UNIFORM DESIGN SOLUTION IN EDUCATIONAL INSTITUTION CORPORATE STYLE

Authors

  • Inga Lesničija Rezekne Academy of Technologies
  • Silvija Mežinska Rezekne Academy of Technologies

DOI:

https://doi.org/10.17770/amcd2017.2826

Keywords:

Design, uniform, corporate style, design development conditions

Abstract

Uniform performs informative and aesthetic function, indicates the user's belonging to a certain institution or organization. This is a business card of sorts, which indirectly informs about the enterprise regardless of its working area. Purpose of the research – to develop a uniform design solution for the employees of the Rezekne Academy of Technologies, based on the study of corporate style features of uniforms, and analogue and textile material research. The research conducted shows the topicality of a uniform with corporate style elements. Analogue assessment justifies Rezekne Academy of Technology employee uniform design solution, based on RTA style book corporate style elements – logo, color palette, and uniform requirements. Analysis of the textile characteristics determines the selection of material and fitting.The research has practical meaning, because it is based on current situation research, user survey and uniform design development. Research base: 37 respondents of Rezekne Academy of Technologies; period of the research 2016–2017.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aviokompānijas “airBaltic” stjuartu formas (2011). Skatīts 17.10.2016. http://www.aviokases.lv/lv/ akcijas–9685/turisma–jaunumi/page–2497763:5/open–news:443188.

Gaisīgā mode: stjuaršu uniformu pārvērtības 85 gadu laikā. (2016). Skatīts 17.10.2016. http://www.delfi.lv/turismagids/jaunumi/gaisiga–mode–stjuarsu–uniformu–parvertibas–85–gadu–laika.d?id= 47837347.

Golovko, D. (2007). Formas apģērbs – ļoti nozīmīgs uzņēmuma tēla veidotājs. Skatīts 15.10.2016. http://www.db.lv/laikraksta–arhivs/citas/formas–apgerbs–loti–nozimigs–uznemuma–tela–veidotajs–279423.

Kapče, M. (2016). Sieviešu apģērbi. Rīga: Zvaigzne.

Kristapsone, S. (2008). Zinātniskā pētniecība studiju procesā. Rīga: SIA Biznesa augstskola Turība.

Lapsa, T. (2002). Sabiedriskās attiecības: ievads teorijā un praksē. Rīga: Biznesa augstskola Turība.

Losāne, N., Apele, D. (2015). Korporatīvā identitāte augstākajā izglītībā. Māksla un mūzika kultūras diskursā. IV Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences krājums (136–145 lpp.). Rēzekne: Rēzeknes Augstskola.

Mārtinsone, K. (2011). Ievads pētniecībā: stratēģijas, dizaini, metodes. Rīga: RAKA.

Mežinska, S. (2017). Uniform Characterizing Aspects and Design Development Conditions. // Proceedings of the Internacional Conference Society, Integration. Education (pp. 98.–108.) Rēzekne: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija.

Par Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas simbolikas (logo) apstiprināšanu (2015). Rēzeknes Augstskolas Senāta 2015.gada 28.decembra lēmums Nr.1.

Recommendations concerning characteristics and faults in fabrics to be used for clothing (2006). Skatīts 10.08.2016. https://s3–eu–west–1.amazonaws.com/frantic/stjm/ECLA_suositus_kankaiden_laatuvaatimukset _2006.pdf.

Terminu un svešvārdu skaidrojošā vārdnīca. (2003). Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas Tekstilrūpniecības terminoloģijas apakškomisija, Tilde.

Амирова, Э. К., Сакулина, О. В., Сакулин, Б.С., Труханова, А.Т. (2010). Конструирование одежды. Москва: Издательский центр «Академия».

Композиция костюма: (2004). Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Г.М.Гусейнов, В.В.Ермилова, Д.Ю.Ермилова и др. – М.: Издательский центр «Академия».

Основы теории проектирования костюма (1988). Учеб. для вузов / Под ред. Т.В.Козловой.– Москва: Легпромбытиздат.

Downloads

Published

23.01.2018

How to Cite

Lesničija, I., & Mežinska, S. (2018). UNIFORM DESIGN SOLUTION IN EDUCATIONAL INSTITUTION CORPORATE STYLE. ARTS AND MUSIC IN CULTURAL DISCOURSE. Proceedings of the International Scientific and Practical Conference, 166-173. https://doi.org/10.17770/amcd2017.2826