; Национальный общественно-научный фонд. Москва: Мысль, 1999. c.157.

Законы двенадцати таблиц. Кудинов О.А. Римское право. Москва: Экзамен, 2007. c. 382.

Законы Ману. [cited 07.04.2017.]. Available from Internet: http://www.tarasei.narod.ru/lib/manu.htm.

Саксонское зерцало. Антология мировой правовой мысли: в 5-и т. Т.2. Европа V-XVII вв. Рук. науч. проекта Г.Ю. Семигин; Национальный общественно-научный фонд. Москва: Мысль, 1999. c. 437.

Салическая правда. Салическая правда. Московский государственний педогогический институт им.Ленина. Ученые записки, т.LXII. Перевод Н.П.Гранианского. Москва: тип.им. Жданова,1950. [cited 07.04.2017.]. Available from Internet: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/salic.htm, c. 58.

Указ Вильгельма I, отделяющий церковные суды от светских. Антология мировой правовой мысли: в 5-и т. Т.2. Европа V-XVII вв. Рук. науч. проекта Г.Ю. Семигин; Национальный общественно-научный фонд. Москва: Мысль, 1999. c.85.

Эдикт Tеодориха (Edictum Theodorici regis). Антология мировой правовой мысли: в 5-и т. Т.2. Европа V-XVII вв. Рук. науч. проекта Г.Ю. Семигин; Национальный общественно-научный фонд. Москва: Мысль, 1999. c. 54.

Эклога (избранные законы). Антология мировой правовой мысли: в 5-и т. Т.2. Европа V-XVII вв. Рук. науч. проекта Г.Ю. Семигин; Национальный общественно-научный фонд. Москва: Мысль, 1999. c. 116.

Downloads

Published

2017-05-20

Issue

Section

Law Science