CRIMINAL LIABILITY FOR PIRACY

Authors

  • Aldis Kaļva Mg.iur., vieslektors, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/iss2017.3009

Keywords:

copyright, piracy, criminal liability

Abstract

The publication is dedicated to reflect of problems concerning criminal liability for piracy, their analysis and expression of proposals for their prevention. The author analyzes the judicial decisions of copyright infringement, giving rise to the conclusion, that currently there is problem translating the concept “essential damage”. There is raised thesis that paragraph 148 of the Criminal Law can’t accomplish their functions and can’t protect in constitution guaranteed copyrights, on the publication. Finally, there are provided conclusions.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Judins, A. Krimināltiesību jēdzienu skaidrojošā vārdnīca. Rīga: LPA, 1998. 64 lpp.

Veikša, I. Kas ir autortiesības? Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2007. 143 lpp.

World Intellectual Property Organization. Understanding Copyright and Related Rights [Izprotot autortiesības un blakustiesības]. WIPO: publication No. 909, 2008., 26 lpp.

Autortiesību likums. [tiešsaiste] LR 11.05.2000 likums ar groz. līdz 31.12.2014. [atsauce 07.05.2017] Pieejas veids: https://likumi.lv/doc.php?id=5138

Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību.[tiešsaiste] LR 05.11.1998. likums ar groz. līdz 17.03.2017 [atsauce 07.05.2017] Pieejas veids: https://likumi.lv/doc.php?id=50539

Krimināllikums. [tiešsaiste] LR 01.04.1999 likums ar groz. Līdz 12.01.2017 [atsauce 08.05.2017] Pieejas veids: https://likumi.lv/doc.php?id=88966

„Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu” [tiešsaiste] LR Ministru kabineta 01.01.2016. noteikumu Nr.656. ar groz. Līdz 01.01.2017. [atsauce 08.05.2017] Pieejas veids: https://likumi.lv/ta/id/278067

Grozījumi Krimināllikumā. Likumprojekts Nr.90/TA-4888, [atsauce 15.02.2010.] Pieejas veids: http://titania.saeima.lv/LIVS/SaeimaLIVS.nsf/0/7318F47F694717E9C22576CB00505314?OpenDocument

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta 2013. gada 28. februāra lēmumu lietā Nr. SKK – 76/2013

Downloads

Published

2017-05-20

Issue

Section

Law Science