SLUDGE EFFECT ON GROUNDWATER QUALITY

Authors

  • A. Gontaszewska Uniwersytet Zielonogorski
  • A. Kraiński Uniwersytet Zielonogorski

DOI:

https://doi.org/10.17770/etr2003vol1.1988

Keywords:

sewage sludge, groundwater quality, pollution, sludge exploitation

Abstract

The influence of sludge on the groundwater’s quality has been shown on the bases of the agricultural exploitation of the sludge from a sewage-treatment plant. Little thickness of unsaturated zone (8.8 m) is not effective protection against the infiltration of the pollution from the surface. Unsaturated zone consist of sand of permeability coefficient k=0,68 m/h. The time of the vertical infiltration into the aquifer has been estimated at t=14,4 days. The investigations carried out during fertilization with the sludge have revealed an undoubted increase in the concentration of some ions as well as the increase in pH of the groundwater. The increase in the amount of some ions (e.g. N-NO3, SO4, Zn) as well as detergents indicates the possibility (as function of time) of reaching higher values than the ones permissible for drinking water. The phenomenon of the increase in the concentration of the particular ions will be accelerated after depletion of sorption of the soil in the unsaturated zone. The time can be estimated for not more than several years, taking into account a small area of the fertilized fields and high contents of “pollution” in the sludge (the total of the heavy metals reaches up to 1,5 g/kg)

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

  • A. Gontaszewska, Uniwersytet Zielonogorski
    Instytut Budownictwa
  • A. Kraiński, Uniwersytet Zielonogorski
    Instytut Budownictwa

References

Bagińska B.: Właściwości sorpcyjne osadów sandrowych oraz ich wpływ na kształtowanie chemizmu wód gruntowych w obszarze zagospodarowanym rolniczo. Przegląd Geologiczny, No 2, Warszawa, 1994

Bartosiewicz S.: Wycieki ze składowisk odpadów zagrożeniem dla wód powierzchniowych i gruntowych. Odpady i środowisko, No 4(16) 2002

Bojkowska I., Sokołowska G.: Formy występowania Cd, Pb i Zn we współczesnych osadach aluwialnych Polski. Przegląd Geologiczny, No 6, Warszawa 1992

Cepek A., Hellwig D., Nowel W.: Zur Gliederung des Saale-Komplexes im Niederlausitzer Braunkohlerzeier. Brandenburgische Geowissenschaftliche Beiträge 1, Berlin 1994

Jeziorski J.: Osady czwartorzędowe i ich podłoże w SW części Ziemi Lubuskiej. Kwartalnik Geologiczny t. 31, zeszyt 2/3, Warszawa 1988

Jeziorski J.: Zjawiska glacitektoniczne kształtujące podłoże osadów czwartorzędowych południowo- zachodniej części Ziemi Lubuskiej. Vith Glacitectonics Symposium, Zielona Góra 1989

Kraiński A.: Dokumentacja określająca warunki hydrogeologiczne z rozbudowy sieci monitoringu lokalnego (rolnicze wykorzystanie osadów ściekowych) w Brzozowie. Archiwum autora.

Lindner L.: Czwartorzęd, Wyd. PAE, Warszawa 1992

Macioszczyk A.: Zróżnicowania tła hydrogeochemicznego wód podziemnych eksploatowanych na terenie środkowej i północnej Polski. Przegląd Geologiczny No 2, Warszawa 1989

Macioszczyk T.: Czas przesączania pionowego wody jako wskaźnik stopnia ekranowania warstw wodonośnych. Przegląd Geologiczny, vol 47 No 8, Warszawa 1999

Maćkowiak Cz.: Skład chemiczny osadów ściekowych i ich wartość nawozowa. Przegląd Ekologiczny nr 1, Inst. Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa, Puławy 2000

Mierzwa J., Pawłowski L.: Metale ciężkie w ściekach i osadach miejskich, Gospodarka Wodna, No 3, 1986

Pleczyński J.: Naturalna odporność struktur wodonośnych na zanieczyszczenia. Technika poszukiwań Geologicznych. No 5-6, Warszawa 1988

Reuter G.J., Saunders W.R., Dalton R.I., Althoff W.F.: An emergency hydrogeologic evaluation of a chemical dump site. Ground Water vol. 21, No 5, 1983

Roszak W.: Wpływ antropopresji na wody podziemne. Współczesne problemy hydrogeologii, Wrocław 1983

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 04.09.2000 w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze. Dz.U.Nr 82 poz. 937, Warszawa 2000

Sikora W., Budek L.: Skład mineralny i właściwości sorpcyjne kilku pospolitych skał ilastych Polski. Przegląd Geologiczny vol. 44, No 6, Warszawa 1996

Sukreeyapongse O., Holm P., Strobel B., Panichsakpatana S., Magid J., Hansen H.: pH-dependent release of Cd, Cu and Pb from natural and sludge-amended soils. J. Environ. Qual. 31, 2002

Szymański K.: Migracja metali ciężkich w ośrodku porowatym a ochrona wód gruntowych. Gospodarka Wodna nr 7, 1987

Downloads

Published

2006-06-26

How to Cite

[1]
A. Gontaszewska and A. Kraiński, “SLUDGE EFFECT ON GROUNDWATER QUALITY”, ETR, vol. 1, pp. 85–91, Jun. 2006, doi: 10.17770/etr2003vol1.1988.